Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Slaven Bilic

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

  Laf?m size de?il. Hoca gitsin deyip hocay? g?ndermeyi biliyon. Kulis yapmay? m? bilmeyecen ?
  Hala beni hedef ald???n? hissettiriyorsun.. ?sl?bun ho? de?il.. siz yap?n kulisi.. ben sadece hoca g?ndermeyi bilirim.. hoca ba?ar?l? hoca kals?n diyorsan?z hocan?n daha ba?ar?l? olmas? i?in ?n?n? a?makta size d??er.
  Her biriniz kurban ar?yorsunuz. Her sene birini g?nderdik ne de?i?ti? En iyilerini getirdin Del Bosque'dir, Schuster'dir. Neyi de?i?tirebildin?
  Bu ?ekil davrand???m?z s?rece bu d?ng? asla k?r?lmayacak.

  Onca ma??nda hakemler seni katletti. Bunlara dur diyece?imiz yere gelip hoca tart??t?k. A?lamak, ahkam kesmekten ba?ka bi?ey bilmiyorsunuz.Bir isme tak?l?p can?n? ??kartana kadar ugra?an bi topluluksunuz. ?ampiyonlu?u bu y?zden kaybetmeye mahkumuz.
  Hedef sapt?r?yorsunuz.. ger?ekleri g?rmeye bir sizin kafan?z bas?yor hepimiz sala??z yani? herkes her ?eyi g?r?yor da konu?uyor da tepki de g?steriyor merak etmeyin. T?m sezon kime ne tepkiler verilmi? g?zden ge?iriniz.. sonra Bili? konusunda t?m yaz?lanlar?, t?m istatistikleri, t?m ele?tirileri salim kafayla yeniden okuman?z? tavsiye ederim.. kimsenin Be?ikta? sevgisini sat?r aralar?nda sorgulamaya da kalkmay?n?z.. yak??m?yor.

  Yorum Yap


   Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

   Laf?m size de?il. Hoca gitsin deyip hocay? g?ndermeyi biliyon. Kulis yapmay? m? bilmeyecen ?
   Hala beni hedef ald???n? hissettiriyorsun.. ?sl?bun ho? de?il.. siz yap?n kulisi.. ben sadece hoca g?ndermeyi bilirim.. hoca ba?ar?l? hoca kals?n diyorsan?z hocan?n daha ba?ar?l? olmas? i?in ?n?n? a?makta size d??er.
   Her biriniz kurban ar?yorsunuz. Her sene birini g?nderdik ne de?i?ti? En iyilerini getirdin Del Bosque'dir, Schuster'dir. Neyi de?i?tirebildin?
   Bu ?ekil davrand???m?z s?rece bu d?ng? asla k?r?lmayacak.

   Onca ma??nda hakemler seni katletti. Bunlara dur diyece?imiz yere gelip hoca tart??t?k. A?lamak, ahkam kesmekten ba?ka bi?ey bilmiyorsunuz.Bir isme tak?l?p can?n? ??kartana kadar ugra?an bi topluluksunuz. ?ampiyonlu?u bu y?zden kaybetmeye mahkumuz.
   Hedef sapt?r?yorsunuz.. ger?ekleri g?rmeye bir sizin kafan?z bas?yor hepimiz sala??z yani? herkes her ?eyi g?r?yor da konu?uyor da tepki de g?steriyor merak etmeyin. T?m sezon kime ne tepkiler verilmi? g?zden ge?iriniz.. sonra Bili? konusunda t?m yaz?lanlar?, t?m istatistikleri, t?m ele?tirileri salim kafayla yeniden okuman?z? tavsiye ederim.. kimsenin Be?ikta? sevgisini sat?r aralar?nda sorgulamaya da kalkmay?n?z.. yak??m?yor.
   ger?ekleri g?rmeye bir sizin kafan?z bas?yor hepimiz sala??z yani?, kimsenin Be?ikta? sevgisini sat?r aralar?nda sorgulamaya da kalkmay?n?z..

   Bunlar? yazan siz. Hedef sapt?rmaya ?al??an ben
   Uzatm?ycam. Tamam siz hakl?s?n?z. G?nderelim gitsin. S?radaki gelsin yapamazsa onuda yollar?z. Ondan sonrakini de.

   Yorum Yap


    Aslı Gokhan Erkek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Aslı Mustafa Bilgic tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Bu da g?steriyor ki bir ka? hafta ?nce y?ksek tepelerden GS ?n ?ampiyonlu?una icazet verildi..biz buna direnemedik..direnemez dik..hakemler bize ?ok daha rahat kullan?yorlar keskin b??aklar?n?..FB de i?i rakip tak?m oyuncular? ile dengelemeye ?al??t?..ge?mi?te son ma?ta ?ampiyonluk vermenin kuyruk ac?s?n? ??karman?n pe?inde idi..e?er bu ak?am? ge?seydi..haftaya FB ?ampiyon idi..ama bu korkuyu iliklerine kadar ya?ayan GS i?i son ma?a b?rakt?k son ma?? kazan?r?z ?ampiyon oluruz gibi konu?sa da ger?ekte hi? de oraya b?rakmaya niyeti yoktu..son ma?ta ?ampiyonlu?u kaybetmenin ac?s? ba?ka olurdu..resmi destek GS den yana..hakemler onda..haftalard?r oldu?u gibi..rakip ise kolay lokma de?il..oyuncu ba?lar kaleci ba?lar..burada enseye vur lokmas?n? al fig?r? biz oluyoruz..neden? basiretsiz y?netim sayesinde..

    Bu ak?am ki FB Ba?ak?ehir ma?? ibretliktir..Hakem GS yi ?ampiyon yapacak..Ba?ak ?ehirli kaleci ve bir iki oyuncu rakibe hizmet edecek..bu rezilli?i de g?rd?k..

    Biz de hala Bili?'i g?nderelim mi g?ndermeyelim mi derdindeyiz..inan?n bu sak?z? bize ?i?neten de rakipler ve onlar?n medyas?..biz alg? oyunlar?na ?abuk geliyor..ve ger?eklerden hemen uzakla??yoruz..onlar?n da istedi?i bu..biz Bili?'i konu?ur onu su?larsak kendi pislikleri g?r?lmeyecek..her ?ey me?ruluk kazanacak..FB hakemi tahmin edemedi..GS ba?ak?ehirli bir ka? oyuncuyu..belki de tahmin ettiklerinden herkes kendi ?nlemini ald?..rezalet bir lig..?? y?netim ?? hoca de?i?tirmi? ?aibesaray bir saraya ??kt? bir tek hakem hatas? ya?amad?..?ampiyon oldu..film gibi..futbolumuzun ruhuna fatiha..
    Abi Bu d?zeni Be?ikta?'tan Kimler de?i?tirebilir?

    Valla bu soru ortaya ??k?nca da bu y?netime haks?zl?k etti?imi d???nm?yor de?ilim..yok..kay?p herkes..zaten ne kadar var oldu?u da me?hul..ara s?ra f?rsat kollayanlar var..en k?t? g?nde ??kar medyaya deme? verir..f?rsat?? bir tak?m ??k??lar var..ama bu tarz kimseye g?ven vermez..hepsi iyi zamanlarda ortaya ??karlar..zor zamanlarda ara ki bulas?n..ge?mi? rezil d?nemden sonra bu y?netim bir umut tazeledi..ama h?zla o umutlar? s?nd?rd?ler..ger?eklerden sapt?lar..k?v?rmaya ba?lad?lar..yalana bile sar?ld?lar..a??lan krediyi de t?kettiler..y?netemediler..sen ne yaparsan yap..kimi al?rsan al..bu adamlar istediklerini ?ampiyon yap?yorlar..tek odaklanacaklar? i? bu olacakt?..yoksa di?er ?al??malar?n eme?in zaman?n hi? bir anlam? kalm?yor..iki ma?ta seni yerle bir ediyorlar..senelerdir bu b?yle..ee o zaman biraz to?akl? olacaks?n..bunu halledece?ine inanmayan bo?una g?rev almas?n..bu i?i k?k?nden ??zmeden bize ?ampiyonluk yok..Bunlar?n yerine koyacak y?netim var m? ? o da yok..yoklar? oynuyoruz..gelen gideni arat?yor ??nk? ayn? hatalara devam ediyorlar...farkl? bir ?ey yapan yok..klasik ve kli?e y?ntemler ile olmuyor i?te..olmuyor..kulisin de yetmiyor..g?c?nde yetmiyor..bir zeka p?r?lt?s? da g?remiyoruz..g?mb?r g?mb?r gelip bir on seneye damga vuramadan bu i?ler sa?l?kl? bir y?r?ngeye oturmaz..kimsenin futbolu d???nd??? yok..hepsi rant?n pe?inde..buradan ekmek yiyoruz buradan ekmek yiyoruz..b?t?n dertleri bu..yiyin efendiler yiyin..ekmek de sizin ?ampiyonluk da..
    Bir yana??m?za tokat at?yorlar..biz ''hoop arkada?..portakal orada kal'' diyece?imize ?b?r yana??m?z? ?eviriyoruz..i?in ger?e?i bu..

    Maddi manevi paral? kulisli her ?eye hakim her yerde g?z? kula?? eli olan etkili g??l? sayg?n bir y?netim g?remedik..bunu yapacak ?apta insanlar?m?z maalesef y?reksiz..?akma Be?ikta?l?..ne isimler vard?r..seneler ?nce yazm??t?m..be? alt? belki daha fazla ba?kan aday? tek tek liste yap?yorlar..oysa hepsi el ele vermeli birlikte bir ?eyler yapmal?yd?lar..biz san?r?m s?zde birli?i sa?l?yoruz ama reel birli?i sa?layam?yoruz..y?netime bariz hatalar?ndan ve hatada ?srar etmelerinden dolay? ?ok k?z?yorum..ama bir ba?ka a??dan da ?z?l?yorum..yanl?? yapmayacaklar..Reza olay? haciz olay? ve savunmalar? tam bir rezalet..yanl?? yapma hata yap..herkes el verir..inanmak ve g?venmektir as?l olan..g?ven bir kez y?k?l?r ve bir daha tesis edilemez..bu t?r hatalar yapt?lar..ama ben bir alternatif de g?remiyorum..??kan da yok zaten..parasal a?mazlar? ?ok k?t?..hem bor? hem yat?r?m..?ok zor..umar?m toparlarlar..50 y?l ?ncesinin kongre anlay??lar? ile olmaz bu..de?i?meli..dipten gelen bir gen? dalga var..onlar bu stat?kocular? devirir ise devirir..tabi ba?lar?na bir ka? deneyimli isim laz?m..tecr?be ile enerjiyi ve liyakat harman olmal?..en ba?ta da d?r?st insanlar bulmak laz?m..herkes menfaat kap?s? g?r?yor..b?yle olmaz..Be?ikta?'a almaya de?il vermeye geleceksin..konu?mac?lar i?inde bir ka? tane durumun fark?nda olanlar vard?..kongre beni biraz ?mitlendirdi..Ba?kan gene sorular? ya ge?i?tirdi ya sapt?rd?..b?yle olmamal?..evet art?lar?n? da g?rmek eksilerini de g?rmek gerekir..iyi ?eyleri de s?ylemek gerekir..zaten bu niyetle g?reve geldiniz..hata yapmay?n..yanl?? hi? yapmay?n..Ben telgraf ba? memuru Be?ikta?l? Arnavut H?sn?'n?n torunuyum..kimsenin adam? olmayanlar daha objektif olurlar..bir yere angajman? olanlar yanl??a d??erler..kendi do?rular?n? savun..birinin adam? olma..bu nedenle o kul?p i?i entrikalar?n d???nda kalmay? ba?aranlar ?ok daha sa?l?kl? de?erlendirme yaparlar..o girdaba girenler birilerinden yana olmak zorunlulu?u hissederler..bu da ger?eklerden uzakla?may? getirir..
    Herkesin derdi Be?ikta?'? y?kseklere ??karmak..ama seneler kayboluyor ayn? hatalar? tekrarlamak ile..art?k biri bu i?i ele almal? ve tam almal?..?eyrek y?zy?ll?k bir proje ?retilmeli..yoksa i?imiz zor..s?radan bir kul?p olaca??z..oyuncular?n h?rs?na iste?ine bak?yorum..evet bask?l? oynuyorlar ama h?rs ve kazanma iste?i ?ok d???k..kendi limitlerini zorlayan kaba tabir ile ?l?m?ne oynayan yok gibi..renkliler b?yle de?il i?te..motoru yakarcas?na m?cadele ediyorlar..aman motora bir ?ey olmas?n diye oynayanlar var..biz bu konuda ?ok geriyiz..neyse sorunun cevab? k?sa idi..uzatt?k..yok..benim g?venimi kazanan ne bu y?netim ne de alternatif bir y?netim var..??karsa bakaca??z..ne diyorlar..umar?m mevcut y?netim hata yapmaktan vazge?er..?imdilik bundan ba?ka yapacak bir ?ey yok sanki..bir de se?im var galiba..g?ven oyu isteyecekmi? Ba?kan..g?ven oyu salt kongrede olmaz..as?l g?ven oyunu stat i?inde trib?nlerden alacaks?n..ilkeli g?? birli?i yap?lmas? gereken bir s?re? bu..kimsenin tek ba??na a?mas? pek m?mk?n de?il..y?netim zay?f..rakibin y?netim be?lisinin ikisi ba?kan di?er ??? tam ka?ar..bizde ki ilk be?li zay?f..Ben Bili?'i bozan ?eylerden birinin de y?netim oldu?unu d???n?yorum..evet bu y?netim benim g?z?mde bitmi?tir..ama yerine ?unlar olmal? diyece?im birleri de yok..??ks?nlar bakal?m..
    En son düzenleyen Mustafa Bilgi?; 26-05-2015, 03:24.

    Yorum Yap


     Adam West Ham'la anla?t? siz birbirinizi yiyin.

     Yorum Yap


      Burada bilic be?ikta? ruhunu yans?t?yor diye savunulmu?, necip olcay ve pektemekte be?ikta? ruhunu tam ?larak yans?t?yor. ?al??kan tekmeye kafa sokan, efendi, hatta biri alt yap?dan. Tak?m?n iskeletini bu isimlerin ?zerine kurmam?za hi? itirazlar? olmaz herhalde. Necip nas?l ki?ilik olarak s?per bir insansa o kadarda be?ikta??n ihtiyac? olan futbolcu de?ildir. Bilicin durumu budur,


      iPhone 'den Tapatalk arac?l??? ile g?nderildi

      Yorum Yap


       gece bilic severler derne?i basm?? buray?

       valla helel olsun adama s?f?r derbi galibiyeti, s?f?r gol, s?f?r kupa, 2sene 3.l?k, kupada ?eyrek final bile yok.

       aaa pardon federasyon, hakemler hakk?m?z yendii ?h????????

       unutmadan kadromuzda 112 y?l?n en k?t? kadrosu

       bide fbnin ba??nda morinho gs ba??nda klop var bunuda belirtelim

       bence bir y?l de?il iki y?l kals?n. nede olsa al??t?rm?? taraftar? onurlu ?erefli ???nc?l?klere.

       Yorum Yap


        son 4 haftaya lider gir..3 ma?ta 3'?nc? olarak zar zor ??k. akl?m fikrim alm?yor!

        Yorum Yap


         Seviyorum kendisini ama adam hala tolgayi cikariyo, pektemek inadi devam ediyo, en son cenk i aliyor. Yolu acik olsun.

         Yorum Yap


          Adam Be?ikta?? westham ayar?nda g?rd? bursa ma??na derbi dedi , fb gs den t?rst? , tak?m? da t?rs?tt? ?imdi gitsin g?n?l rahatl???yla westham?na . Orada da fulham ma??na derbi desin , chelsea arsenalden t?rss?n sezonu 13. bitirsin 4 . hakemle pozisyon yorumlas?n. idare eden loser olarak hayat?na devam etsin. Ba?ka yol olmaz zaten .

          Yorum Yap


           Bide tak?m lider 5 ma? kalm??, hala ma? ma? d???n?yoruz diyordu hoca, ??k?pta 1 kere ?ampiyon biz olaca??z demedi.

           Yorum Yap


            Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Necmettin Firat Ozkan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Aslı Muhammed Dilek tarafından Gönderilmiş Mesajı göster

            Her biriniz kurban ar?yorsunuz. Her sene birini g?nderdik ne de?i?ti? En iyilerini getirdin Del Bosque'dir, Schuster'dir. Neyi de?i?tirebildin?
            Bu ?ekil davrand???m?z s?rece bu d?ng? asla k?r?lmayacak.

            Onca ma??nda hakemler seni katletti. Bunlara dur diyece?imiz yere gelip hoca tart??t?k. A?lamak, ahkam kesmekten ba?ka bi?ey bilmiyorsunuz.Bir isme tak?l?p can?n? ??kartana kadar ugra?an bi topluluksunuz. ?ampiyonlu?u bu y?zden kaybetmeye mahkumuz.
            Hedef sapt?r?yorsunuz.. ger?ekleri g?rmeye bir sizin kafan?z bas?yor hepimiz sala??z yani? herkes her ?eyi g?r?yor da konu?uyor da tepki de g?steriyor merak etmeyin. T?m sezon kime ne tepkiler verilmi? g?zden ge?iriniz.. sonra Bili? konusunda t?m yaz?lanlar?, t?m istatistikleri, t?m ele?tirileri salim kafayla yeniden okuman?z? tavsiye ederim.. kimsenin Be?ikta? sevgisini sat?r aralar?nda sorgulamaya da kalkmay?n?z.. yak??m?yor.
            ger?ekleri g?rmeye bir sizin kafan?z bas?yor hepimiz sala??z yani?, kimsenin Be?ikta? sevgisini sat?r aralar?nda sorgulamaya da kalkmay?n?z..

            Bunlar? yazan siz. Hedef sapt?rmaya ?al??an ben
            Uzatm?ycam. Tamam siz hakl?s?n?z. G?nderelim gitsin. S?radaki gelsin yapamazsa onuda yollar?z. Ondan sonrakini de.
            Tamam de?erli karde?im uzatman?n bir anlam? yok.. anlams?z yerlere giriyoruz.. olan oldu zaten.. hakk?m?zda hay?rl?s?.. bili?'in de hakk?nda hay?rl?s?.. zaten b?yle sa?ma b?yle pis bir futbol ortam?ndan kurtulaca?? i?in kafas? daha rahatt?r.. gidece?i yerde huzur ve ba?ar? bulur umar?m.

            Yorum Yap


             hala utanmadan ?u herifin introsu duruyor ya ne diyim...
             rezil etti bizi ama hala birileri sanki geldi?i ilk sezon postalanm?? gibi a?l?yor arkas?ndan.
             Be?ikta?'? bu kadar k???k g?rmeniz ??ld?rt?yor beni.

             Yorum Yap


              Stat haricinde ya?ad???m?z olumsuzluklar hangi teknik direkt?r d?neminde ya?anmad? ki?

              Be?enilmeyen Ertu?rul Sa?lam d?neminde de bundan daha az hakem hatas? hat?rlam?yorum ben.

              Yorum Yap


               Hoca gitti tartismasi bitmedi! Gitti artik adam bosuna hala neyi tartisiyosunz? Bundan sonra gelecek hocaya bakalim kac ay sabiredecegiz

               Yorum Yap


                Su adama 6 aylik hoca muammeleis yapmayin lutfen.
                2 senedir takimin basinda kadroyuda kendi kuruyo her sene basinda.
                Basarili olamamasitir o yuzden gidiyor bu kadar net.

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X