Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Nadir Eşme
  yanıtladı
  https://twitter.com/sporx/status/474...n=IcerikPaylas

  ?u ne i? ki acaba

  Bir yorum yaz:


 • Nadir Eşme
  yanıtladı
  Yeni transfer taraftar? co?turacak

  Be?ikta? y?netiminin transferdeki ?ncelikli hedefi tak?ma liderlik yapacak yabanc? bir y?ld?z? kadroya katmak. Bu arada y?netim, 2-3 isim d???ndaki t?m yabanc? oyuncular?n? g?nderecek.

  Be?ikta?'ta y?netim, Futbol Genel Direkt?r? ?nder ?zen ile teknik direkt?r Slaven Bili?'in g?r??leri do?rultusunda transfer stratejisini belirlerken, ?zellikle taraftarlar? trib?nlere ?ekecek ?nl? bir yabanc? golc?n?n kadroya kat?lmas? hedefleniyor.

  Siyah beyazl?lar, taraftar?n b?y?k be?enisini toplayacak yabanc? santrfor d???n?rken, Chelsea'de forma giyen Kamerunlu Samuel Eto'o alternatif olarak de?erlendiriliyor.

  Y?netimin gelecek bu isme kaptanl??? da vererek, tak?m?n liderli?ini yapmas?n? isteyece?i belirtildi.

  Be?ikta?, yeni sezonda ?u an kadroda bulunan yabanc? futbolcular?ndan 2 veya 3 tanesini d???ndakilerle yollar?n? ay?rmay? planl?yor. Siyah beyazl?lar Atiba Hutchinson, Pedro Franco, Ramon motta d???ndaki yabanc? futbolcular ile yola devam etmeyecek.

  Siyah-beyazl?lar?n yabanc? bir sol bekle de temasta oldu?u ve bu transferin ger?ekle?mesi halinde Motta'n?n da g?nderilebilece?i ??renildi.

  Be?ikta?'ta yeni sezon planlar?nda daha ?nce Sezer ?zt?rk ile birlikte kadro d??? b?rak?lan ?brahim Toraman da d???n?lm?yor. Y?netimin, ?brahim Toraman ile konu?arak tecr?beli futbolcuya "affedilsen bile gelecek sezon oynama ?ans?n yok. Kariyerini ba?ka tak?mda tamamla sonra gel Be?ikta?'ta g?rev al" teklifi yap?lacak.

  Be?ikta?'ta Kas?mpa?a ile hafta sonu oynanacak ma??n haz?rl?klar?na devam ediliyor. Siyah beyazl?lar?n sabah yapt??? antrenmana tedavi olan Manuel Fernandes, Ersan G?l?m, Julien Escude, Cenk G?nen ve Muhammed Demirci kat?lmad?. Atiba Hutchinson salonda Hugo Almeida ve Tomas Sivok tak?mla birlikte ?al??t?. Be?ikta?, Kas?mpa?a ma?? haz?rl?klar?n? cuma g?n? saat 18:00'de yapaca?? antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  Kaynak: Lig TV

  Bir yorum yaz:


 • Asim Serkan Erir
  yanıtladı
  G?sterici antren?r olarak m? gelecek. Ayr?ca ne ruhu la bu ruhlar aleminde mi ya??yoruz, i?imiz ruhlara kalsayd? ?lke olarak 4 y?lda 1 d?zenlenen d?nya kupas?na kat?l?rd?k, profla?mak laz?m i? ahlak? laz?m.

  L?kin A? idik, yedik kombine paras?n?. . .

  Bir yorum yaz:


 • Nadir Eşme
  yanıtladı
  Transfer budur. ?lhan Mans?z futbolculara ruh katar.

  Bir yorum yaz:


 • Murat Canik
  yanıtladı
  Ilhan mansiz be?ikta?'a d?n?yor!

  ?lhan Mans?z 10 y?l sonra yeniden Be?ikta?'a geliyor.
  Siyah beyazl? y?netim, ?lhan Mans?z'? teknik direkt?r Slaven Bilic'in yard?mc?s? olarak teknik heyete dahil etmek i?in ?al??malara ba?lad?. ?lhan, bug?n Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Futbol Direkt?r? ?nder ?zen ile g?r??t?.Yakla??k 3 saat s?ren g?r??mede ?lhan'?n Be?ikta?'a nas?l katk? sa?layaca??n? ve neler yapabilece?ini ?zen'e aktard??? ifade edildi. ?zen'in de ?lhan Mans?z'a nas?l bir g?rev verilece?i ve teknik direkt?r Bilic'in yard?mc?s? olarak kendisinden ne beklendi?ini dair d???ncelerini aktard??? bildirildi.G?r??menin olumlu ge?ti?i ??renilirken, ?zen'in yapt??? g?r??me konusunda ba?kan Fikret Orman'a rapor verecek. ?nder ?zen ve ?lhan Mans?z'?n ?n?m?zdeki g?nlerde yeniden bir araya gelecekleri ve bir aksilik ??kmamas? durumunda 37 ya??ndaki futbol adam?n?n yeni sezondan itibaren antren?r olarak siyah beyazl? kul?pte g?reve ba?layacak.2001-2004 y?llar? aras?nda Be?ikta?'ta forma giyen ?lhan Mans?z, 2001-2002 sezonunda gol krall??? ya?am??t?. O sezon Arif Erdem ile birlikte 21 gol atarak siyah beyazl? forma ile gol krall??? ya?ayan son futbolcu olan ?lhan, 2004 y?l?nda Japonya'n?n Vissel Kobe tak?m?na transfer olmu?tu. ?st ?ste ya?ad??? sakatl?klar nedeniyle 2005 y?l?nda ve hen?z 30 ya??nda iken aktif futbol ya?ant?s?n? sona erdiren ?lhan, sonraki 3 y?l futbola geri d?nmek i?in yo?un u?ra?lar vermesine ra?men yakas?n? b?rakmayan sakatl?klar nedeniyle bu iste?ini ger?ekle?tiremedi.Futbolu b?rakmas?n?n ard?ndan ya?ant?s?na Almanya'da devam eden ?lhan Mans?z, bug?ne kadar antren?r olarak g?rev yapmad?.

  Bir yorum yaz:


 • Nadir Eşme
  yanıtladı
  Be?ikta? teknik direkt?r? Slaven Bilic, Fikret Orman'?n ?ngiltere'de masaya oturdu?u Kamerunlu y?ld?z Samuel Eto'o'yu istemedi.

  Be?ikta? Teknik Direkt?r? Slaven Bilic, ad? siyah beyazl?larla an?lan Samuel Eto?o?nun disiplinsiz oldu?u i?in al?nmas?na kar?? oldu?unu s?yledi.
  Ba?kan Fikret Orman ve y?netici Erdal Toruno?ullar??n?n ?ngiltere?de masaya oturup fikir al?? veri?inde bulundu?u iddia edilen Eto?o i?in Bilic?in de g?r???n?n al?nd??? ??renildi.
  H?rvat hoca ise Kamerunlu y?ld?z i?in ?Eto?o?yu Rusya?dan da tan?yorum. Eto?o konusunda fikir sizin ama benim yapt???m ara?t?rma ve duyumlar?m ilgin?. ??nk? Rusya?da Hiddink haftada ?? g?n idamana gelirdi. Anzhi?nin kadrosunu Eto?o olu?tururdu. Ya?ant?s?na da dikkat etmek gerekiyor? de?erlendirmesinde bulundu.

  Kaynak: Sporx

  Bir yorum yaz:


 • Ersan Demir
  yanıtladı
  Aslı Asim Serkan Erir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
  Tv em denen kanalda paransu yardiriyor bakal?m, in?aat i?inde ?? ka??d?n yamyamc?l?gin h?rs?zl???n ve paran?n d?nd???n? herkes biliyorda fahi? fiyat nedirlan ?yle

  Ankes?rl? telefon Tapatalk ile g?nderildi
  y?ld?r?m demir?renin donuna kadar alabilir be?ikta? diyor

  Bir yorum yaz:


 • Asim Serkan Erir
  yanıtladı
  Tv em denen kanalda paransu yardiriyor bakal?m, in?aat i?inde ?? ka??d?n yamyamc?l?gin h?rs?zl???n ve paran?n d?nd???n? herkes biliyorda fahi? fiyat nedirlan ?yle

  Ankes?rl? telefon Tapatalk ile g?nderildi

  Bir yorum yaz:


 • Ersan Demir
  yanıtladı
  tv em'de bi?eyler a??klancakm?? bakal?m neymi? ?ok ?nemli diyorlar ne oldu?unu bilen var m? ?

  Bir yorum yaz:


 • Burak Demir
  yanıtladı
  Be?ikta? trib?nlerinden ?a??rtan tezah?rat  • Atat?rk Olimpiyat Stad??nda oynanan y?l?n son derbisinin sonunda Be?ikta? taraftar?n?n tezah?rat? herkesi ?a?k?na ?evirdi.


   Siyah beyazl? trib?nler belli bir s?re ?Aziz Y?ld?r?m? diye ba??rarak cezaevine girecek olan Fenerbah?e Ba?kan??na destek vererek, jest yapt?.


   Ger?ekle?tirilen tez?h?rat?n ard?ndan k?sa bir s?re Be?ikta? trib?nlerinden alk?? sesleri y?kseldi. Bu davran??, Fenerbah?eli y?neticilerin de y?z?n? g?ld?rd?.


  • z?rriyet.com   Not:Trib?nde b?yle bir tezah?rat olmam??t?r...


  Niyetleri belli,yanda? ar?yorlar...

  Bir yorum yaz:


 • Filiz Fidanoglu
  yanıtladı
  Ba?kan?m?z Fikret Orman, Fenerbah?e derbisinin ard?ndan Kerim Frei i?in soru?turma ba?latacak.

  Y?netimimiz, 3 milyon 150 bin euroya b?y?k umutlarla transfer etti?i Kerim Frei?nin oynamamas?n?n nedenleri hakk?nda soru?turma ba?latacak. Forma giyemedi?i i?in bunal?ma giren oyuncunun oynat?lmamas? i?in Slaven Bilic?e bask? yap?ld??? dedikodular? Ba?kan?m?z Fikret Orman ile payla??ld?, Orman ?ileden ??kt?.

  Bu konudaki duyumlar?n? Fikret Orman ile payla?an baz? y?neticiler, ?Be?ikta??ta, yap?lan transferlere g?re mi kadro kuruluyor? Bu tak?mda ba?kan?n, y?neticilerin, ?nder ?zen?in, Slaven Bilic?in, Samet Aybaba?n?n ve Tayfur Havut?u?nun transfer etti?i futbolcular var. Ama hepsinin ortak ?zelli?i Be?ikta? formas? giyiyor olmalar?d?r. Say?n ba?kan, kula??m?za Kerim?in oynat?lmamas? i?in birilerin teknik heyete bask? uygulad???n? duyuyoruz. Y?netici mi kim bilemiyoruz ama bu i?i soru?turmak zorunday?z? dedikleri ??renildi.

  ?ikayetleri dinleyen Ba?kan?m?z Fikret Orman ise bu sorunu bir haftal???na dondurma karar? ald?. Fenerbah?e ile oynanacak olan derbi nedeniyle kul?pte b?ylesine bir soru?turmaya izin vermeyen Orman, derbinin ard?ndan, Futbol Genel Direkt?r?m?z ?nder ?zen ve Teknik Direkt?r?m?z Slaven Bilic ile Kreim Frei hakk?nda g?r??ecek, iddialar?n ger?ek olup olmad???n? soracak.
  Soru?turma ilgin?, ucu k?t? bir kelime

  Bir yorum yaz:


 • Ozan Omrak
  yanıtladı
  Gelecek sezon ?ampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen Be?ikta? transferde h?z kesmiyor. Siyah-beyazl? ekibin iyi kadro kuraca??n? bilen menajerler de kap?y? a??nd?r?yor. Kartal'a son teklif Cardiff City'nin ?ilili oyuncusu Gary Medel oldu. Lakab? 'Pitbull' olan orta saha oyuncusu, ?ili Milli Tak?m?'nda da forma giyiyor. Menajer Felicevic, Almanya'da ya?ayan bir T?rk menajer ile temasa ge?erek oyuncusunu Be?ikta?'a ?nerdi. ?ngiltere Premier Lig'de d??me hatt?nda bulunan Cardiff City'den ayr?lmay? d???nen Medel'in kul?b?yle 2017'ye kadar s?zle?mesi bulunuyor. Ancak Medel'in ayr?lmay? kafas?na koymas? da Be?ikta?'?n i?ini kolayla?t?racak. Be?ikta?, Gary Medel'i takibe ald?.
  LiGDE SONDAN iKiNCi SIRADA

  Menajer Felicevic'in, "Cardiff City k?me d??erse Gary'nin de bonservisi d??er. Be?ikta? iyi bir orta saha oyuncusunu iyi bir fiyata alabilir" dedi. Daha ?nce Sevilla formas? giyen Medel istikrar?yla alk??lanm??t?. Sa?lam fizi?i, tekmeye kafa uzatan yap?s?yla sava??? bir oyuncu olan Medel, Be?ikta?'?n Futbolcu ?zleme Komitesi taraf?ndan takibe al?nd?. Komite uygun g?r?rse transfer i?in giri?imde bulunulacak. Cardiff City, ?ngiltere Premier Ligde 34. haftada 29 puanla 19. s?rada (20 tak?m var) yer al?yor. Cardiff ?nceki g?n Southampton'? deplasmanda yenerek umutlar?n? son 4 haftaya ta??d?.

  Bir yorum yaz:


 • Ozan Omrak
  yanıtladı
  Be?ikta?'ta transfer ?al??malar? giderek h?zlan?yor. Daha ?nce futbol genel direkt?r? ?nder ?zen ile birlikte Fransa ve Almanya'da oyuncu izleyen d?? ili?kiler sorumlusu Erdal Toruno?ullar?, bu kez Hollanda'y? mesken tuttu.
  Oyuncu izleme komitesi ?yesi Fikret Demirer ile birlikte Hollanda'ya giden Toruno?ullar?, ?nceki g?n ilk olarak Twente-Roda ma??n? izledi. Be?ikta?'?n kurmaylar? bu m?cadelede Twente'nin iki y?ld?z? Dusan Tadic ile Quincy Promes'i takibe ald?.
  ?10 numara' pozisyonunda g?rev alan 25 ya??ndaki Tadic, bu sezon Hollanda Ligi'nde 31 ma?ta 13 gol, 12 asistle ?ov yapt?. H?cumun kanatlar?nda da g?rev alabilen Tadic'in 1 y?ll?k daha s?zle?mesi bulunuyor. Oyuncunun bonservis bedeli 10 milyon Euro civar?nda...
  Kartal'?n takip etti?i di?er Twente'li Quinc Promes ise sa? kanatta g?rev al?yor. O da Tadic gibi sezonun fla? isimlerinden. 29 ma?ta 11 gol, 8 asistle par?ldayan Hollandal? hen?z 22 ya??nda. Kul?b?yle 2017 sezonu sonuna kadar s?zle?mesi bulunan Promes, sa? kanat d???nda forvet arkas? ve merkez orta saha olarak da kullan?labiliyor. Promes'in de bonservisi 7-8 milyon Euro civar?nda.
  ?ZLANDALI'YA H?CUM
  Erdal Toruno?ullar?-Fikret Demirer ikilisinin d?nk? dura?? ise Ajax-ADO Den Haag ma??yd?. ?kili, Ajax'?n santrforu Kolbeinn Sigthorsson'u takibe ald?. 24 ya??ndaki ?zlandal?, bu sezon 27 ma?ta 10 gol, 2 asistle parlad?. Kul?b?yle 2015 sezonu sonuna kadar s?zle?mesi bulunan ?zlandal? i?in Atletico Madrid'in de devrede olmas?, Be?ikta?'? hayli zorlayabilir.

  Bir yorum yaz:


 • Fahri Capci
  yanıtladı
  Be?ikta?'?n sezon sonunda yollar?n? ay?raca?? Manuel Fernandes'in, Ricardo Quaresma'n?n forma giydi?i Porto ile g?r??melere ba?lad??? iddia ediliyor..
  Sporx'in haberine g?re bu sezon b?y?k bir ihtimalle ?ampiyonlu?u Benfica'ya kapt?racak olan ve ?n?m?zdeki sezonun kadrosunu kurmak i?in ?imdiden ?al??malara ba?layan Porto, Manuel Fernandes ile masaya oturdu.

  Fernandes'i bonservis bedeli ?demeden kadrosuna katman?n planlar?n? yapan Porto, Portekizli oyuncunun talep etti?i 3 milyon avroluk imza paras?n? da 1.5 milyon avroya ?ekmek istiyor. Manuel Fernandes ile prensip anla?mas?na varan ve sadece imza paras?nda ya?anan p?r?z? ortadan kald?rmak isteyen Porto'nun Portekizli y?ld?z ile ?n protokol imzalama iste?i ise geri ?evrildi.

  Porto'nun yan? s?ra Sporting Lizbon, Spartak Moskova ve Malaga'n?n da transferi i?in nab?z yoklad??? Manuel Fernandes, ?ayet Porto'ya transfer olursa Ricardo Quaresma ile Be?ikta?'?n ard?ndan yine bir tak?mda beraber oynayacak.

  Bir yorum yaz:


 • Burak Demir
  yanıtladı
  ??te Be?ikta?'?n Mali tablosu

  • Vodafone Arena'n?n in?aat s?recinde olmas?ndan dolay? ma?lar?n? Kas?mpa?a Recep Tayyip Erdo?an ve Atatt?rk Olimpiyat Stad?'nda oynayan Be?ikta? mali anlamda da s?k?nt? i?erisinde.

   Futbol-Finans uzman? Kerem Akba?'?n sosyal medyadan yapm?? oldu?u a??klamalar dikkat ?ekerken, BE??KTA? FUTBOL YATIRIMLARI SANAY? VE T?CARET A.?. Finansal Tablo Dipnot A??klamalar?n? KAP'a bildirdi.

   Stat gelirlerinden mahrum olan ve rakipleriyle bu alandaki fark? kapatmak i?in bir an ?nce stad? bitirmek isteyen Siyah Beyazl?lar?n 9 ayl?k net zarar? 105.2 Milyon TL oldu. Bu s?re?te Be?ikta?'?n net geliri ise 109 Milyon TL'ye ula?t?. Bu konuda dikkat ?eken nokta ise Be?ikta?'?n ge?ti?imiz sene bu geliri 110 Milyon TL olmas?yd?.
   BJK A?'nin futbol gelir gider fark? ise; ge?en sezon 5 Milyon TL iken, bu sezon ise 37.7 Milyon TL'ye ??kt?.

   Dikkat ?eken bir di?er nokta ise; BJK A?'nin finansman giderleri ?ncesinde zarar? 13.7 Milyon TL iken bu giderlerle birlikte rakam 77 Milyon TL'ye ??km?? oldu. Son d?nemlerde d?viz ve faiz kurlar?n?n y?kselmesiyle birlikte de BJK A?'nin 16 Milyon TL olan finansman giderleri (faiz ve kur fark?) 25 Milyon TL'ye ??km?? durumda.

   Bankalardan ald??? kredilerle yak?n zamanda ?denmesi gereken bor?lar?n? kapatmaya ?al??an ve sponsorluk anla?malar?n? faktoring ?irketlerine k?rd?rarak s?cak para ihtiyac?n? kar??layan Be?ikta?'?n banka ve faktoring bor?lar? da 126 Milyon TL'den 167.7 TL'ye ??kt?.

   Haberin ba??nda da belirtti?imiz gibi Siyah Beyazl?lar?n bu sene g??ebe ku?lar gibi farkl? farkl? statlarda ma?lar?n? oynamas? da ekonomik anlamda ciddi bir gelir kayb?na yol a??yor. ?yle ki; Be?ikta?'?n kombine gelirleri 8.2 Milyon TL d??t?.

   Ge?en seneye k?yasla Be?ikta?'ta en fazla artan gider kalemi ise y?zde 49'luk art??la futbolcu ve teknik adam giderleri oldu. Futbolcu ve teknik adamlara ?dene tutar ge?ti?imiz sezon 64.1 Milyon TL iken bu rakam i?inde bulundu?umuz sezonda 95.6 Milyon TL'ye y?kselmi? durumda.

   Sponsorluk anla?malar?na h?z veren ve yeni anla?malarla gelir sa?lamaya ?al??an Be?ikta?'?n geride b?rakt???m?z 9 ayl?k s?re?te sponsorluk ve reklam gelirleri de 16.9 Milyon TL'den 14.7 Milyon TL'ye d??t?. Fakat Siyah Beyazl?lar?n bu sezon yapm?? oldu?u sponsporluk ve reklam anla?malar?n?n bir ?o?u gelecek sene devreye girece?i i?in 2014-15 sezonunda reklam ve sponsorluk gelirlerinin artaca?? ?ng?r?l?yor.

  Bir yorum yaz:

Hazırlanıyor...
X