Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Ramazan Kurtulus tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Erdem.Akdemir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  ?enol G?ne? gelirse b?y?k ihtimalle yine tek forvet oynar?z. Milli tak?mda Hakan ??k?r'? oynam??t?, ?lhan'? oynatm?yordu hat?rlarsan?z. Trabzon'da Burak Y?lmaz, Bursa'da ise Fernandao ile tek forvet sistemine devam ediyor. Demba hi?te ?enol hocan?n sistemine g?re bir oyuncu de?il, ?enol hoca gelirse Demba'y? g?nderir.
  d?nyada nerdeyse herkes tek forvet oynutor o mesele de?il.
  bak bursaya tek forvetler ama leblebi gibi pozisyona girip gol at?yorlar.
  Herkes tek forvet oynuyor ama Demba tek forvet oynayacak oyuncu de?il.?ok g??s?z sadece tek vuru?u var. Yukar?daki adamlar ?ok hareketli , rakip savunma top ??kart?rken de savunmaya bask? yapan adamlar. Demba'da bu ?zellikler yok.
  Herkes tek forvet oynayabilir her takti?in de?i?ik varyasyonu vard?r oyuncu yap?lar? vard?r ?ncelikle 4-2-3-1 oynuyorsun diye dizili?e g?re oyun oynanmaz 4-2-3-1'de beklerin ?ne yard?ma gelir 2 defansif orta sahandan 1'i illa ki 1'i oyunu kurar orta 3'l?den iki kanad?n tak?m atak halindeyken i?eri kat eder top kendisine geldi mi kanada inerken di?er kanatta ki arkada?? ceza sahas?na kat eder forvetine yard?mc? olur orta 3'l?n?n ortas?nda ki adam kaleye do?ru gelirken orta ??l?n?n kenar adamlar? i?eri kat edip yine forvete yard?mc? olur alan yarat?r bunun gibi bir s?r? varyasyon mevcut.

  Bizde olan nedir ben size s?yliyeyim top Olcay'a gelir Olcay kanada inemez top kapt?r?l?r dengesiz pozisyon verilir ha diyelim indi ceza sahas? i?inde Demba Ba iki defans aras?nda s?k???r Sosa i?eriye kat eder onu da defanstan bir oyuncu sindirir bu s?rada G?khan ceza sahas?n?n k??esin de bak?n?r Tolgay ve Atiba ceza yay?n da bulunmaz Atiba orta sahan?n az ilerisinde beklerken Tolgay ceza yay? d???nda durur ve bu pozisyondan karambol bekleye bekleye gol gelmez. Bu ceza sahas?n?n ne demek oldu?unu a??klamayaca??m art?k yaln?z bir tak?m atak halindeyken ceza sahas?n?n i?inde 1 oyuncu ya da 2 oyuncu bulunmaz. Ceza kesmen i?in o b?lgeyi ablukaya alacaks?n ki o cezay? kesebilesin. Fb olsun Gs olsun a??n izleyin Bursa olsun hatta ceza sahas?n?n i?inde en az 4 ya da 5 adam oluyor mu olmuyor mu birde a??n bizim ma?lar? izleyin arada ki fark? g?r?n. Daha d?n ya kesti?imiz orta say?s?na bak?n bir de a??n ma?? o kesilen ortalar? izleyin i?eri de Demba Ba harici ka? adam var koca ilk yar? boyunca onca orta kesildi i?eride adam yok kenardan orta deniyoruz karambol olsun diye karambol olsa karambol? kar??t?racak adam da yok ?stelik i?eride

  Biz korkak bir tak?m?z kontra yememek i?in defans? sa?lama al?rken ofansta G?khan, Sosa, Demba Ba, Tolgay ola?an ?st? i?ler yaps?n da gol? bulal?m mant???ndan dolay? skoru bulam?yoruz. Atiba misal kesicili?ine s?z s?ylemem ancak ofans konusunda koca bir s?f?r. Bizim ?nce ?u defans? sa?lama alay?m skoru bulurum mant???ndan kurtulmamam?z?n sonucu bu olanlar bu taktik Bilic'in a??p bakarsan?z ak?l hocalar?n?n kim oldu?una Arsene Wenger ve Marcelo Lippi ?zellikle Wenger'ki bu taktikle y?llard?r bir?eyler ba?armak i?in u?ra?an ve hep h?srana u?rayan Wenger y?llard?r bu taktikten ?d?n vermemi?tir vermez de bu vakitten sonra ??nk? kafa yap?s? ayn?.

  Yorum Yap


   Aslı Okan Arcan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

   ?ncelikle ?unu belirteyim;
   ?stikrar yanl?s?y?m ama herkes ile istikrar konusunu desteklemiyorum.
   Bili?'i savunma sebebim i?inde bulundu?u ko?ullara g?re ??kard??? i?; i?inde bulundu?umuz ko?ullar?n kral?n? getirsen (futbolcu ve TD olarak) seni buradan yukar? ??karmayaca??.
   Ge?en sezon lige m?thi? bir ba?lang?? yap?ld???nda ya?ananlar;
   Bu sezon ?zellikle son 5 hafta her ma?ta -kazand???m?z Karab?k ve Trabzon ma?lar? da dahil- skora direk etki eden hakem hatalar? ya?anmas? buna kar??n rekabetin bu haftada Diego'nun tart??maya ?ok a??k pozisyona hari? bir tane bile aleyhine d?d?k ?al?nmamas? gibi ?rnekler verilebilir. Baz?lar?na masald?r. Bana g?re ger?ektir. D?nya ?zerinde hi? bir tak?m bu ko?ullarda ?ampiyon olamaz. (0-0 biten ?BB ma??n?n sonlar?nda kabak gibi penalt?n verilmiyor. Antep ma??nda 1-0 ?ndeyken penalt? ve k?rm?z?n verilmiyor ki bu iki hata direk 4 puan hatas?d?r. Bu hafta da gol? hala ??zemedim ama Lualua'n?n ikinci yar? ba??nda ??kmayan bir ikinci sar?s? var ki ayn? ma? i?inde bile B?lent o pozisyona 3 kere sar? verdi).
   Ha aran?zda "yok yalan s?yl?yorsun; kadromuz hepsinden de?erli; stad?m?z da var ama sen g?remiyorsun; hakemler de baya?? bir arkam?zda GS ve FB do?ran?yor" "futbolcu maa?lar? g?n? g?n?ne yat?yor" "taraftar da g?revini eksiksiz yap?yor" diyebilen varsa da sayg? duyar?m.

   ?u tespitteki yanl??lar? ??karal?m:
   O kadronun y?ld?z? gen? Semih de?il. Semih o ma?a yedekten girdi. O kadro ?u anki Milli Tak?m'dan kat kat ?st?n bir tak?md?. Mehmet Topal, Arda Turan, Hamit Alt?ntop, Nihat Kahveci ve hatta Tuncay ?anl? gibi 2000lerin ba??ndaki GS'den sonra san?yorum Avrupa'ya en ?ok oyuncu veren; vermek ?zere olan Milli Tak?md?.
   H?rvatistan yine de bizden iyi bir kadroydu ama ma??n nas?l oynand???n?; nas?l bir gol ile ma?? uzatt???m?z? filan izleyenler hat?rlar.

   Ki ayn? Bili?'in ayn? H?rvatistan'? bir sonraki play off e?le?memizde bizi g?le oynaya yenerek Bili? d?neminde 2. kez Avrupa ?ampiyonas?na kat?ld?.

   Lokomotiv Moskova deneyimi ise ilk uluslararas? tak?m ?al??t?rma deneyimidir ve bu Rusya'da olmu?tur.
   Rusya'da ?zellikle son d?nemde ne b?y?k Teknik adamlar?n madara olup kovuldu?unu isteyenler ara?t?r?r.
   Bunu kriter olarak almak cidden ilgin? olmu?.

   Gordon'un Be?ikta?'a gelmeden ?nce ?al??t?rd??? en b?y?k tak?m ?ngiliz Gen? Tak?m?yd?. O hari? ?al??t?rd??? t?m lig tak?mlar? yan?lm?yorsam alt lig tak?m?yd? ve yine yan?lm?yorsam en b?y?k ba?ar?s? o gelmeden hemen ?nce d??m?? Leicester'i yine Premier Lig'e ??karmakt?.

   Klopp'un da Dortmund'dan ?nce ?al??t?rd??? tek tak?m Mainz. ?yle b?y?k bir ba?ar?s? filan da yok.

   Ferguson'un da ?yle ?ok matah bir ge?mi?i yok. ?steyenler bakabilir.

   Yukar?daki Teknik Adamlar?n hi?birinin Bili?'in kariyeri ayar?nda bir kariyeri yok (parlad?klar? tak?mlar ?ncesi).
   Bu Bili?'i yukar?dakilerden k?t? yapmaz. Yukar?dakileri Bili?'den k?t? de yapmaz.

   Guardiola ve L. Enrique'de olup Bili?'te olmayan ?al??t?rd?klar? kul?plerin ciddi kul?p k?lt?rleri olmamas?; ?al??t?rd?klar? kul?b?n oynad??? ligin en "etkili - burada etki medya, lobi vb. anlam?ndad?r- 2 kul?b?nden biri olmamas?; kendisini besleyen kusursuza yak?n bir altyap? olmamas?; b?t?e; vb. vb.
   Ha bu da bir Guardiola Bili? k?yas? de?ildir. Guardiola Be?ikta?'ta 2 sene ?nce g?reve gelseydi o zaman yapt?klar?na bakarak "daha iyiymi?, daha k?t?ym??" diyebilirdik.

   "ne oynuyoruz" "kimi geli?tirdi" "korkak" gibi gibi ezbere Teknik Adam ele?tiri/sorular?na hi? girmiyorum. ??kmaz kuyu.
   Ancelotti Real'de kimi geli?tirdi? Bale d????t?, Ronaldo d????te, Ramos d????te; Khedira bitti. Enrique kimi geli?tirdi? Real ne oynuyor? Bayern ne oynuyor? Guardiola kimi geli?tirdi gibi farkl? kul?plere de uygulad???n?zda cevap bulamayaca??n?z; Teknik Adaml?k ger?eklikleri ile en ufak bir ilgisi olmayan sorular bunlar. Be?ikta?'?n oyunu da bellidir. Lucescu'nun oyununun "yemeyeyim, bir tane illaki atar?z" a indirgenemeyece?i gibi...
   Geli?me g?steren oyuncular? da. (an itibar? ile forma bakt???n?zda g?remeyebilirsiniz ama s?reci de?erlendirdi?inizde cevaplar?n?z? bulabilirsiniz).
   Ki bu sorular? ben her teknik adam d?neminde tek tek cevaplad?m. Aybaba da korkakt?. Olcay ?z evlad?yd?. Ne oynad???m?z belli de?ildi. Hi? bir oyuncumuz geli?me g?sterememi?ti. Denizli de korkakt?. Ne oynad???m?z belli de?ildi. Hi? bir oyuncu geli?me g?sterememi?ti. Bu ele?tiriler her teknik adama tek tek ve ?zenle yap?ld?. Yap?lmaya da devam edecek.

   Benim burada ?srarla anlatt???m bizim konumuzun Teknik Direkt?r olmad???; bu kodumun liginde Aykut Kocaman, ?smail Kartal bile Hamza'n?n bile ko?ullar?n?z? yerine getirirseniz ?ampiyon olabilece?i; bizim de 13 y?lda 15 Teknik adam de?i?tiren -ve hemen her alandan, her t?rden Teknik Adam var bu isimler aras?nda- bu d?ng? yerine ko?ullar?m?za odaklanmam?z gerekti?i. Hakem arkas?na s???nm?yorum ama ligin ba??ndan beri hakem ile bir tek puan kaybetmeyen bir tak?m ile kafa kafaya rekabettesiniz. Son 15 y?l i?inde g?rd???m?z iki ?ampiyonluk da hakem hatalar?n? en az g?rd???m?z sezondur.
   Demek istedi?im siz Favre, ?enol G?ne?, Mourinho, kimi getirirseniz getirin-ki getirdiniz-; hangi futbolcuyu transfer ederseniz edin-ki ettiniz; o kader ma??na ??kt???n?zda sizin o e?i?i atlaman?za izin vermeyecekler.
   Bunu yenin. Teknik Adam?n?z? rekabetteki hocalar? ile e?it veya ona yak?n ko?ullarda sahaya ??kar?n; sonra gelin tart??al?m.
   An itibar? ile en hararetli Bili? savunucusu gibi g?r?nen ben bile sezon ba??ndan beri bu tak?m?n oyun disiplini; ?zellikle ?ne ge?ti?i dakikalarda; ile ilgili bir ton ele?tiri yapt?m.
   ?imdi a?abey,

   Senin yazd?klar?ndan ??kard???m rakiplerin kolland??? bu d?zende kim gelirse gelsin tak?m? ?ampiyon yapamaz. Zaten adaleti sa?lad?ktan "gelin tart??al?m" diyerek Bili?'i tart??madan ??kard?n. O zaman Bili?'e bu sene neden ?1.6M verdik ki? En ucuza tak?ma kim antrenman yapt?racaksa o gelsin, artan parayla da ?1.6M kalibresindeki bir oyuncuya maa? verelim?

   Ama ben hakem fakt?r?n? ??kar?p yine de Bili?'i bir de ??yle de?erlendirmeye ?al??aca??m. ?ampiyonlu?u bir tarafa b?rak?p d?nk? ma?a tek ma? olarak bakal?m. Akhisar'? yenebilmek i?in rakibe k?rm?z? ??kmas? m? gerekli? D?nk? ma?? izledin de?il mi? Bizim tak?m ne oynad?? Haybeye bir gol att?k. (ki gol yemesek yine ?yle bir gol illaki atard?k.) Rakipler gibi bedava penalt? m? istiyoruz? ?ampiyonlu?a oynayan tak?m b?yle mi oynar? ?kinci devrede fener ma??n? niye kaybettik? Fener deplasmanda bir daha ?yle yakalanabilir mi? O ma?ta 1 puan alsak ?imdi yine potan?n i?indeydik. ?lk ?s ma??n? berabere bitirebilsek yine potan?n i?indeydik.

   Kar??la?t?r?lan hocalarla ilgili de, Bili? Klopp'la benzer ya?ta diye benzer teknik direkt?rl?k ge?mi?i var zannediliyor san?r?m. Klopp Dortmund'tan ?nce Mainz'? 7 sene ?al??t?rd?. Ferguson'un 12 senelik ?sko? ligi tecr?besi vard?. Yani bu adamlar teknik direkt?rl??? Dortmund/Man Utd'da ??renmediler, bilerek geldiler. Gordon'u zaten saymaya gerek yok. ?? hayat?na bakal?m. Patronun o?lan harici kimse direkt m?d?r olarak ba?l?yor mu? (ki d?zg?n aile ?irketlerinde onlar? bile i?i ??rensinler diye a?a??dan ba?lat?yorlar.) Milli tak?m teknik direkt?rl???n? tecr?beden sayal?m m?? terim ?u an yapt???na teknik direkt?rl?k m? diyoruz?

   2008'deki milli tak?m?n ?imdikinden ?st?n olmas? 2008'deki H?rvat tak?m?ndan da ?st?n olmas? anlam?na m? geliyor? (ki zaten kendin de yazm??s?n.)
   Lokomotif moskova'y? kendi "yat?r?m" klasman?nda sonuncu yapmas? ?l?? de?il mi? Samet Aybaba'ya Lokomotif moskova'y? versek sonu? en k?t? bu olmaz m??

   Bence b?t?n bu tart??man?n en ?nemli k?sm? ?u:
   - "Kimi geli?tirdi" ele?tirisi Gordon'a yap?lam?yor de?il mi? Tigana'ya yap?lam?yor?
   - Ya da "ne oynuyoruz" ele?tirisi Lucescu'ya yap?lam?yor? Schuster'e yap?lam?yor?

   Demek ki bu ele?tiriler her teknik adama "tek tek" ve "?zenle" yap?lm?yor. Kadro etkisi ??kar?ld???nda Bili? 2 senede Samet Aybaba'dan fazla olarak ne yapt?? Bunu yazarsan?z ben ikna olurum.

   Yorum Yap


    Hatalar? var ama Bilic'in kellesini istemek do?ru de?il. B?yle bir sezonda bu durumda ger?ekten do?ru de?il.

    Yorum Yap


     tolgay? oyundan ??kar?lmas?n? ben anlam?yorum.adam?n fizik g?c? atibadanda velidende iyi,topu daha iyi kullan?yor,?al?m?da var,?utu var,defansif ?zelli?i atibadan daha iyi ayr?ca.b?rak da adam bi doksan dakika oynas?n.

     Yorum Yap


      isi gucu biraktim dun aksamdan beri anlamaya calisiyorum yaptigi degisiklikleri. anlamayi henuz basaramadim.


      sorulacak bir suru soru var da aklima takilan, en basitinden zaten 75-80 arasi garanti oyundan alacagin olcay'i neden 30 dakikaligina sag beke cekiyorsun ? tamam cektin anladik ama boyle bir duruma takim ve olcay hazir mi ? adam sag bek olarak kornerde nerede durmasi gerektigini mac icerisinde soruyor hocaya, sonrasinda ersan ile tartisiyor...

      ya da teknik kapasitesi atiba*5 olan tolga neden defansin onunde orta saha oynarken, atiba daha ileri de rol aliyor.

      ve orta sahayi bosaltip nasil defanstan pasla cikarak gol atmayi planliyorsun. madem 3 forvet oynuyor en azindan en primitive zihniyetle sisir topu gitsin ileri. ver toreye topu ezsin taktigi yerine 45 dakika her topu ceza sahasina sisirsen daha fazla pozisyon elde ederdik.


      ayrica bulent yildirim denen o ... . .. ... . . . . ..

      Yorum Yap


       Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
       Hatalar? var ama Bilic'in kellesini istemek do?ru de?il. B?yle bir sezonda bu durumda ger?ekten do?ru de?il.
       Muhammed d?n ??ld?r?yorsun bug?n do?ru de?il diyorsun iyice kendini kaybettin son zamanlar

       Yorum Yap


        Lucescu gelmezse o zaman ikna edersek Lucien Favre gelsin derim. Genis bir transfer butcesi verilmeli, hocanin istedigi futbolcular alinip yeniden bir yapilanmaya gidilmeli, nasil olsa zengin bir takimiz, paramiz bol, harcamayip da ne yapacagiz.

        Yorum Yap


         Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Hatalar? var ama Bilic'in kellesini istemek do?ru de?il. B?yle bir sezonda bu durumda ger?ekten do?ru de?il.
         Muhammed d?n ??ld?r?yorsun bug?n do?ru de?il diyorsun iyice kendini kaybettin son zamanlar
         A?a d?n bi sinir yazd?m bende. ?nsan sakinle?ince daha do?ru d???n?yor

         Yorum Yap


          galatasaray? favori goruyorsa zaten kafas?nda arenada kazanmak hatta beraberlik bile yok demektir.

          kafada yoksa zaten kazanamay?z.

          bence bu gecm?s derbiler i?inde cok citti bir veri.

          Yorum Yap


           Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
           Hatalar? var ama Bilic'in kellesini istemek do?ru de?il. B?yle bir sezonda bu durumda ger?ekten do?ru de?il.
           Muhammed d?n ??ld?r?yorsun bug?n do?ru de?il diyorsun iyice kendini kaybettin son zamanlar
           A?a d?n bi sinir yazd?m bende. ?nsan sakinle?ince daha do?ru d???n?yor
           Bence sinirliyken daha do?ru Bilic ile bu vakitten sonra olmaz. ?nder ?zen neden ayr?ld? bu tak?mdan bir ara?t?rmak laz?m.

           Yorum Yap


            Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı O?uzhan ?eng?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Hatalar? var ama Bilic'in kellesini istemek do?ru de?il. B?yle bir sezonda bu durumda ger?ekten do?ru de?il.
            Muhammed d?n ??ld?r?yorsun bug?n do?ru de?il diyorsun iyice kendini kaybettin son zamanlar
            A?a d?n bi sinir yazd?m bende. ?nsan sakinle?ince daha do?ru d???n?yor
            Bence sinirliyken daha do?ru Bilic ile bu vakitten sonra olmaz. ?nder ?zen neden ayr?ld? bu tak?mdan bir ara?t?rmak laz?m.
            iki y?l az bir zaman de?il ve iki y?ld?r oyuncu kalitesi art?yor, alternatifleri co?al?yor ama hoca ayn? yerinde kal?yorsa mantalite olarak bu tart??mas?z basar?s?zl?kt?r. Heleki ezeli rakiplerinin ba??nda ne id??? nbelirsiz bir antren?r birininde ba??nda 1.sezon ortas? gelmi? bir stajyer varken ve Anadolu tak?mlar? hi? bu kadar k?t? olmam??ken.

            Yorum Yap


             T?rker,

             Ben de sana cevap vereyim.
             Bir teknik adam ile imzalamak zorundas?n. Be?ikta?'a gelen teknik adam?n hi?birine de 1m den a?a?? bir kontrat yapamazs?n.
             Benim yazd?klar?m?ndan ??kard???na sen kat?l?yor musun kat?lm?yor musun? Bu d?zende istenmeyen hi? bir tak?m ?ampiyon olamaz. ?tiraz?n var m? merak ediyorum.
             Bili?'i tart??madan ??karm?yorum. Bili?'in ayr? bunun ayr? oldu?unu iddia ediyorum ki kimi getirirsen getir o final ma??nda sana kaybettirecekler diyorum.
             Bir ton da ?rne?im var.
             Son 15 y?lda gelen 100. y?l ve Denizli ile ?ampiyonlukta hakem hatalar?ndan en az etkilendi?imiz sezonlard?r.
             100. y?l ?zel bir durumdu. Denizli ile ?ampiyonlukta FB ve GS erken final yap?p ligin nispeten daha temiz ge?mesine f?rsat verdiler.
             Bunlara var m? itiraz?n?
             E bu tesad?f m?d?r?
             Senin dedi?in "o zaman neden para veriyoruz"u Aziz Y?ld?r?m ve Albayrak yapt?. Adamlar resmen "?smail ve Hamza ile ?ampiyon olaca??z" dediler.
             Hadi Bili?'i sktiret. ?u anki tablo bu mant??a g?re diyor ki Hamza>Prandelli. ?u c?mleyi d?nyan?n hangi k??esinde kurarsan kur dalga ge?erler. Ama bu lig i?te bu.

             D?n oynad???m?z ma? k?t? bir tecr?beydi. Tak?m iyi oynamad?.
             ?yi haz?rlanmam?? olabilir. Heyecandan oynayamam?? olabilir - ki ?ampiyonluk yar??? ya?amam?? adamlarla devam etti?imizde bu haftalarda ciddi sorunlar ya?ayaca??m?z? haftalar ?nce ve haftalarca yazd?m-.
             Benim d?n ma?tan anlad???m 2. yar? bir motivasyon y?klemesi ile tak?m?n biraz d?zelme g?sterdi?i. ?lk yar?daki oyunlar ile 4-5 yer otururduk yoksa.
             Ki bu tak?m?n k?t? oynamaya hakk? da var.
             D?nk? ma?? izledim. K?t? oynad???m?z bir ma?ta bile 2. yar?y? 10 ki?ilik bir rakibe kar?? oynamam?z gerekti?ini izledin de?il mi?
             ??te o fakt?r senin 10 ki?i oynamana izin vermiyorken rakibini k?t? g?n?nde destekliyor ve kazand?r?yor.
             Fark burada.

             GS ?ok mu iyi oynayarak yendi Mersin'i? Di?er rakibin Sivas'ta ?ok mu iyi oynad? da kazand??
             Rakipler gibi bedava penalt? istemiyorum. Ama penalt?m ?al?ns?n istiyorum. Rakibimin penalt?s? da bedava olmas?n istiyorum.
             GS'nin hakeme b?rakt??? bir tek puan yok. Bizim san?yorum 15 i buldu. Bunun tesad?f, hata, ?anss?zl?k oldu?una m? inan?yorsun cidden?
             Bu ko?ullarda ?ampiyon olabilmi? ka? tak?m izledin bug?ne dek?

             Ve yine tekrar ediyorum. 1.6 milyon Euro maa? ile g?reve getirdi?in adam belli ki Ancelotti, Mourinho de?il. Senin kadron kadar bir teknik adam.
             ?u ba?l?kta yorumlara bak?yorum. ?ampiyonlu?umuz "Cenk Tosun ile Pektemek aras?ndaki fark". Veya 85 de ??kan Tolgay'?n eksikli?i.
             E a? Cenk Tosun ba?l???na bak. Neler denmi? Cenk i?in bir oku, sen de?erlendir.
             Hala Cenk Tosun ile Pektemek'in ayn? pozisyon adam? olduklar? kabul edilip yorumlar yaz?l?yor.
             Daha ?nce de ?rnekledim. Veli'nin alternatifi Atiba m? Sosa m? O?uzhan m?? ??? de orta saha.

             Yine tekrar edersek; Bili?'in 2 tak?m ?al??t?rd???n? (Split ve Lokomotiv) kabul edersek ?rneklerden pek bir fark? yok.
             Hatta ???nden de parlak oldu?unu s?yleyebilirim.
             Ama bu onlarla bunun kar??la?t?rmas? de?il. Benim i?in hi? de ?nemli de?il.
             Bili?'le istikrar filan da demiyorum. Y?netim sezon sonu Bili? ile s?zle?mesini bitirirse ?z?lmem. ??nk? yeni getirecekleri de 3 a?a?? 5 yukar? bunlar? yapacak. Hatta k?t?s?n? yapar, iyisini yapamaz.
             Senelerce TD tart??malar?nda bu i?in ince elenip s?k dokunmas? gerekti?ini; genel ak?m?n talebine g?re de?il ihtiyaca ve kul?p ger?eklerine g?re yap?lmas?n? belirttim. Ben Ba?kan olsayd?m Bili?'i g?reve getirmeyebilirdim mesela. Onu se?erken ne d???nd?ler bilemiyorum. Ama se?ilmi? ve g?revdeyse "?erefsiz" "sahtekar" "defol" demek yerine g?re s?resine sayg? duymay? tercih ediyorum. Herhangi bir sayg?s?zl?k yapt???n? da d???nm?yorum.
             Samet Aybaba'y? hi? yazma. ?u an Bili?'i asanlar o zaman "Aybaba defol; Bili? gelsin" derken yine ben savunuyordum Be?ikta? Teknik Direkt?r?n? ve ayn? bug?n oldu?u gibi benim mant???m y?z?nden ?ampiyon olamad???m?z; Be?ikta?'?n b?y?kl???n? kavrayamad???m filan yaz?lm??t?...
             H?rvat tak?m? konusu senin "o tak?m?n y?ld?z? Semih'ti" tespitin ile ilgili ki dedi?in gibi; ben de yazd?m bizden daha iyi kadrolar? oldu?unu...
             Kimi geli?tirdi ele?tirisi Gordon'a yap?lamaz ??nk? Gordon'un uzmanl??? buydu ki Gordon'un Metin'le, Sergen ile ya?ad?klar?n? ben ?ok iyi biliyorum.
             Gordon'un da 3.5 y?ll?k a??r ele?tiriler sonunda ba?ar?y? buldu?unu da belirteyim. O 3.5 y?ll?k sene i?inde Gordon'un yapt??? transferler i?in neler dendi?ini de ?ok iyi hat?rl?yorum. Gordon'a destek olan bir tek tan?d???m yoktu. Bir tek Seba.
             Tigana farkl? bir durum. Ama ona da korkak dendi. FB ile oynad???m?z finalde oynatt??? oyun ?zerinden neler s?ylendi.
             Be?enmezdim; sevmezdim; yine savundum.
             Lucescu'nun 2. senesi de var. Sadece 1. senesi de?il. Dedi?im "hakem fakt?r?" ile kar??la?t???nda Lucescu'nun ne hallere d??t???n? izlemedik mi? Yenebildi mi Luce hakemi 2. sezonunun 2. yar?s?nda?
             Schuster'in "ne oynatt???n?" ben hala bilmiyorum Ama o da a??r bir hakem operasyonuna kurban gitti?imde kendi ad?ma ?izgimde "bu sistemde sevmiyor olsam da Forza Schuster" dedim yine bu forumda.

             Bili? de Aybaba da getirirsen Mourinho da bu sistemde birbirlerinden ?ok daha fazla bir ?ey yapamayacak.
             Defalarca yazd?m, kendi evlatlar?m?z? denedin (Sa?lam, ?al?mbay, Aybaba, Havut?u) olmad?.
             Ligi bilen yabanc? denedin olmad? (Luce)
             Ligi bilmeyen ?st d?zey bir marka denedin olmad? (Schuster, Del Bosque)
             Acemi, heyecanl? bir yabanc? denedin olmad? (Bili?, Carvalhal)
             E?itmen, sava??? bir yabanc? denedin olmad? (Tigana).
             Farkl? kadrolar da denedin. Olmad?.
             Simao, Quaresma, Ernst gibi b?y?k ma?lar oynam?? b?y?k oyuncular getirdin.
             Olcay, O?uzhan, Veli, Tolgay, Pektemek, T?re gibi yerli ama potansiyeli belirli oyuncular getirdin.
             Hep ayn? noktada kald?n.
             ve hep ayn? soruyu sordun "ne oynuyoruz?" "kim ne geli?ti?"
             Demek istedi?im bu.
             Getirelim en kral?n?. ?enol G?ne? burada kendisine yak??t?r?lan ?nvanlar?n hemen hi?biri de?il.
             Ama gel bahse girelim. Seneye bu zamanlar sen G?ne?'e sallayacaks?n, ben "yapmay?n arkada?lar, yanl?? yap?yorsunuz" yazaca??m.
             ??nk? o kritik zamanlar geldi?inde ?enol G?ne? klasik hakem, T?rk futbolu, futbol y?netimi konu?mas?n? yapacak. Arkas?nda birilerinin duraca??n? umarak.
             Ama "lan sen oynatt?n; sen ?nce oynatt???na bak, sonra hakeme y?klen" diyecek bu kul?b?n hakk?n? korumak ile bir ?ekilde sorumlu olanlar.
             Tecr?beyle sabittir...

             Prandelli'nin 4lendi?i ama Hamza'n?n kral oldu?u bir ligi oynuyoruz. Futbol konu?mak ne kadar ger?ek?i; d???nd?k?e cevap bulam?yorum...

             Yorum Yap


              O d?nemi ya?ayanlar hat?rlar...?imdi Cenk Tosun oynat?lm?yor; Tolgay 85 de oyundan ??kar?l?yor diye f?rt?nalar kopuyor.Gordon Metin'i y?llarca oynatmad? ki de?il bu kadro; o g?nden beri hi? bir Be?ikta? kadrosu Metin gibi bir y?ld?z g?rmemi?tir.?ocuktum; Metin'i oynatmas? i?in yap?lan tezahuratlar? hala hat?rlar?m. Sergen'i -ki b?rak Be?ikta?'? T?rkiye tarihinin g?rd??? en iyi 10 numarad?r- y?llarca sol ?izgiye hapsetti.Ha bunlar belirli bir plan program ?er?evesinde miydi? Sergen'i o disiplin mi geli?tirmi?tir? Bilemiyorum...Ama bunlar ya?and?.?u kadroda Sergen ve Metin'i d???n?yorum. Metin kadroda bile de?il. Sergen de sol ?izgide k?reltiliyor....Hadi sen d???n neler olurdu.(Gordon'un bahsi ge?iyor; onun i?in yazd?m; yoksa bu bir Gordon - Bili? kar??la?t?rmas? de?il)

              Yorum Yap


               ?are ?ENOL G?NE?...

               Yorum Yap


                2 sene ?st ?ste ?ampiyon yapamam?? bir teknik direkt?r? tak?m?nda kim tutar ?

                Mesela FB ya da GS tutar m? sizce ? ?ampiyon olmad?klar? 2 sezon i?erisinde ayn? teknik adamla devam etmi?ler mi ?

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X