Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Bilic kesinlikle kalmal? demiyorum ancak ?enol G?ne?, Sergen, Ertu?rul filan getirilecekse Bilic'le devam edelim.

  Hele o Ertu?rul ?erefsizini getirirlerse yaz?k halimize.

  Yorum Yap


   Sadece Bilic de?il Fikret Orman ve saz arkada?lar? da gitmeli.
   Teknik ekipten Edin Terzic hari? yard?mc? antren?rler, sa?l?k ekibi, kondisyonerler, mas?rler hepsi ayr?lmal?.
   Bunlara kaleci antren?r? Jose Sambade de dahil.
   Akaretlerde ve ?mraniyede k?kl? revizyon ?art.
   Ola?an?st? kongre karar? ??kmal? 24 may?sta.

   Yorum Yap


    Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?

    Yorum Yap


     D?nden beri deli gibi y?netimin kafas?ndaki plan? merak ediyorum. Lucescu'yu ge?ebiliriz bence, adam Shaktar'da devam edecek zaten bu ortama tekrar girmez. Helak olur. ?enol G?ne?'i ben hala ve hala bursa'n?n b?rakaca??na inanm?yorum. Orada bir ivme yakalad? d?zeni bozmak istemezler. Tabi kendi fesh etmeyi g?ze al?rsa bilemem. Sergen tamamen kumar olur. Hen?z hi?bir ?eyini g?rmedik. Ertu?rul ile ilgili bir ?ey yazmama de?mez. B?y?k ihtimalle temmuz ortas?na kadar kimseyi bulamayacaklar. Ne transfer olacak ne bir ?ey. FFP desen zaten kap?da. Daha b?y?k kaosa s?r?kleniyoruz gibime geliyor.

     En ?ok tak?ld???m nokta d?nk? a??klama oldu. Ya arkada? g?nderecekseniz hemen g?nderin, kalacaksa da d?n kameralar ?n?nde s?zle?me yenileyin. Derbi ?ncesi ''2 ma? daha burada'' ne demek? Bu kadar k?t? y?netilir mi bir kl?p?

     Yorum Yap


      Aslı Doruk Ko? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Aslı Devrim Sur tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
      Aslı Doruk Ko? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

      ...

      Ben ?u tabloya bakt???mda Be?ikta?'? bu noktaya ta??yan Bilic'ten ?ok frenleyen bir Bilic g?r?yorum.
      Puan tablosuna bakt???mda da yapmak i?in Bilic olmay? gerektirmeyen bir derece...
      Bu ahval ve ?erait i?inde Bilic kals?n diyenleri anlayam?yorum.
      Bu tak?m ?ok daha iyi oynar, ?ok daha fazla ma? kazan?r, hedef ma?larda ?ok daha ba?ar?l? olur. Bu tablonun sorumlusu tek ba??na Bilic de?ildir fakat bu yap?da iyile?tirilmesi gereken par?alardan biri Bilic'tir.
      Kalmas? ona da bize de eksi yazar...
      Kendini Bili? k?t? diye ?artlad?ktan sonra d???ncelerinde ne gibi de?i?iklik olacakki.

      Bak?yorum ma? yorumlar?na kazand???m?z ma?lar? oyunucular sayesinde alm???z, yenildi?imiz k?t? oynad???m?z ma?lar Bili? y?z?ndendi diyorsun.

      Bu yapt???n taktik analizse ki bence de?il hi? vakit harcamasayd?n 32 ma? i?in. Yukar?da yazd???m c?mleyi yaz?p ge?seydin ke?ke.
      Sarho?un sarho?lu?unu m?temadiyen inkar edi?i gibi bir inkara yeltenmeyece?im Bilicle ilgili. Lakin bu kadar uzun ve detayl? analizin beslendi?i tek nokta Bilic'e olumsuz ko?ullanma olamaz.

      Ben Samet Aybaba'y? ?ok ele?tirdim. Ondan ?ok daha iyi kadroyla onun sonu?lar?n?n ?n?ne ge?ememi?, futbol olarak da ma?lar?n bir?o?unda iyi oyun oynatamam?? bir teknik adam? da ele?tiririm. Samet'i ele?tirdi?im i?in de?il, Bilic'i be?enmedi?im i?in.

      Lakin bu kadar sayg? ?er?evesinde yaz?lm?? bir ele?tiri olmas?na ra?men senin bana olumsuz ko?ulland???n? hissettim abi. Ele?tiride ezberci oldu?umu d???nebilirsin, ama emin ol o da Bilic'in oyuncu de?i?iklikleri kadar de?il
      Sana kar?? olumsuz ko?ullanmad?m. Sadece seni ?artlanm?? g?rd?m. Emek harcam??s?n. Burada tek c?mleyle sa?ma ele?tirilerde bulunan arkada?lar da oluyor. D?n?p o adama cevap yazm?yoruz. Emek harcad???n, bir fikir ortaya koydu?un i?in sana cevap yaz?yoruz.

      Ele?tirilerine kat?lmad?m. K?t? oynay?p kazand???n ma?larda olacak, iyi oynay?p kazand???n ma?larda olacak. Puan kaybetti?in ma?lar da olacak. Totalde iyi oynam??san, ?u ?artlarda 70 civar? puan yapm??san ve son bir iki haftaya kadar hakemlere ra?men ?ampiyonluk yar???nda kalm??san, ligin ?o?unlu?unu lider bir tak?m olarak ge?irmi?sen bu benim i?in yeterli de?ildir ama bu sezon i?in kafidir.

      Tak?m?n market de?eri her ge?en sezon art?yorsa, ligde avrupada istatistikleri katlan?yorsa bu b?y?menin ve gelecekti ?ampiyonluklar?n habercisidir. ?yi giden ?eye ?omak sokmam.

      Yorum Yap


       Bilicle 1 y?l? daha ??pe atamayiz.
       ?l?y? diriltmeye ?al??manin anlami yok

       Yorum Yap


        Forza'n?n giri?indeki introda benim g?rd???m tek ?ey var her iki taraf i?in de BA?ARISIZLIK..

        Yorum Yap


         ?u an buras? sanki Bilic'in gidip gitmeyece?i belli de?ilmi? gibi ama adam zaten gitti.Do?rusu da olmu? oldu.Art?k Bilic kals?n gitsin konusu de?il, yeni gelecek isim konu?ulmal? bence.

         Yorum Yap


          ?ebi g?ne?i takimin basina getirsin sezon biter bitmez

          Yorum Yap


           Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
           O fark? sadece futbolu kuantum fizi?i zannedenler g?r?yor san?r?m. Doruk arkada??n verdi?i ma?lara bakt?m rezil anadolu tak?mlar?na iki farkl? galibiyet bile yapamam???z hemde en formda d?nemimizde. Neyine sabredeceksek bu hocan?n.

           Yorum Yap


            Aslı Erman Yakar tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            D?nden beri deli gibi y?netimin kafas?ndaki plan? merak ediyorum. Lucescu'yu ge?ebiliriz bence, adam Shaktar'da devam edecek zaten bu ortama tekrar girmez. Helak olur. ?enol G?ne?'i ben hala ve hala bursa'n?n b?rakaca??na inanm?yorum. Orada bir ivme yakalad? d?zeni bozmak istemezler. Tabi kendi fesh etmeyi g?ze al?rsa bilemem. Sergen tamamen kumar olur. Hen?z hi?bir ?eyini g?rmedik. Ertu?rul ile ilgili bir ?ey yazmama de?mez. B?y?k ihtimalle temmuz ortas?na kadar kimseyi bulamayacaklar. Ne transfer olacak ne bir ?ey. FFP desen zaten kap?da. Daha b?y?k kaosa s?r?kleniyoruz gibime geliyor.

            En ?ok tak?ld???m nokta d?nk? a??klama oldu. Ya arkada? g?nderecekseniz hemen g?nderin, kalacaksa da d?n kameralar ?n?nde s?zle?me yenileyin. Derbi ?ncesi ''2 ma? daha burada'' ne demek? Bu kadar k?t? y?netilir mi bir kl?p?
            Y?netmiyorlar y?netiliyorlar.

            Y?netici y?netir ama bunlar pop?lizm yap?yor.

            ?nsanlar Konya ma?? sonras? ?ok sinirliydi. Do?ald?r ?ampiyonlu?un gitii?i bir ma?. Herkese giri?ti taraftar. Futbolcu, y?netim ve Bili?. Bir anket yap?lsa o an y?zde 90 Bili? gitsin derdi. Bunlarda taraftar b?yle d???nd??? i?in medya arac?l???yla Bili? gs derbisini g?remeyecek gidiyor dediler. Ama? kendileri ?zerindeki olumsuz hava ve sorumlulu?u atmakt?.

            Sonra ortal?k sakinle?ti. ?nsanlar d???nmeye ba?lad?. Anketler yap?ld? ve k?l pay? ?o?unluk Bili? kals?n dedi.

            B?yle olursa nas?l adam gs ma??na ??kmas?n diyeceksin ya da sezon sonu kesin yollar? ay?r?yoruz diyeceksin. Son iki ma?? bekleyecekler. ?ki ma? sonunda Bili? yorumlar?na bakacaklar. ?o?uluk Bili? kals?n derse, kamu oyunda kredisi varsa devam edecekler. Gitsin denirse yollanacak. Bu tamamen iki hafta sonraki havaya ba?l?.

            Bu ?ekilde y?netirsen kul?b? o kul?b?n y?neticisi olurmusun? Hay?r. Y?netici, ad? ?st?nde y?neticidir. Y?netilen de?il.

            Yorum Yap


             Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
             Farki bilmiyorum ama dunya kupasindaki 3.luk dogru durust takimla oynanmamasina baglaniyo ya genelde , belki de o takimlarin cikma sebebi Senol hocanin sansidir
             Bize gelirse o kura sansiyla Avrupa'da basarili falan oluruz

             Yorum Yap


              Ba?kan?n a??klamalar? Bili?in gitti?i y?n?nde kals?nm?dan daha ?ok gelince Be?ikta?a kim faydal? olura bakmak laz?m art?k

              Yorum Yap


               Aslı Doruk Ko? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
               18. Hafta: Mersin'i Ankara'da a??rlad???m?z ma?ta ola?an?st? bir h?cum varyasyonuyla gol? bulup ?retkenlikten uzak oyuna geri d?n?yoruz. Bana g?re auta ??km?? olan bir topun ortaya ?evrilmesiyle beraberli?e yakalan?yor, Ba'n?n yerdeyken kaba etine ?arpan topla galibiyet gol?n? buluyoruz, kazan?yoruz.

               19. Hafta: Rize deplasman?, Slaven Bilic'in teknik ve taktik yeterlili?i konusunda en sa?l?kl? fikirlere ula?abilece?imiz ma?lardan biri... D??memek i?in oynayan Rize kar??s?nda, t?pk? Bursa ve Konya deplasmanlar? gibi k?t? ba?l?yor, Rize'nin oynad??? futbolu izliyoruz. Klasik olarak ilk yar?y? ??pe att?ktan, hatta Rize kar??s?nda oyun olarak ezildikten sonra, Sosa'n?n harika becerileriyle galibiyet gol?n? buluyor ve Rize'nin 10 ki?i kalmas?yla ?ok daha fazla rahatl?yoruz. Yine sanki savunabiliyormu?uz gibi skoru korumaya dahi kalmadan 10 ki?ilik tak?mdan gol? yiyor ve yeniden ?retmek i?in oynamaya ba?l?yoruz. Ard?ndan Rize bir k?rm?z? daha g?r?yor, son yar?m saate skor olarak 1-1 ancak say? olarak 11-9 giriyoruz. 2 ki?i fazla oynarken ortaya hi?bir h?cum ?retkenli?i koyam?yor, Bilic'in ofansif de?i?iklik yapmamas?n? ele?tirirken "kul?bede kim var?" sorusuyla kar??la??yoruz. 11-9'ken Veli'yi ??kar?p Atiba'y? alarak kazanmaya y?nelik hamle yapt???m?z? zannediyoruz. Rakibin refleks gere?i elle oynayarak yapt?rd??? penalt? sonucunda 2-1'i buluyoruz. 2-1'den sonraki o ?ok k?sa s?rede rakip kalecinin doldurdu?u topu Giray kontrol edebilse, 9 ki?i kalm?? tak?ma neredeyse ma?? veriyoruz.

               20. Hafta: Bursa'n?n Olimpiyat Stad?'ndan ba?ka bir yeri kabul etmemesi sonucu, olas? puan kayb?na k?l?f? haz?rlayarak ma?a ba?l?yoruz. 1-0 geriye d??t?kten sonra iyi oyun, iyi reaksiyon ve harika gollerle 2-1'i buluyoruz. 2-1'i bulduktan hemen sonra, - kazand??? ma?tan sonra hemen oyunu save eden fm oyuncusu gibi - ve de savunabiliyormu?uz gibi geriye yaslan?p gol? yiyor, 2-2'ye yakalan?yoruz. 2-2'den sonra yeniden ?retmek i?in oynamaya ba?lay?nca ?ok ?ok k?s?tl? s?rede Kerim'in yapt?rd??? penalt?yla elimizle verdi?imiz ma?? kurtar?yoruz.

               21. Hafta: Ligin en k?t? tak?mlar?ndan biri olan Eski?ehirspor deplasman?nda, T?re'nin yoklu?una ?s?n?rken sakatlanan Demba Ba'n?n olmay??? da eklenince yine yenilgi i?in gereken mazereti kendi kafam?zda haz?rlam?? oluyoruz. Eski?ehir'e kar?? oyunun 1 dakikas?nda bile ?st?n olam?yor ve pozisyon dahi ?retemeden ma? bitiriyoruz. Bu ma?la birlikte Bilic'in ezberci de?i?ikliklerinden "ma?lupken Serdar'? ??kar?p kriteri hi? ?nemli olmaks?z?n ofansif oyuncu alma" hamleci?iyle tan???yoruz.

               22. Hafta: Liverpool'u eledikten sadece 3 g?n sonra Ankara'da lig sonuncusu Bal?kesirsporla oynuyoruz. Liverpool turunu getiren Tolgay yedek... 1-0 geriye d???yor, 2-1'i buluyor ve Bal?kesirspor'a kar?? dahi koruyam?yoruz. Son dakikalarda Franco gole giden rakibini d???rmese, oradan da 3-2 ma?lup d?necekken beraberli?e "Liverpool rehavetidir, biz bile hala o ma?tay?z, olur b?yle ?eyler" diyerek k?l?f buluyoruz.

               23. Hafta: Sivas deplasman?, hem oyun hem de skor olarak Bursa ve Konya deplasmanlar?n?n kopyas? oluyor. Hi?bir ?ey oynam?yor, Necip'in 70 metrelik pas?na Atiba'n?n ?n?ne almak isterken gol vuru?una d?n??en dokunu?uyla 1-0 ?ne ge?iyor, kalemizde 7-8 net pozisyon g?r?yoruz. Utaka son dakikada bo? kaleye atamay?p dire?e ni?anlad???nda, biz rezalet futboldan ?ok 3 puan? konu?uyoruz.

               24. Hafta: Ligden d??mesi kesinle?meye do?ru giden Erciyes'i Ankara'da a??rl?yoruz. Uzun uzun analize falan gerek yok. 3-3 bitse ?a??r?lmamas? gereken ma? 5-1 bitiyor, skora aldan?p comandante diyoruz.

               25. Hafta: Kad?k?y'deyiz. Bir ba?ka Slaven portresiyle y?zle?ebilece?imiz bir ma? oynuyoruz. Yine kontra plan?yla ??k?lm?? bir derbide 25. dakikalarda %100 gol? ka??ran Emenike trib?nler taraf?ndan protesto ediliyor, formay? ??kar?p taraftara ve kul?beye el kol yap?yor, zorla oyuna d?nd?r?lse de taraftar?n tepkisi s?r?yor. Fenerbah?e tak?m? ma?ta falan de?il. ?u halleriyle dahi yenemiyoruz. Sonlara do?ru O?uzhan ve Olcayla 2 net pozisyonu harcay?nca su?u son vuru?larda buluyoruz. Son dakikada Necip bir umut ileri ??k?yor, topun d?n???nde gol yiyoruz. Necip'in 90 dakikada 1 kez yapt???n? belki 10 kez yapt?rmas? gereken Bilic'e de?il, Necip'e k?z?yoruz. Bu ma?ta ayr?ca Bilic'in iyi bir ekip yaratt??? s?ylentisinin de fasa fiso oldu?unu g?r?yoruz. Yedi?imizden fazlas?n? atamad???m?z i?in de?il, hocas?na fuck off ?eken adam? (!) sakinle?tiren Be?ikta?l? oyuncular g?rd???m?z i?in yeniliyoruz. Ma? bitti?inde G?nay kalesine uzanm?? a?larken Ba'y? Sow'un kollar?nda buluyoruz.

               26. Hafta: Ba?ak?ehir Stad?'nda, Ba?ak?ehirle ev sahibi s?fat?yla oynuyoruz. Sivok tak?ma geri d?n?yor. Neredeyse pozisyon vermiyor ve 4-5 net pozisyon yakal?yoruz. Bu anlamda puan kayb?na ra?men s?n?f? ge?iyoruz. Sivok'un tak?ma d?nmesiyle geri kalan 25 haftada hi? olmad??? kadar duran top etkinli?imiz var. Yal??n'?n blo?una penalt? verilmiyor, berabere bitiriyoruz.

               27. Hafta: Sivok'un tak?ma d?nmesiyle geri kazan?lan duran top etkinli?inin meyvelerini Kas?mpa?a deplasman?nda, neredeyse santrayla gelen golle al?yoruz. Zaten yumu?ak bir tak?m olan Kas?mpa?a kar??s?nda ilk golden sonra ikinciyi de buluyor lakin yine 2-1'e yakalan?yoruz. Rakibin 9 ki?i kalmas?yla da normal olarak ma?? kopar?yoruz.

               28. Hafta: Ankara'da neredeyse k?me d??m?? Karab?kle oynuyoruz. Uzun lafa hi? gerek yok. 30'lu dakikalarda kalecisi at?lm?? Karab?k'e kar??, Bilic'in b?y?k kozlar?ndan Necip'in de at?lmas?yla, 90+6'da Cenk'in m?thi? ekstra vuru?uyla ancak kazanabiliyoruz. ?ocuklar gibi ?eniz.

               29. Hafta: Ba'n?n yabanc? kontenjan?na tak?lmas?na ra?men, 1 ma? ?nce tak?m? ipten alan Cenk'in de?il, etkisiz eleman Pektemek'in ba?lad??? Trabzon deplasman?nday?z. Dua etmemiz gereken tek ?ey, Ba oyuna girene kadar 0-0 g?t?rm?? olmam?z. Ba ilk bulu?tu?u topta m?thi? bir gol yap?yor, ?zer'in oyundan al?nmas?na tepkili Trabzonspor taraftar? tak?m?n ve hocan?n psikolojisinin i?ine ediyor, uzatmalarda 1 gol daha bularak i?i kopar?yoruz. ?ampiyonlar Ligi finalinin hakemi C?neyt ?ak?r'?n, Sivok'un k?r?kla sonu?lanan pozisyonuna Trabzonspor lehine faul ?almas?n? ise hi? unutmuyoruz. ?lk defa bu kadar y?ksek sesle ?ampiyonluk ?ark?lar? s?ylemeye ba?l?yoruz.

               30. Hafta: Ligin en k?t? tak?mlar?ndan oldu?unu halen iddia etti?im Gaziantepsporla Ankara'da oynuyoruz. Frikikten erken bir gol buluyoruz, bundan gayr?s? farka gidi?, dosta d??mana ben ?ampiyon oluyorum mesaj? vermek. Yine ?retimden uzakla??p 1-1'e yakalan?yoruz. 1-0'ken fark? bulmaman?n cezas?n? ?ekiyor, net pozisyonlar? harc?yoruz. Bu puan kayb?n? da hocaya de?il; beceriksizli?e ba?l?yoruz. Son dakika bo? kaleye direkten d?n?yor, ?ne ge?ti?imiz ma?? vermekten zor kurtuluyoruz. Bilic'in Tolgay'? oyundan almas? ve Ersan - O?uzhan de?i?iklikleriyle ne ama?lad???n? inan?n biz de bilmiyoruz. Bilic'in ma? kazanmak i?in yapt??? hamlelerin; Olcay ve G?khan'? sa? bek, Mustafa'y? sol a??k oynatmak oldu?unu g?r?yoruz.

               31. Hafta: Fenerbah?e'nin Erciyes'e puan kaybetmesiyle, 4/4'?n bizi ?ampiyon yapaca??n?n bilinciyle Akhisar deplasman?na ??k?yor, ?ampiyonlu?u getirecek ya da g?t?recek ma?ta sahada ruh gibi geziniyoruz. Futbolcular ma?a o kadar konsantre ki; hakem ilk yar?y? bitirdikten sonra hala T?re ve Motta'n?n pasla?malar?n? izliyoruz. ?kinci yar?da; geriden gelip ma?? ?evirmesi gereken bir tak?m?n beraberlik go?n? bulabilece?i en g?zel dakikada gol? buluyor ve akabinde ger?ekten ciddi bir bask? da kuruyoruz. Bilic; Antep ma??nda yapt??? ve bir sonu? alamad??? Tolgay de?i?ikli?ini yapana kadar ma?? kazanacak gol? de bulacak gibiyiz asl?nda. Tolgay ??k?nca umudu yine doldur bo?alta, duran topa ba?l?yoruz. Olmuyor... ?ampiyonlu?u Akhisar ?imlerine g?m?yoruz.

               32. Hafta: Konyaspor'u Ankara'da a??rl?yoruz. Tak?m?n ununu eleyip ele?ini ast??? o kadar belli ki; ma?a resmi haz?rl?k ma?? formam?z olan Vodafone Red'le ??k?yoruz. S?ylenecek ?ok bir ?ey yok. Yorucu fikst?rde yap?lmas? gereken rotasyonu 32. haftada yap?yor, 60'ta Ba'y?, 75'te Tolgay'? ??kararak kalan s?rede Atiba ve Neciple gol ar?yoruz. Kornerde ?n dire?e adam koymay? dahi unutarak kaybediyoruz. Biz ???nc?l??e, ???nc?l?k Be?ikta?'a ho?geldin diyor, kahroluyoruz.

               Ben ?u tabloya bakt???mda Be?ikta?'? bu noktaya ta??yan Bilic'ten ?ok frenleyen bir Bilic g?r?yorum.
               Puan tablosuna bakt???mda da yapmak i?in Bilic olmay? gerektirmeyen bir derece...
               Bu ahval ve ?erait i?inde Bilic kals?n diyenleri anlayam?yorum.
               Bu tak?m ?ok daha iyi oynar, ?ok daha fazla ma? kazan?r, hedef ma?larda ?ok daha ba?ar?l? olur. Bu tablonun sorumlusu tek ba??na Bilic de?ildir fakat bu yap?da iyile?tirilmesi gereken par?alardan biri Bilic'tir.
               Kalmas? ona da bize de eksi yazar...
               Emegine saglik kardes maclarimizi kisa sekilde ?zetlemisin. Hepsini tek tek hatirladim maclarimizin hic birinde abarti yok, bilicin kalmasi icin hic bir neden bulamiyorum yukaridaki mac ?zetlerinde

               Yorum Yap


                Aslı ?efik Do?ut?rk tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Aslı Tufan Tokadc? tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
                Bilic'i Senol Gunes'ten iyi yapan sey ne ?
                Farki bilmiyorum ama dunya kupasindaki 3.luk dogru durust takimla oynanmamasina baglaniyo ya genelde , belki de o takimlarin cikma sebebi Senol hocanin sansidir
                Bize gelirse o kura sansiyla Avrupa'da basarili falan oluruz
                Abi kura ?ans? da olsa k?y tak?mlar?na elenmek pek zor olmuyor G?ne? i?in.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X