Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Nefretimsin Gs

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Adamlar balla malla g?t?r?yorlar valla. Ben koparlar diye d???n?yordum ama kopmayacaklar ligden san?r?m.
  ?lgin? valla.

  Yorum Yap


   Aslı Erman Atmaca tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
   Adamlar balla malla g?t?r?yorlar valla. Ben koparlar diye d???n?yordum ama kopmayacaklar ligden san?r?m.
   ?lgin? valla.
   ?kisinin birden umudu varken o kupay? al?rsak anlaml? olur.

   Yorum Yap


    Oburix'in iksir f???s?na d??mesi gibi
    Bunlar da bal kovas?n?n i?ine d??m??ler, bitmiyor arkada? bitmiyor.

    Yorum Yap


     ?aka maka ne ball? adamlar be. Biz neler ?ekiyoruz ma? kazanabilmek i?in, bunlar es kaza at?p ka??yor.

     Yorum Yap


      Yorumcu Ahmet ?akar, Galatasaray'?n Gaziantep'te att??? gole dikkat ?ekerek, hakem ?zg?r Yankaya ve k?rm?z? siyahl?lar?n kalecisi Karcemarskas hakk?nda olay tweetler att?. ?akar, "Kaleciden de, hakemden de rahats?z?m" dedi.
      Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet ?akar, Gaziantepspor-Galatasaray ma?? sonras? olay tweetler att?. Burak Y?lmaz'?n Cimbom'a 3 puan getiren gol? ?ncesinde hakem ?zg?r Yankaya'n?n yapt??? hareketlere dikkat ?eken ?akar, twitter'da ?unlar? yazd?:
      - Rahats?z?m, kaleciden de, hakemden de rahats?z?m.
      - Yahu bir kaleci yan topa ??k?nca elini tam kald?r?p topa vurmas? laz?m, ama o sadece elini uzat?yor.
      - ?imdi ma?a bak?n; Galatasaray gol att??? anda hakem sa? aya?? ile ne yap?yor? Niye yap?yor? ?imdiye dek b?yle bir ?ey g?rd?n?z m??
      - V?cut dili uzmanlar? ne diyor acaba?
      - Bazen bir bacak bin tapeye bedeldir.
      - Hakemin sa? baca??n?n hesab?n? MHK Ba?kan? Zekeriya Alp nas?l verecek? Bazen bir bacak ?ok ?ey anlat?r.

      Yorum Yap


       Dans?z aziz bizimle ugrasacagina bu serefsizlerle ugrassin

       Yorum Yap


        https://vine.co/v/Onwn0ZTVhQl

        Yorum Yap


         https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/6A6...hlVxpgthTylNrL

         Yorum Yap


          Ne bali bunun bakla falan aciklamasi yok adamlar arkadan itilip bi ?ekilde yarisin i?inde tutuluyo 515337378171 tane yan top verirsen illaki birini atarlar ....Digiturk girdi futbol b?yle oldu ?lkede maalesef...

          Yorum Yap


           bunlar hani bat?yordu, maa? ?deyemiyorlard?? Furkan' ?n yerine transferi yapt?lar hemen


           Galatasaray Liv Hospital, NBA'de New Orleans Pelicans formas? giyen Birle?ik Amerikal? pivot Patric Young ile sezon sonuna kadar anla?t?.

           Yorum Yap


            Kopekler akhisarida gececekler rahat bir sekilde. Hamzaydi , cezali oyunculardi vs


            Sent from my iPhone using Tapatalk

            Yorum Yap


             Aslı Mehmet Ali Tuna tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Kopekler akhisarida gececekler rahat bir sekilde. Hamzaydi , cezali oyunculardi vs


             Sent from my iPhone using Tapatalk
             Bilalde ceza aldi bir onceki mac

             Yorum Yap


              Bunlara hic bir sey olmaz bu d?zende.
              Defalarca da soyledigim gibi isterse 999999999999999 milyon ? borclari olsun, ertesi gun milyon ? lara transfer yaparlar.

              Yorum Yap


               bu tak?m her zaman ba?ar? i?in her yol m?bah diye bakar ve krize de girse bir ?ekilde yolunu bulur; para yoksa paray? bulur ne ?ekilde oldu?u me?hul, tak?m kazanamayacak d?zeydeyse bir ?ekilde kazand?r?l?r, krizdeyse bir ?ekilde ??kart?l?r vs... biz kendi i?imize bakal?m biz ?st ?ste ?ampiyonluklar almad?k?a bu d?zeni bozamay?z.

               Yorum Yap


                Milliyet?in ula?t??? bilirki?i raporunda hisse sahipleri ile Galatasaray Spor A.ޒyi zarara sokacak ?ekilde i?lemler yap?ld??? belirtilerek, bu konudaki y?netim kurulu kararlar?n?n ge?ersiz ve h?k?ms?z say?lmas? gerekti?i g?r??? yer ald?.
                T?rk Telekom Arena Stad??n?n gelirlerinin Galatasaray Sportif A.ޒden Galatasaray Spor Kul?b??ne aktar?lmas?na, daha sonra tekrar Sportif A.ޒye sat?lmas?na ili?kin davada, bilirki?i raporu mahkemeye ula?t?. Raporda hisse sahipleri ile Galatasaray Spor A.ޒyi zarara sokacak ?ekilde i?lemler yap?ld??? belirtilerek, bu konudaki y?netim kurulu kararlar?n?n ge?ersiz ve h?k?ms?z say?lmas? gerekti?i g?r??? yer ald?.
                Galatasaray Spor A.?, 2012?de stadyum gelirlerinin y?zde 90??n? Galatasaray Spor A.ޒnin hakim orta?? olan Galalataray Spor Kul?b??ne devretmi?ti. Daha sonra bu haklar, 442 trilyona Galatasaray Spor A.ޒya geri sat?lm??, b?ylece Galatasaray Spor A.?, Galatasaray Spor Kul?b??ne 443 milyon bor?lanm??t?.
                Daha sonra 24 Aral?k 2012?de 13 ayr? hisse sahibi, ?irketin, futbol kul?b?n?n ve k???k tasarruf sahiplerinin zarara u?rat?ld???n? savunarak Galatasaray aleyhine ?stanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi?ne dava a?m??t?. Davac?lar, y?zde 90?? kul?be, y?zde 10?u ?irkete olacak ?ekilde yap?lan ?stat gelir payla??m protokol??n?n ve daha sonra bu protokol gere?i payla??mda Galatasaray Spor Kul?b??n?n pay?na d??en y?zde 90 pay?n tekrar ?irkete 443 milyon liraya geri sat???n?n ve 30 Kas?m 2012 tarihli Y?netim ve Denetim Kurulu?nun ibra (aklanma) kararlar?n?n iptalini istemi?ti.
                ???lemler h?k?ms?z?
                44. Asliye Ticaret Mahkemesi?nde 2 y?ld?r devam eden davada son olarak mahkeme dosyay? bilirki?iye havale etmi?ti. ?? ki?ilik bilirki?i heyeti dosyay? inceledi ve davac?lar?n hakl? oldu?u y?n?nde rapor haz?rlad?. Bilirki?iler, dava konusu olan be? y?netim kurulu karar?n?n h?k?ms?z ve ge?ersiz oldu?u y?n?nde g?r?? bildirdi. Mahkemeye ula?an raporun sonu? b?l?m?nde ?u ifadeler yer ald?:
                ?Zarara u?ratt?lar?
                ?An?lan kararlar?n (i?lemlerin) birlikte de?erlendirildi?inde, tek yanl? olarak hakim ortak Galatasaray Spor Kul?b? yarar?na; pay sahipleri ve ?irketi zarara sokacak ve pay oranlar?n? k???ltecek mahiyette, e?it i?lem ilkesine ve ?rt?l? kazan? aktar?m yasa??na ayk?r? oldu?u y?n?nde ciddi emareler ta??d???, bu bak?mdan s?z konusu i?lemlerin bat?l (kesin h?k?ms?z) addedilebilece?i, genel kurulun ibra karar? y?n?nden Sermaye Piyasas? mevzuat? ?er?evesinde ?irketi zarara u?ratan y?neticilere kurul karar? dolay?s?yla r?cu edilmesi s?z konusu oldu?undan ibran?n emredici h?k?mlere ayk?r? ve hukuken m?mk?n olmad???ndan iptali kabil oldu?u sonu? ve kanaatine var?lm??t?r.?
                ??TE H?K?MS?Z OLDU?U BEL?RT?LEN KARARLAR
                - 21 Aral?k 2012 tarihli 162 nolu y?netim kurulu toplant?s?nda al?nan VIP konuk ve Bat? 3 loca pazarlama haklar? ile Bat? 4 loca pazarlama haklar?n?n dahil edilmesine ili?kin 11 Ocak 2012 tarihli y?netim kurulu karar?.
                - 11 Ocak 2012 tarihli loca VIP koltuk ve kombine bilet sat??lar?ndan elde edilen gelirlerin y?zde 10?unun Futbol A.ޒye ve y?zde 90?n?n ise kul?be; g?nl?k ma? has?latlar?n?n tamam?n?n ise Futbol A.ޒye kalmas?na ili?kin mutabakat karar?na ili?kin y?netim kurulu karar?.
                - 9 ?ubat 2012 tarihli VIP koltuk ve Bat? 3-4 loca pazarlama haklar? ve gelirlerinin kul?pten devral?nmas?na ili?kin y?netim kurulu karar?.
                -19 Nisan 2012 tarihli T?rk Telekom Arena Stad??n?n 2014-2030 y?llar? aras? Do?u 1, Do?u 4, Bat? 1, Bat? 4, Pegasus Kuzey-G?ney, b?l?mlerinde yer alan kombine koltuklar ile G?ney 3, Kuzeydo?u 3, Kuzeybat? 3, G?neydo?u 3, G?neybat? 3, Kuzeydo?u 4, Do?u 3, Do?u 4 b?l?mlerinde yer alan localar?n pazarlama haklar? ve gelirlerinin belirlenen bedel ?zerinden devir al?nmas?na dair y?netim kurulu karar?n?n 26 Nisan 2012 tarihli de?erlendirme raporunun aynen onaylanmas?na ili?kin karar ile 9 ?ubat 2012 tarihli ve 24 nolu y?netim kurulu karar?.
                - Daval? taraf?a belgeler ibraz edildi?inde stat gelirlerinin 15 y?ll???na 442 milyon 907 bin 750 liraya devir al?nmas?na ili?kin al?nan y?netim kurulu karar? ve stat gelirlerinin y?zde 90?a y?zde 10 oran?nda payla??m?na ili?kin al?nan y?netim kurulu karar?.
                ?Hukuksuz kararlar?
                Davay? a?an avukat Kamil Ata ise bilirki?i raporuyla ilgili olarak ?unlar? s?yledi: ?Galatasaray Sportif A.? ?zerinden k???k yat?r?mc?n?n zarar?na yap?lan i?lemler i?in iki y?ld?r s?rd?rd???m?z hukuk m?cadelesinde gelinen noktada hakl?l???m?z tespit edilmi?tir. M?vekkillerim birikimlerini G.Saray ad?na ve markas?na yat?rm??t?r. 2012 y?l?nda ?irket ve Dernek y?netiminin pe? pe?e ald??? hukuksuz kararlar ile zarar g?rm??lerdir. Mahkeme bilirki?i raporuna uyarsa bug?ne kadar Galatasaray Sportif A.ޒden Galatasaray Spor Kul?b? Derne?i?ne haks?z olarak aktar?lan stat gelirlerinin faiziyle iadesi gerekecektir. Bu kararlar? alanlar?n da hukuki ve cezai sorumluluklar? g?ndeme gelecektir.?

                Yorum Yap

                Hazırlanıyor...
                X