Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Nefretimsin Gs

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Ahmet Falcao yine yapt? yapaca??n?

  Yorum Yap


   Bu ?eref yoksunu haysiyetsiz frans?zlara THY yine sponsor olmu?

   Yorum Yap


    Aslı Arda ?elikmaden tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
    Bu ?eref yoksunu haysiyetsiz frans?zlara THY yine sponsor olmu?
    THY bildi?im kadar?yla bizim d???m?zdaki avrupada oynayan tak?mlara sponsor oluyor.Ba?ak?ehir'in AZ Alkmaar ma?lar?nda bile THY reklam? vard?.Trabzsonspor'un keza ?yle.Bizim Vodafone ile anla?mam?z olmasayd? muhtemelen bizimle de anla?ma yapacaklard?.

    Yorum Yap


     Ins ts agar bi koyar bunlarada savrulup giderler


     Sent from my iPhone using Tapatalk

     Yorum Yap


      o komidini sizin s?lalenize hediye edicez daha sak?n o g?ne kadar ?lmeyin ?erefsizler

      Yorum Yap


       Beter olun

       Yorum Yap
        hahaha

        Yorum Yap


         Sel?uk un tekmesine sadece 2 ma? ceza vermi?ler.Quaresma atm?? olsa o tekmeyi ?imdi ?lkeden ihra? tart???l?yodu

         Yorum Yap


          ?erefsiz at gibi ?ifte att? resmen hala 2 ma? diyorlar.
          ulan ?erefsizler...

          Yorum Yap


           Adnan Polat'tan olay s?zler: http://www.ligtv.com.tr/haber/adnan-...yilini-yediler

           Yorum Yap


            Aslı Ahmet Tugrul Yarali tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Sel?uk un tekmesine sadece 2 ma? ceza vermi?ler.Quaresma atm?? olsa o tekmeyi ?imdi ?lkeden ihra? tart???l?yodu
            Aynen kardesim.


            Sent from my iPhone using Tapatalk

            Yorum Yap
             Gaysaray Kul?b?, 2014 y?l?ndan itibaren UEFA taraf?ndan mali konularla ilgili izlemeye al?nm??t?r ve gelecek 3 sezonda 30 milyon Euronun ?zerinde zarar etmemesi istenmi?tir. ??nk? kul?b?n gelir ve gider dengesinde b?y?k bir eksi fark ortaya ??km??" dedi.

             "SON 3 SEZONDA 107 M?LYON EURO ZARAR ED?LM??"

             ?zbek, Gaysaray Sportif A?'nin son 3 sezonda 107 milyon Euro zarar etti?ini anlat?rken, s?zlerini ??yle s?rd?rd?:

             "UEFA, 2014 y?l? may?s ay?nda, 'aya??n? denk al, ben seni izlemeye al?yorum, 2 sene zarf?nda bu mali hareketlerde iyile?me g?stermek zorundas?n. E?er kriterlerime uyam?yorsan, yapt?r?mlar? var, aman dikkat!' demi?tir. ?zlemeye ba?l? olarak 6 ayda bir UEFA'ya rapor sunuyoruz. Yapt?klar?m?z? anlat?p, tasarruf edildi?ine iknaya ?abal?yoruz. Son raporu ge?en ay g?nderdik ve bir g?r??me talep ettik. Zannediyorum 5 Ekim tarihinde kul?b? temsilen bir heyet UEFA'ya gidip yapt???m?z tasarruflar?n, mali hareketlerin a??klamas?nda bulunaca??z. S?re? orada da bitmiyor tabi. Sonra tekrar g?r??meler olacak. Benim ve y?netimimin tek arzusu, T?rkiye'nin iftihar etti?i bir marka olan Galysaray'?n, UEFA organizasyonunun d???nda kalmamas? i?in ?al??makt?r. Bunun ba?ar?l? sonu?lanmas? i?in elimden geleni yapaca??m. Ben ve y?netici arkada?lar?m ?ok s?k? ?al???yoruz."

             "BU DURUMUN EN ?NEML? SEBEB?, HATALI TRANSFERLER"

             UEFA Finansal Fair Play kriterlerinin ilk olarak 2009 y?l?nda uygulanmaya ba?land???n? ancak kul?p y?netimlerinin konuyu ya ciddiye almad?klar?n? ya da durumun fark?nda olmad?klar?n? kaydeden ba?kan ?zbek, "Ya?anan durumun nedeni bug?n i?in ?nemini kaybetmi?tir. Niye b?yle oldu?unu sizin yorumunuza b?rak?yorum. Ama a??klamak durumunda oldu?um bir konu var; kul?b? bu pozisyona getiren en ?nemli ?ey, yap?lan hatal? transferlerdir" diye konu?tu.

             "2011'DEN BU YANA 60'A YAKIN FUTBOLCU ALINMI?"

             Kul?b?n, Arda Turan'?n Atletico Madrid'e transferinin de ger?ekle?ti?i 2011-2012 sezonunda 9 milyon Euro, 2012-2013 sezonunda 43 milyon Euro ve 2013-2014 sezonunda da 61 milyon Euro transferde eksi fark verdi?ini anlatan ?zbek, "Y?netimin de?i?ti?i 2014-2015 sezonunda da bu zarar 10 milyon Euro olmu?tur. Tranferde 60'a yak?n oyuncu al?nm??, bir?o?unun ismini dahi duymad???n?zdan eminim. Menajerlere ?denmesi gereken paralar, ma? ba?? ?cretleri ve maa?lar da eklenince ortaya ?ok y?ksek bir rakam ??kmaktad?r. Biz ise futbolcu sto?unu eritti?imiz bu d?nemde 18 milyon dolar kar ettik" de?erlendirmesinde bulundu.


             "ZARARI 80 M?LYON EURO'YA ?ND?RMEYE ?ALI?IYORUZ"

             ?zbek, ?imdi UEFA'y? ikna edebilmek i?in b?y?k gayret sarf ettiklerinin alt?n? ?izerek, ??yle konu?tu:

             "Y?netime 3 y?l i?in geldi?imizi ve bu s?re?te mali tablolar? pozitife ?evirmek i?in elimizden geleni yapaca??m?z? s?yl?yoruz UEFA'ya. Raporlar?m?zda da bu izahlarda bulunduk. Son d?nemde 100 milyon Euro civar?nda ger?ekle?en zarar?, bug?n 80 milyon Eurolar seviyesine indirmeye ?al???yoruz. Biz mali durumu d?zeltmeye ?abalarken, sportif ba?ar?lardan geri kalmamak i?in de elimizden geleni yap?yoruz. Ancak geriye d?n?k birikimi olan bu tabloyu bu y?netimin bir anda d?zeltmesi ?ok zor. Bu nedenle de UEFA'dan 3 y?ll?k d?nemimiz i?in ilave izleme s?resi talep edece?iz. Bu tabloyu istedikleri k?vama getirece?imizin s?z?n? verece?iz."

             "GELD???M?ZDEN BU YANA 427 M?LYON L?RALIK ALI?VER?? GER?EKLE?T?"
             G?reve ba?lad?klar? 23 May?s 2015 tarihinden itibaren ger?ekten yo?un bir ?al??ma i?ine girdiklerini anlatan ?zbek, 427 milyon liral?k bir para hareketi ger?ekle?ti?ini s?yleyerek, "Bu rakam?n 227 milyon liral?k b?l?m? kredilerle, 200 milyon liral?k b?l?m? de kaynak yaratma suretiyle sa?lanm??t?r. Bu parayla basketbol ?ubesinin bor?lar?n? kapatmaya, futbolcu bor?lar?n? ?demeye, menajer bor?lar?n? yap?land?rmaya ?al??m???z. Ayr?ca kul?b?n harcamalar? ile b?t?n sportif dallardaki aktivitelerin en ?st seviyede devam ettirilmesi i?in gerekli harcamalar ger?ekle?tirilmi?tir. Ayr?ca yap?land?r?lan vergiler de bunun i?inde" ?eklinde konu?tu.
             BOR? ALACAK FARKI 919.4 M?LYON L?RA

             Divan Kurulu'nda y?netim kurulu ?yesi Tayfun Demir, kul?b?n 15 Haziran 2015 tarihi itibar?yla denetimden ge?mi? mali rakamlar?yla ilgili ?yelere bilgi verdi. Kul?b?n y?ll?k zarar?n?n 136,7 milyon lira oldu?unu aktaran Demir, toplam bor? alacak fark?n?n ise 919,4 milyon lira (342,2 milyon dolar) ?eklinde ger?ekle?ti?ini payla?t?. ?zellikle Galatasaray Store ma?azalar?nda ?nemli bir at?l?m i?inde bulunduklar?na de?inen Demir, son 3 ay i?inde sat?lan forma say?s?n?n 250 bini ge?ti?ini, ek olarak 125 bin yeni forma sipari?i verdiklerini aktar?rken, yine son 3 ayl?k d?nemde forma harici lisansl? ?r?n sat???n?n ise 400 binin ?zerinde ger?ekle?ti?ini payla?t?. Demir, Galatasaray Store'un geride kalan seneyi 14 milyon lira zararla kapatt???n?, y?l?n ilk 8 ay?nda ise 10 milyon liran?n ?zerinde kar yap?ld???n? dile getirip, y?l? 120 milyon lira ciro ve 25 milyon lira kar ile kapatmay? hedeflediklerini s?zlerine ekledi. Genel kurula ?yelerin ilgisi d???k olurken, g?ncel konularla ilgili yap?lan konu?malar?n ard?ndan toplant? sona erdi.

             STADIN ?ST KULLANIM HAKKI B?ZDE DE??L

             Toki Arena'n?n ?st?n? maliyetsiz kapatacaklar?n? belirten ?zbek, "Say?n bakana stad?n ?st?n? nas?l kapataca??m?z? ve var olan borcun nas?l kapat?lmas? gerekti?ini anlatt?m. T?rk Telekom Arena'n?n ?st kullan?m hakk? hala Gaysaray'a verilmedi. Gidip g?r??me yapt?k. ?Bug?ne kadar kimse bize gelmedi? dediler.


             ?SPOR SALONU YAPACAGIZ?


             Toki Arena'n?n hemen yan?na bir spor salonu yapacaklar?n? s?yleyen ?zbek ??yle devam etti, 'Stad?n hemen yan?ndaki bo?lukta, kapal? bir spor salonu yapmak istiyorum' dedim bakana. Bakan da 'hem bize bor?lusun hem de UEFA'ya, bu i?i nas?l yapacaks?n?z' dedi, 'bu ?ok kolay' dedim. Buray? yapacak ki?i, isim hakk?na kar??l?k buray? yapacak ayn? zamanda stad?n ?st?n? kapatacak. Basketbol i?in 15 bin ki?ilik kapal? salon yap?lacak. Bir defa Abdi ?pek?i'den kurtulaca??z. Say?n bakan projemizi olumlu kar??lad?. Bayramdan sonra da bakanl??a gidece?iz ve bu i?i noktalayaca??z" dedi.

             Yorum Yap


              ooohhhh geberin amk gazetesi ?ocuklar?


              Sent from my iPhone using Tapatalk

              Yorum Yap


               ya o tak?m elbise emanet mi

               Yorum Yap


                ?ampiyonluk yar???nda en ciddi rakip olarak Rize ve Osmanl?y? g?r?yormu? ba?ganlar?. Gelene gidene 4-5 at?yormu? onlar. Do?ru sizede ?akm??t? Osmanl? hatta. Ulan insan biraz d???n?rde konu?ur ya

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X