Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Ye?il?am - Ye?il Saha, ?l?m - Ayr?l?k, Be?ikta? - Q7

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Ye?il?am - Ye?il Saha, ?l?m - Ayr?l?k, Be?ikta? - Q7

  - Lan o?lum gelsene i?te sen de, felekten bir gece ?alar d?neriz.
  - O?lum Be?ikta?'?n ma?? var ak?ama. Semtten ??k?lmaz bu ak?am, keyfinize bak?n siz.
  - Yahu oyunbozanl?k etme, gel i?te. Seyredersin orada ma??n? da, ne Be?ikta?m?? be birader.


  Dayanamad? ?ocuklar?n ?srarlar?na. Ayaklar? geri geri gidiyordu ama yola koyulmu?lard? art?k bir kere. Pek adeti de?ildi b?yle yerlere tak?lmak. Onun en b?y?k ak?am e?lencesi semti ku?bak??? g?ren bir yerde gazete ka??d?na sar?l? bira i?ip hayallere dalmakt?. "D??ler sahnesi" denen bir yere s?r?kl?yordu onu arkada?lar?. Oralarda nas?l davran?l?r, ne yenip ne i?ilir, giderken ne giyilir hi?bir fikri yoktu. Oldu?u gibi olmaya karar verdi en sonunda. Ma?? da orada izleyecekti, bir de siyah beyaz atk? takt? boynuna. Yol boyunca Be?ikta?'? d???nd?. Ak?amki ma??, ak?am ma? varken burada ne i?i oldu?unu. ?u yan?ndakiler olmasa ?imdi ?oktan ma?ta t?ketece?i nevaleyi alm??, fakirhanenin yolunu tutmu? olurdu. Oysa ?imdi bir bilinmezli?e do?ru gidiyordu. ?stelik akl? ma?tayd?, neyse ki atk? boynundayd?.
  "D??ler sahnesi" denen yerden i?eri girdiklerinde ilk i?i ekran ba??na en yak?n yere oturmak oldu. Herkes kendisini bu d??ler sahnesinin b?y?s?ne kapt?rm??ken onun akl?nda ma?tan ba?ka bir ?ey yoktu, g?z? de Be?ikta?'tan ba?kas?n? g?rm?yordu. O gece d??ler sahnesini ya?ayacak insanlar piste, tak?mlar da sahaya ayn? anda ??kt?lar. Ma?ta trib?n?n sesi, d??ler sahnesinde co?ku gitgide art?yordu. Bir an ma?tan soyutlan?p ba??n? sahneye ?evirdi?inde kar??s?nda gecenin en g?zel g?zlerini g?rd?. O andan itibaren iki g?z? oldu?una ??kredecek haldeydi art?k. Bir g?z? ma?ta, di?eri ise o d?nyalar g?zeli k?zdayd?. Art?k ma? g?z ucuyla, o g?zel k?z dikkatle izlenir olmu?tu. Ge?en zaman gecenin bitimi yakla?t??? i?in onu ?z?yor, ayn? ?ekilde Be?ikta?'?n da aleyhine i?liyordu. Gol laz?md?, yoktu. Bu k?z?n g?zlerine hep b?yle bakmak laz?md?, onun da bu geceden sonra m?mk?n? yoktu. Hayat?nda ilk defa bir kalbin ikiye b?l?nd???ne ?ahit olmu?tu. Bir k?sm? ma?ta at?yor, di?er k?sm? ?arparken o g?zel k?z?n ad?n? hayk?r?yordu. ?stelik zaman - her t?rl? - aleyhine i?liyordu. Ne bir gol sevinci ya?ayabilmi?, ne de k?z?n yan?na yakla?abilmi?ti ancak bu muazzam gece ola?an?st? bir h?zla t?keniyordu.
  D??ler sahnesinde konuklar anonsla gecenin son dans?na davet edilirken o yerinden kalkmad?, ??nk? ma??n da son dakikalar?na giriliyordu. D??ler sahnesinin son dans? Portekiz usul? bir tangoydu. Bir g?z?yle ma??, di?er g?z?yle k?z? izleyen kahraman?m?z, o g?zel k?zla bir sefer daha olabilmenin yolunu bulmu? gibiydi. K?z birazdan elinde bekletti?i g?l? f?rlatacak, bizimki de ne olursa olsun o g?l? yakalayacakt?. Ve nihayet beklenen oldu, k?rm?z? bir Portekiz g?l? bizim kartala do?ru s?z?lmeye ba?lad?. T?m dikkatini oraya vermi?ti Kartal. G?l? yakalad??? anda televizyonda bir ses, avcunda bir ac? duydu. Televizyondaki ses Be?ikta?'?n gol yedi?ini s?ylerken, eline yakalad??? g?l?n diken k?sm? denk gelmi? ve avcunu kanatm??t?. ?stelik Be?ikta?'?n yenilgisi de i?ini, t?pk? bir diken batar gibi yakm??t?. ?stelik o g?zel k?z d??ler sahnesindeki tangonun sonunda g?l? f?rlatt???nda Quaresma da Be?ikta? mabedinde Be?ikta? trib?nlerine formas?n? f?rlatm??t?. Yenilginin h?zn?, Quaresma'n?n futbolu ve o k?z?n g?zleri, her ?ey yar?m kalm??t?. Ve her ?eyin yar?m kald??? bir gece nas?l bu kadar g?zel olabilirdi?
  S?r?klenerek geldi?i d??ler sahnesinden, kalbinin bir par?as?n? orada b?rakarak ayr?l?p semte d?n?yordu ?imdi. Ayaklar?m geri geri giderken hakl?ym?? diye d???nd?. Hi? de?ilse semtte kalsa ya da evine gitse sadece yenilgiye ?z?lecekti. Ama ?imdi d??ler sahnesini, o g?zel k?z? da d???necekti. Avcunu feda ederek kapt??? o k?rm?z? g?l? izmarit dolu k?ll???n yan?na b?rak?rken Quaresma'n?n att??? formay? yakalayan karde?ini d???nd?, g?l?msedi.
  O gece d??ler sahnesine gidenlerden semti Be?ikta? olanlar, o geceden sonra hep o g?zel g?zl? k?zdan bahsetmeye ba?lad?. Elbette bizim delikanl?n?n ona kesildi?ini de bilmeyen yoktu. Fakat k?z zengindi, d??ar?dan bak?ld???nda biraz ??mar?k ve sosyete de g?z?k?yordu. Onunla bir daha kar??la?ma ihtimali ancak d??ler sahnesinin ya?and??? gibi bir geceyi tekrar ya?ayabilmekten ge?iyordu ve lakin bizimkilerin yolu ?yle gecelere ?ok nadir d???yordu. Tekrar? kimbilir ne zamand? ve o k?z o g?n yine orada olacak m?yd??
  G?nler - geceler o k?z? d???nmekle ge?iyordu art?k bizim delikanl? i?in. K?z?n bir ba?kas?yla olup onunla mutsuz oldu?u haberini alm??t? birka? kez ama nihayetinde hepsi kulaktan dolmayd?. Art?k mahalle d???nlerinde delikanl?m?za "s?ra sana geliyor" dercesine o k?z?n ismini i?eren ?ark?lar ba??r?l?yordu. Ayn? zaman diliminde Be?ikta? ?ampiyon oluyor ve ?ampiyonluk balosunda semtin asi ?ocuklar? Quaresma sesleriyle geceyi a?ka ?eviriyorlard?. Fakat Quaresma'n?n Be?ikta?'a gelmesi de, bizim delikanl?n?n o g?zel k?zla evlenebilmesi de bir hayal gibiydi. Quaresma buralarda top oynamaz, o k?z da bizim gibilere d?n?p bakmazd?.
  Bizim a????n haline ac?yan semt b?y?kleri, k?zla bir kez olsun g?r??meye gittiler ve ba?ard?lar da. K?z da t?pk? bizim delikanl? gibi onu hala unutabilmi? de?ildi. Ayn? tarihlerde Be?ikta?'? temsilen bir heyet Quaresma i?in ?talya yollar?n? ar??nl?yordu. K?z bizim sevdal?ya, Quaresma da Be?ikta?'a yakla?maya ba?lam??t?. K?z?m?z?n g?zel bir s?rprizi vard?. Sevdi?i adam? ?eref Bey anmas?nda bulabilece?ini biliyordu. Oraya boynunda atk?yla gidip birden sevdi?i adam?n kar??s?na ??kacakt?. Anmay? bozmamak i?in sab?rla bir s?re bekledi. D?n?? yolunda ??kt? sevdi?inin kar??s?na. Delikanl? ?ok ?a??rd?, ama olas? bir "senin ne i?in var" sorusuna bile f?rsat vermeden atlad? g?zel k?z delikanl?n?n boynuna. Sonsuz ve ?st limitsiz bir a?k ba?lam??t? ?eref Bey d?n??? semtin semalar?nda. O anda telefon ?ald? ve geldi bir di?er a?k m?jdesi: "Quaresma Be?ikta?'ta..."
  Her iki a?k da ad?na ve bekleyi?lerine yak???r ba?lad?. K?z?m?z semtten bir ev tutup Be?ikta?'a ta??nd?, Quaresma da 7 numaral? formas?yla Be?ikta?l?lar?n y?re?ine kaz?nd?. K?z?m?z soka?a ??karken delikanl?m?z?n "dikkat et, ???t?p hasta olma" deyi?indeki o sevecen ses titremesi, ?eref Bey Stad?'nda yerini "Lan o?lum ?ok zorlama sakatlanacaks?n" endi?elerine b?rakt?. ?kisinde de ayn? a?k, ayn? heyecan, ayn? sahiplenme ve ayn? esirgeme vard?. Sonra bir el de?di mahalleye, mahalleliye. Bir ?eyler ters gitmeye ba?lad?. K?z?m?z? delikanl?m?za getiren semtin abileri bir tezgaha kurban gidip i?eri at?ld?. O arada Be?ikta? da ?ikeden nasibini ald?. Mahalleye yeni ta??nanlar o eski huzurun devam?n? sa?layamad?lar ve bu huzursuzluk semtteki havay? zehirlemeye ba?lad?. Dedikodular al?p y?r?d?. A??klar? ay?rma harekat? ba?lad?. Yok kendi muhitine gidip g?nlerce gelmiyormu?, yok asl?nda bizim delikanl?y? sevmiyormu?. Dedikodu kazan? kaynamaya, a?ka d??man olanlar?n oras? buras? oynamaya ba?lad?. ?stelik bizim delikanl? da bir iki kez ger?ek olabilir mi diye teredd?te d???nce ayr?l??? isteyenlere g?n do?du. G?ndo?du'nun s?ylendi?i bir ba?ka yer olan Be?ikta?'ta da Quaresma'ya ileri geri yapmalar ba?lam??, bilerek kart g?rd???, memleketine gidip 3 ay gelmedi?i iftiralar?yla mesnetsizliklere ho?geldin denmi?ti.
  T?m bunlar ya?an?rken mahalleye yeni bir muhtar, Be?ikta?'a da yeni bir ba?kan se?ildi. Muhtar bir ?nceki muhtardan soramad??? kasan?n hesab?n? semtteki binalara ve a?klara y?k?yordu. Binalar y?k?l?p yerine daha l?ks ve pahal?lar? yap?lacak, semtten olmay?p d??ar?dan gelen yabanc?lara sat?lacakt?. Ve bir T?rk filmi tad?nda yobazl?klar takip etti bu bina skandal?n?. Bu mahallede b?yle dillere destan a?klar ya?anamazd?. Hem zengin k?z fakir ?ocuk edebiyat? bu mahallenin terminolojisine uymazd?. Bu mahalledeki ?ocuklar ?yle zengin k?zlar?na sevdalanmaz, sevdalansa da o k?z? mutlu edemez ve bu i? sonuna varamazd?. En g?zeli bu k?z? bu mahalleden def etmekti. K?za ?e?it ?e?it iftiralar at?ld?. Delikanl? bir ?ey yapamaz hale gelmi?ti. Sevdi?ine sap?k deniyor, parag?z deniyor, namussuz deniyor, yalanc? deniyor, terbiyesiz deniyordu ama o bu laflara bir susun bile diyemiyordu. K?z?m?z?n kalbi de buna k?r?lm??t?. ?stelik k?z?n bir de delikanl?n?n mahalleden hasm? ile konu?tu?u dedikodular? ba?lam??t?. T?m bunlar ya?an?rken Be?ikta?'ta da bir zengin - fakir hikayesi ba? g?stermi?, en az mahalle muhtar? kadar ba?naz ve zalim y?netim Quaresma'y? bizlerden ay?rmay? kafaya koymu?tu. Kapal?'y? da daha pahal?ya satma, yeni d?nemde de loca yap?p ?Ar??'y? oradan ??kartma d???ncesi vard?. ?nsanlar bize, mahalledekiler ise k?z? seven delikanl?ya ve o k?z? bu mahalleye getiren e?rafa soruyordu. Soru ?ok a??kt?; "bu gidi?e, bu vedaya bir ?ey demeyecek misiniz?" Oysa evleri y?k?l?rken ve kendi evlerinde "paras? olmayan girmesin" muamelesi g?r?rken ses ??karmayan insanlar?n mahalleden bir g?zel k?z ta??n?yor diye tepki vermesi de olanaks?zd?.
  Bir ak?am k?z mahalleye girdi, oturdu?u binaya do?ru giderken sevdi?i adam?n evine do?ru h?z?nl? bir bak?? att?. K??eyi d?n?p kendi binas? g?r?nd???nde e?yalar?n? kap?n?n ?n?nde buldu. Ve sevdi?i ?ocuk, ve mahalleliler yine ve buna da hi?bir ?ey yapmam??lard?. Sevdi?inin hasm?na bile gitse yeriydi. O zaman belki sevdi?i onun k?ymetini anlard?. Ayn? dakikalarda Quaresma'n?n da art?k Be?ikta?'ta oynamayaca?? haberi y?rekleri da?lad? ve Galatasaray'a gidece?i konu?ulmaya ba?lad?. Bu k?z bu mahalleden, Quaresma da Be?ikta?'tan b?yle ayr?l?yordu ya; art?k hakikaten mahalleye plazalar ve kapal?ya localar yap?labilir, mahalle sakinleri yerini yeni simalara b?rakabilirdi.
  K?z? seven ?ocuk mu? K?z gittikten sonra sessizli?ine yand?, ba??n? ta?lara vurdu. T?pk? Quaresma'y? ?zleyen Be?ikta? taraftar?n?n bir ?ampiyonlar Ligi ak?am?n? bekleyi?i gibi, d??ler sahnesine bir daha gidebilece?i bir geceyi bekleyip durdu. S?z verdi kendi kendine. Bir daha elinden tutarsa asla b?rakmayacakt?. Sevdi?i ona d?nerse, Quaresma da Kapal?'ya ko?acakt?. Rak?s?ndan son yudumu ?ekerken altta bir fon m?zi?i onlar? anlat?rcas?na ?almaya ba?lad?.  Seni ?ok sevdim Ricardo. Hayat da her sevdi?im gibi seni de elimden alarak bunu ispatlad? bana.
  ?imdi gitsen de, bir g?n mutlaka.
  7 numaran ?imdi 21'in yan?nda.
  O hava alan? tekrar y?k?lacak, anlars?n ya...


  2012
Hazırlanıyor...
X