Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Selahattin DUMAN - B?yle bir babam olsayd? da 103 milyon borcum olsayd?..

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Selahattin DUMAN - B?yle bir babam olsayd? da 103 milyon borcum olsayd?..

  Bu g?n Selahattin Duman taraf?ndan H?rriyet de yay?nlanan muhte?em bir yaz? " B?yle bir babam olsayd? da 103 milyon borcum olsayd?.. "

  Babalar G?n??n?n idrak edilmesine daha vakit var ama aday?m? ?imdiden a??kl?yorum.. Eski patronumu (D?nya durduk?a nam? yedi iklim on d?rt diyar? dola?s?n..) bir evlada kar?? g?sterilen ho?g?r?n?n rekortmeni oldu?u i?in resmen y?l?n babas? aday? il?n ediyorum..


  Bir baba kendisini s?k?a hayal k?r?kl???na u?ratan bir evlada kar?? ancak bu kadar sab?rl?, bu kadar anlay??l?, bu kadar y?ce g?n?ll? olabilir..Kendi ?z, ?ahsi babam da bana kar?? ?ok sab?rl?yd? ama ne yaz?k ki eli, eski patronum kadar a??k de?ildi..On liral?k haftal???n tahsilat saati geldi?inde, bana tasarruf ?zerine uzun bir nutuk ?ekmeden elini cebine sokmazd?.. ?stelik o nutuklar, Meclis?te b?t?e g?r??melerinde s?z alan muhalefet liderininki kadar uzun olurdu.. Laf?n? da beni s?rg?ndeki M?s?r Kral? Faruk?tan bile m?srif il?n etmeden bitirmezdi..


  Y?l?n babal???na aday g?sterdi?im eski patronumun el a??kl??? ile ?ahsi babam?n mali politikas? k?yas bile kabul etmez..
  Eski patronumun evlad? i?in harcad??? paralarla G?ney Do?u?nun e?itim sorunu ??z?l?rd?..
  O?lan?n b?nyesindeki ?avarelik geni..? daha ergenlik ?a??nda kendini y?z sivilcesi olarak belli etti?inden ?efkatli Baba harekete ge?ti..Evlad?n? diploma sahibi yapmak i?in gitti, ?zel bir lise sat?n ald?..
  Y?zde y?z do?ru bir yat?r?md?.. ??e de yarad?..
  O?lan ya? olarak zaten ??retmenlerin ?o?uyla akran say?l?rd?.. Aralar?nda kar??l?kl? sevgi ve sayg? vard?..
  Bu sayede okulu fazla zorlanmadan bitirdi.. Hayatta her zengin ?ocu?una ?helva filan sarmas? i?in..? laz?m olacak diplomas?n? ald?..


  AL SANA TAKIM..


  EEE! Lise diplomas? ald? diye ?ocu?un hayata, Be?ikta? ?l?esi Kaymakam Yard?mc?s? olarak ba?layacak hali yoktu.. O y?zden bir eyyam kendi ?irketleri i?inde oyaland?..
  ?efkatli Baba bakt? ki kendi ?irketleri o?luna s?k?c? geliyor.. ??irket i?inde bo? gezip, avare olmas?n..? diye d???nd? ve o?lunun elinden tutup kul?p ba?kan? yapt?..
  ?irketin paras?n? yiyece?ine tak?m?n paras?n? yesindi.. Ana fikir buydu..
  Kul?p ba??na ne geldi?ini anlayana kadar, iki rakaml? olan bor?lar?, Hay?rl? Evlad??n y?netiminde yar?m milyar? buluverdi..
  Kul?b?n kongre ?yeleri o kadar paran?n harcanmas?ndan dolay? ?aduman olacaklar?na, ileri geri konu?maya ba?lad?lar..
  ?ki taraftar yan yana gelse birinden biri mutlaka lafa ?Bu kadar borcu kim ?deyecek?? diye ba?l?yordu..
  Hay?rl? Evlad sonunda bu kadar bo? laftan bunald?.. Kul?b?n resmi bir toplant?s?nda k?rs?ye ??kt?.. ?Arkada?lar ben federasyona gidiyorum.. Giderken de kul?pten alaca??m olan 103 milyon liray? hibe ediyorum..? deyiverdi..
  Ger?i para baban?n cebinden ??km??t? ama ba???layan oydu..


  BABA NE YAPTI?


  ?AHS? kasas?ndan 126 milyon lira ??kan ancak kul?b?n defterine g?re sadece ?103 milyon lira alacakl?..? g?z?ken ?efkatli Baba duruma ?nce uyanamad?..
  Zaten o s?rada ba?? sat?n ald??? iki gazetenin (Milliyet ile Vatan) karn? doymaz personeli ile beladayd?..
  Her birine g?nde ?yedi lira? yemek paras? veriyor, yine yetiremiyordu.. ?stelik kar??s?na dikilen Milliyet?in o g?nk? pa?as? ?g?nde alt? lira..? daha yemek zamm? istiyordu..
  G?nde 13 lira yemek paras?!! Teheey!! Bu ?ocuklar Paper Moon?da m? yiyordu ??le yemeklerini?
  Baba ?veremem, batar?m..? dedi.. Gazetenin o zamanki izans?z pa?as? ise ?Ama o?lun tak?ma 103 milyon lira ba???lad?, ?imdi bunu arkada?lar?ma nas?l anlatay?m..? deyip laf? soktu..
  ?efkatli Baba ister istemez evlad?n? savundu..
  ?O kadar para ?ak diye ba???lan?r m?? Bir iki yaz? yazars?n?z.. Millet unutur gider..?
  Gazete a?lar?n?n doymak bilmez kar?nlar? i?in yemek paras? zamm?n? vermedi ama o ba??? i?inin de pe?ine d??emedi..
  Gezi vak?as?ndan beri siyaseten ortam gerilimliydi..
  Gazeteleri h?k?met adamlar?na bir t?rl? yaranam?yor, at?lan ba?l?klar y?z?nden her g?n f?r?a yiyordu.. ?Tape? tacirlerinin g?zleri k?r olsun.. O f?r?a y?z?nden h?ng?r ?ang?r a?lamas?n? internetin diline d???ren onlard?r..
  Uzun etmeyelim.. 103 milyonluk hesap bir t?rl? kapanmaz olmu?tu.. Kapat?lmas? i?in bir fikir ?reten de yoktu..
  Kapatmak belki de Hay?rl? Evlad?a nasip olacakt?..


  T?rkiye Futbol Federasyonu?nun binas? i?in ?Okey Federasyonu?nu da i?inde gizliden bar?nd?r?yor..? diyenlerin yalanc?s?y?m..
  Fikir b?y?k ihtimal Okey?de tek ta?a d?nerken geldi..
  Kafan?n i?inde bir piknik t?p yand? ve ?avk?n? beynin ?n korteksine g?nderdi..
  Kafas?nda yanan t?p?n ?avk?yla zihni ayd?nlanan Hay?rl? Evlad kendi kendine; ?Neden olmas?n?? diye sordu..
  Kongre?de ??k?p ?Alaca??m? ba???l?yorum..? demi?tim.. S?z?m yine s?z.. Onlar bana k?rk milyonu elden verirler, geriye kalan? ba???lam?? sayar?z.. Tak?m?n borcu 103 milyon eksilir.. Ben sa?, kul?p selamet..


  ?U ANDA DURUM


  FEDERASYON?da yanan t?p?n ?avk? tak?m?n y?netimini de ayd?nlatt?..
  Tak?m?n ba?kan?, hesap defterinde kayd? duran ancak ?ne ba???lanan ne tahsil edilen? paray? her g?n kara kara d???n?yordu..
  Form?l? kabul ederse, cepten 40 milyon ??kacak ama defterdeki bor? 103 milyon eksilecekti.. Ne yalan s?ylesin, fikir akl?na yatm??t?..
  Ne var ki tak?m?n ?ikinci ba?kan?? tak?m?n paras? konusunda aksi, inat?? bir ?ah?st?..
  ?stelik y?netimdeki tek i?i de tak?m?n mali i?lerini yola koymakt?.. Ba?kan teklifi a??nca;
  ?Cebimizden k?rk para vermem.. Madem borcu ba???l?yorum dedi, tamam?n? ba???lar..? dedi..
  Bu hay?rl? i? de ?ylece ortada kald?.. Top ?imdi ba?kan ile yard?mc?s? aras?nda d?n?p duruyor..
  Gel de alan savunmas? yapan baba ile o?ulun haline bak?p duygulanma..

  #2
  yatacak yerin yok t?p??

  Yorum Yap


   #3
   Cumhurba?kan ? aday? olacak adams?n

   Yorum Yap


    #4
    laf oturtma b?yle mi oluyordu acep

    Yorum Yap


     #5
     samimi olarak demirorenin ?ocuklar?na ?z?l?yorum.
     daha b?y?k utan? Allah ya?atmas?n.

     Yorum Yap


      #6
      Son zamanlarda okudugum en g?zel yazi, masallah.

      Yorum Yap

      Hazırlanıyor...
      X