Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

?ike Davas?

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  ?ike Davas?

  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, Aziz Y?ld?r?m'?n ?ike Davas? kapsam?nda ald??? ve Yarg?tay taraf?ndan onanan cezas?na yapt??? itiraz? reddetti.
  ?ike dosyas?nda fla? geli?me...

  Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l??? yakla??k 50 g?nd?r elinde bulundurdu?u ?ike dosyas? ?zerindeki incelemesini tamamlad?.

  Aziz Y?ld?r?m dahil t?m san?klar?n itirazlar?n? reddeden Ba?savc?l?k, dosyay? bug?n yerel mahkemeye g?nderme karar? ald?.

  Dosyan?n yerel mahkemeye ula?mas?n?n ard?ndan 6 y?l 3 ayl?k hapis cezas? onanan Fenerbah?e Ba?kan?Aziz Y?ld?r?m 2 y?l 2 ay daha cezaevinde kalacak.

  Bu arada Aziz Y?ld?r?m, savc?l?ktan 6 ay infaz ertelemesi isteyebilecek.

  YILDIRIM'IN AVUKATINDAN A?IKLAMA

  ?te yandan Aziz Y?ld?r?m'?n avukat? Abdullah Kaya ise yapt??? a??klamada, Ulusal Yarg? A?? UYAP sisteminde hen?z dosyan?n Yarg?tay'da oldu?unun g?r?ld???n? ve bu nedenle haberlerin neye dayand?r?larak yap?ld???n? bilemediklerini belirterek geli?meleri takip ettiklerini ifade etti.


  #2
  Balyoz ile birlikte bu dava hakk?nda yasal d?zenleme s?z? verilmi?ti, ancak Balyoz davas?nda tek bir ad?m at?lmad??? gibi yeniden yarg?lama talepleri de (ortada ciddi deliller olmas?na ra?men reddediliyor)

  ?ike davas?nda ise bizimle ilgili karar esastan de?il ama usulden bozuldu. FB - Aziz Y?ld?r?m hakk?ndaki karar ise onanm??t?. ??te Aziz Y?ld?r?m bu karar?n onanmas?na kar?? Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na ba?vurarak kanun yarar?na bozma istedi. Ancak bu talep de reddedildi.

  Peki ?imdi ne olacak? Dosya Mahkemesine iade edilecek, ama nas?l? ??nk? Mahkeme kapat?ld?. Bu kapanan Mahkeme yerine ?ncelikle bir Mahkeme belirlenecek ve dosya buraya yollanacak. Ondan sonra karar infaz i?in Cumhuriyet Savc?l???na g?nderilecek ve Aziz'e ?a?r? ka??d? gidecek.

  Hastal?k gibi bahanelerle hapise girme s?recini uzatsa dahi bir yasal d?zenleme yap?lmamas? durumunda Aziz'in ba?kanl??? bug?n itibari ile d??m??t?r.

  Bizim durumumuza gelince, bizim ?ike yapt???m?za dair verilen karar maalesef Yarg?tay taraf?ndan onanm??, ancak Adal? ve Havut?u'nun ?rg?t ?yesi olmamas? sebebiyle haklar?nda verilen hapis cezalar?n?n ertelenmemesi hukuka ayk?r? bulunmu?tu.
  ?rg?t ?yesi olmayan insanlar?n bu torba davada nas?l olup da yarg?land?klar?, telefonlar?n?n nas?l dinlendi?i hi? umursanmam??t? bile. Hatta dinlenen telefonlar?nda bile ?ikeye dair tek g?r??mesi olmayan Adal?'n?n nas?l olup da cezaland?r?ld??? bile umursanmam??t?.

  ?imdi belki d?zg?n bir heyetin ?n?ne ??karlar, yeni bir delil sunulur, heyet esasa girip bamba?ka bir karar verir. Bu olabilir mi? %1 lik bir ihtimal de olsa evet, olabilir.

  Yasal d?zenleme gelir mi? Gelebilir. Aziz'i sevmese de Recep Aziz i?eri girdi?i g?n FB'liler paralel maralel dinlemeyecektir, onu da bilir.

  Evet hukuk ad?na tek kelime konu?muyoruz fark?ndaysan?z, dengeler, tav?rlar, paraleller, d?zlemler. Hukuk ad?na tek bir ?eyin bile olmad??? bir davan?n sonunu da hukuk belirlemeyecek haliyle. G?rece?iz neler olaca??n?.

  Yorum Yap


   #3
   ?unu da ekleyeyim FB ?ike yapt? m?? Evet yapt?. Amma velakin Aziz Y?ld?r?m'? ?rg?t liderli?inden yarg?lamak, hepsi Fenerbah?e y?netim kurulu ?yeli?i yapan yahut Fenerbah?e Kul?b?nde ?al??an insanlar? toplay?p siz ?rg?ts?n?z demek dangalakl???n dik alas?d?r.

   Yorum Yap


    #4
    fener ne zaman ?ampiyon olsa aziz hapse giriyor ). adamlar?n ?ampiyonlar ligi metris ceza evi

    metris cup

    Yorum Yap


     #5
     Aziz denen adam geberse ?z?lmem ama ?u d?nemde ?ike yapt? diye bir adam? i?eri almak sa?mal?kt?r ayr?ca Gs y?neticileri tescilli vergi ka?akc?s? onlara neden ceza verilmedi?

     Yorum Yap


      #6
      Kas?mpa?a uefa'ya gitsin diye sivas ve eski?ehir kupadan men ediliyor

      Yorum Yap


       #7
       Ra?it,

       senin yaz?n? g?r?nce mutlaka birka? dakikam? ay?r?p okurum, ??nk? bilirimki mutlaka ?ok ?nemli konulara de?inmi?sindir.

       ama her okudu?umda da i?imi bir ?rperti kaplar, daralmaya ba?lar?m

       ?u s?re? iyi veya k?t? art?k tamamlansayd? da bu belirsizlikler de bir son bulsayd?. ??kabilecek en k?t? karar, belirsizlikten daha ?ok y?prat?yor beni...

       Yorum Yap


        #8
        Aslı ?lker Uysal tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
        fener ne zaman ?ampiyon olsa aziz hapse giriyor ). adamlar?n ?ampiyonlar ligi metris ceza evi

        metris cup
        g?zel tespit

        Yorum Yap


         #9
         Aslı Ersan Demir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
         Kas?mpa?a uefa'ya gitsin diye sivas ve eski?ehir kupadan men ediliyor
         Uefa lisans? alamad? pa?a

         Yorum Yap


          #10
          Aslı Bu?rahan Erg?l tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          Uefa lisans? alamad? pa?a
          ara?t?rma sonucu haziran?n 2-3'? sonu?lancak pa?a?n?n 12 hazirana kadar lisans alma zaman? var

          Yorum Yap


           #11
           Kas?mpa?a tamam da, Eski?ehir'in yerine Avrupa'ya, kupa yar? finalinde Eski?ehir'e elenen Antalya m?, ligi 7. bitiren Karab?k m? gidecek bakal?m?

           Yorum Yap


            #12
            Aslı Mehmet Erhan tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
            Kas?mpa?a tamam da, Eski?ehir'in yerine Avrupa'ya, kupa yar? finalinde Eski?ehir'e elenen Antalya m?, ligi 7. bitiren Karab?k m? gidecek bakal?m?
            Karab?k gider muhtemelen..kupa'da finalin a?a??s?na uzam?yor avrupa muhabbeti..ligde son giden tak?m?n 1 alt?ndaki tak?m,?u an ki ?artlarda lig alt?nc?s? kas?mpa?a gider..e?er yasaklan?rsa Karab?k gider....

            Yorum Yap


             #13
             Aslı Kemal I??k tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
             Karab?k gider muhtemelen..kupa'da finalin a?a??s?na uzam?yor avrupa muhabbeti..ligde son giden tak?m?n 1 alt?ndaki tak?m,?u an ki ?artlarda lig alt?nc?s? kas?mpa?a gider..e?er yasaklan?rsa Karab?k gider....
             Karab?k de girebilir o listeye, malum iddianamede ad? ge?iyordu.

             Yorum Yap


              #14
              UYARI:

              Be?ikta??m?z?n, yahut ?ike davas?nda ad? ge?en Be?ikta?l?lar?n ?ike yapt???na ili?kin her t?rl? payla??m, yorum, ima ihra?la cezaland?r?lacakt?r.

              Yorum Yap


               #15
               Olm nas?l bi d?ng? la b?yle bu gidi?le Bal?kesirspor'u alacaklar

               Yorum Yap

               Hazırlanıyor...
               X