Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta?'?n Havlusu

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Be?ikta?'?n Havlusu

  Okuduk, okumam?z gerekiyordu ??nk?.


  ??rendik, ??renmemiz gerekiyordu.
  Bir yerlere geldik, ??nk? bir yerden ba?lamak, tutunmak gerekiyordu.
  Okuldan ??renebildi?imiz kadar?n? ??rendik, gerisini de hayattan.
  Hayattan bir?eyler ??renmek i?inse, ?nce bir c?mle ??rendik. "Hayatta Be?ikta?"

  ***

  Hepimizin okuma yazma maceras?, ?zenle kaplanan o ilk defterlerin ilk sayfalar?na yaz?lan Be?ikta? yaz?lar?yla ba?lad?.
  Sonra bir santra yuvarla?? ?izip kareli harita - metodlara, ayak h?nerlerine umut ba?lad???m?z? isimleri yerle?tirdik ka??t ?zerine.
  Ayak oyunlar?n? hi? mi hi? dikkate almadan.
  Bizim ilk okulumuz sokakt?. ?nl??? giydi?imizde kara cahil de?ildik.
  ?rne?in 10'a kadar saymay? mahalle ma?lar?nda ??rendik biz. Birbirine paralel iki ta?tan ibaret filesiz bir kaleye kola kutusunu daha fazla yollayan oldu?umuz vakit ??rendik galibiyeti.
  Birin s?f?rdan, ikinin birden b?y?k oldu?unu.
  ?st limitleri zorlarken matematikte, ilk ??tay? 1903'e diktik elbette.
  Bir de T?rk?e vard?...
  C?mlenin ??eleri vard? hani.
  Y?klemi sevmek olan t?m c?mlelerin ?znesinin Be?ikta? oldu?unu hepsi pekiyili karneler ald???m?zda de?il, Be?ikta?'? sahada g?rd???m?zde ??rendik.
  Biz; b?y?k ?nl? uyumunu bulmak i?in s?zc?klerdeki sesli harflere bakmay? b?rakt?k daha o ilk ?a?larda.
  Baba Hakk?, ?eref Bey gibi b?y?klerin, Vedat gibi, Sanl? gibi, Metin gibi, Ali gibi ?nl?lerin Be?ikta? ile olan uyumlar?na bakt?k.
  ??te o Be?ikta?'? sevdik biz. S?zle de rakamla da.

  ***

  ?ocukluk bitti sonra. ?ark?da dedi?i gibi, biz b?y?d?k ve kirlendi d?nya.
  Bu kirli futbol d?zeninin i?inde "futbol adam?" diyebilece?imiz ender adamlardan ?enol G?ne?, ?n?n?'den istedi?ini alarak d?nd??? bir gecede dedi ki;
  "Bu sene futbol maalesef para i?in oynand?."
  ?zerinde rakamlar yazan en b?y?k uzaktan kumanda olan paran?n; iki ta? ve bir bo? kola kutusundan ibaret oyunumuzun i?ine nas?l etti?ini tek c?mlede anlatt? ?enol Hoca.
  ??inde hem T?rk?e vard?, hem matematik.
  Ve; para s?z? ge?ti?i i?in ille de hayat bilgisi.
  Oysa biz, hayat?n s?ralarda ve tebe?irlerle yaz?lanlarla ??rendi?imizden ?ok daha farkl? oldu?unu daha o zaman anlam??t?k.
  Be?ikta?'?n daha az gol atm?? olsa bile asla bir ma??n biti? d?d???yle birlikte yenilmeyece?ini de.
  Hayattan ald???m?z derslerin Be?ikta?'? anlatmakta yetersiz kald???n? g?rd???m?z an, Be?ikta?'tan ??rendiklerimizi hayata arma?an ettik.
  Biz hayata kendisini her Be?ikta? ma??nda yeniden yenilemesi i?in f?rsatlar sunduk.
  O ise bize; bir hayat kad?n?n?n v?cudunu bir ?ulsuza sunarken tak?naca?? g?n?ls?zl?kle yakla?t? hep.
  Bu y?zden y?r?medi birlikteli?imiz. Ya?ad?ysak Be?ikta? i?in ya?ad?k.
  Ve futbol sahas?ndaki t?m ya?anm??l?klara Be?ikta? u?runa maruz kald?k.
  Biz Be?ikta?'? g?zel goller att??? i?in sevmedik ?rne?in.
  Biz g?zel golleri, Be?ikta? att??? i?in sevdik.
  Biz Be?ikta? ma?lar?na trib?nleri doldurmak i?in gitmedik.
  Be?ikta? ma?? oldu?u i?in doldurduk trib?nleri.
  Biz Be?ikta?'? futbol oynad??? i?in sevmedik.
  Futbolu, i?inde Be?ikta? var diye sevdik.
  Ve bug?ne kadarki m?cadelemizi hep futbolu Be?ikta?'a benzetmek i?in verdik.
  Futbol da Be?ikta? gibi ?erefli, Be?ikta? gibi ak, Be?ikta? gibi helal olmal?yd?.
  Aksi takdirde Be?ikta?, oyunu hi? bilmedi?i kurallara g?re oynayacak ve bunu yaparken de di?erlerine benzememeye ?al??acakt?.
  ?ampiyonlu?un, kupalar?n Be?ikta? i?in hi?bir zaman ilk hedef olmamas?n?n en b?y?k sebebi ve ?zeti buydu.
  O y?zden tak?ld? dilimize "?erefli ikincilik"
  ??nk? Be?ikta? ikincilikler ?erefli oldu?u i?in ikinci olmuyordu boyuna.
  Be?ikta? ikinci oldu?u i?in ikincilikler "?erefli" s?fat?n? al?yordu.
  ?erefli olan ikincilik de?il, ikincinin kendisiydi asl?nda.
  Ve akabinde de, Be?ikta? ligi ka??nc? bitirdiyse oydu ?erefli olan s?ralama.

  ***

  Biz her sene ma?lar? "?eref bu sene menzile ne kadar yakla?acak" sorusunun merak?yla takip ettik asl?nda.
  Ve Be?ikta?'?n ?ampiyon olmas?n? isterken d???nd???m?z kendi ??kar?m?z ya da sevincimiz de?ildi.
  Biz daima ?erefin kazanmas?ndan yana olduk.
  Yani biz Be?ikta?'? kupa kald?rd??? i?in sevmedik; kupalar?, Be?ikta? kald?rd??? i?in sevdik.
  Biz; tohumunu Be?ikta?'?n ekti?i her?eyi sevdik. Ac?y? - derdi bile.
  Otob?s camlar?n?n buz tutu?undan bile pay ??kard?k kendimize. Bu?ulans?n da Be?ikta? yazabilelim diye.
  O kareli defter sayfalar? yerini otob?s camlar?na, bina duvarlar?na, ula??labilir ve yaz?labilir her?eye b?rakm??t?.
  ??nk? biz Be?ikta?'? yazabildi?imiz i?in sevmedik, Be?ikta? yazd???m?z i?in yazabilmeyi sevdik.
  Yaz?mla birlikte ?izim de geli?ti tabi.
  A harfini, ? harfini de?i?ik ?ekillerde yazmay? ??rendik.
  A.?'ler arac?l???yla cepleri doldurmak i?in de?il, ?Ar?? arac?l???yla vicdan? doyurmak i?in.
  O g?n bug?n; nerede bir haks?zl?k varsa kar??s?nda - nerede bir ezilen varsa yan?nda olduk.
  Hep su?lu olduk, hep k?t? ?ocuk olduk.
  Hayat bize nas?l davran?yorsa Be?ikta?'a da ?ekiyordu i?te ayn? muameleyi.
  Ve biz dedik ki, e?itlik olsun. Biz dedik ki adalet olsun. Kurallar herkese ayn? i?lesin.
  Birilerinin ??kar kap?s? olmas?n futbol. T?pk? mahallede oynad???m?z g?nler gibi; kazanan?n da kaybedenin de pay?na mutluluk d??s?n.
  Hatta elimizde olsa isterdik ki, t?pk? mahalle ma?lar?ndaki gibi t?m iyi oynayanlar bir tak?ma verilmesin.
  ?d?l? huzur olsun ?u meretin, kanayan sadece dizlerimiz olsun.
  Ama bizim b?t?n bu heveslerimizi ceplerine banknot olarak indiren k?t?ler vard? futbol sahas?n?n uzaktan kumandas?n?n unutuldu?u yerlerde.
  Onlar?n istekleri sonucunda ?ekilleniyordu her?ey, haks?zl?klar bile kolayca imha edilebiliyordu.
  Hatta haks?z olanlar bir de mazlum - hatta kahraman - durumuna getiriliyordu.
  A??k oturumlar derbi kanl? m? ge?ecek kans?z m? diye referanduma ??km??ken;
  Futbolun ?erefe ayk?r?l???, cepleri vurmas? muhtemel dalgalar?n g?lgesinde kalm??ken,
  Benim yol arkada?lar?m hala Almeida kale ?izgisinden topu nas?l d??ar? atar diye tart???yordu.
  Ve halen o ka?an gol?n ac? tad? pusu kurmu?ken dama??m?za,
  Sabah i? ?ekerek uyand?k belki di?er ikisinin ??kaca?? ?ampiyonluk ma??na.
  G?ne ba?larken belki hepimizin akl?ndan ge?ti bug?n orada biz olmal?yd?k d???ncesi.
  Sonra bir haber geldi.
  12 ya??nda ?ocuk b??aklanm??t?.
  Demek ki art?k kanayan yerlerimiz sadece dizimiz de?ildi futbol topunun pe?inde.
  Vicdan?m?z, insanl???m?z de?erlerimiz kan?yordu.
  B?ylesi bir ortamda bu ak?amki ma?? biz oynayamad?k, o kupan?n tek kulpuna biz yap??amad?k diye hay?flanmak da yersizdi.

  ***

  Oysa biz demi?tik.
  End?striyel futbola kar??y?z demi?tik.
  Ye?il ?imler ?zerinde markalar de?il armalar kap??s?n, trib?nde onlar? m??teri de?il, taraftar desteklesin demi?tik.
  Adaleti sizler sa?layamazsan?z insanlar cezalar? kendileri kesmeye kalkar demi?tik.
  Lig TV'nin cebi ?? kuru? fazla g?rs?n diye bu t?r??ka derbileri icat etmeyin demi?tik.
  Biz size; Be?ikta? taraftar?n? dahi bu duruma getirdiyseniz bu durumun farkl? kitlelerde yarataca?? hasar?n daha b?y?k olaca??n? s?ylemi?tik.
  Biz size ?unun ?uras?nda tek e?lencemiz var, onun da ?rz?na ge?meyin demi?tik.
  ??te sizin icad?n?z olan futbolun sonu?lar?...
  Bug?n 12 ya??nda bir ?ocu?u b??aklayan Galatasarayl?lar ?ampiyonluk kutluyor.
  Bug?n 12 ya??nda bir Fenerbah?eli ?ocuk ?ikeye bula?an tak?m?n?n gerekli cezay? almay?p ?ampiyonluk ma??na ??kabilmesinin bedelini kan?yla ?d?yor.
  Bug?n bir Be?ikta?l? ?ocuk;
  D?n ne olduysa ve yar?n ne olacaksa onu ya?amaya devam ediyor.
  Bug?n bir Be?ikta?l? ?ocuk bu curcunan?n d???nda kald??? i?in ?ocuksu masumiyetini ta??maya devam ediyor.
  Bug?n Be?ikta?l? olan bir ?ocuk, hayat? boyunca asla 12 ya??nda bir ?ocu?un can?na kastetmeyece?ine, sokaklarda ter?r estirip bu ?ark?n bir di?lisi olmayaca??na s?z veriyor.

  ***

  Almeida; iyi ki ka??rd?n o golleri.
  Carvalhal; iyi ki ba??m?zdayd?n tam bir sene.
  Tayfur Havut?u; iyi ki Carvalhal'in bo?lu?unu doldurdun.
  Quaresma; bizimlesin iyi ki.
  Be?ikta?'?m, iyi ki ?ubat ay?nda bitirdin ?u lanet sezonu.
  ?yi ki bu ak?am taraf olmad?k bizler.
  Bu i?in zirvesi buysa bu memlekette, sen bu zirveden ne kadar uzaksan o kadar iyidir bizim i?in.
  Sen di?erlerine ne kadar benzemezsen o kadar b?y?ks?nd?r.
  ?yi ki zaman?nda havlu att?n ?u sezona.
  Biz; soludu?umuz futbol havas?ndan y?z?m?ze bula?an o karay?, senin ?erefinle att???n o havluya silerek ar?n?yoruz.
  Ba?kalar? avunurken ar?nman?n tad?na var?yoruz.
  Bu y?l ?eref d?rd?nc? oldu Be?ikta?. ?z?lme sen, ?imdi onlar d???ns?n.
  ??nk? biz onlara Be?ikta?'? futbol oynad??? i?in sevmiyoruz, futbolu i?inde Be?ikta? var diye seviyoruz demi?tik.
  Be?ikta?'?n ?ubat ay?nda att??? havlu, di?erlerinin ?ampiyonluk secdesinde aln?n? yere yaslad??? avludan daha temizdir.
  Att??? havluyla bize ar?nma f?rsat? veren b?y?k Be?ikta? var olsun.
  O havlular? her daim Be?ikta? gibi tertemiz ve her sabah banyoda as?l? haz?r bulunduran Be?ikta?l? annelerin anneler g?n? kutlu olsun.

  ***

  Sen ?imdi 2 ay boyunca ??kmayacak m?s?n sahaya?
  Senin ayak basmad???n ye?il ?im olmaz olsun.
  ?u lanet d?zende bir g?n olsun ?ampiyon olamad?n diye isyan edersem sana,
  Kan?m aks?n, att???n havlu yarama tampon olsun.
  Sen benim kafama s?k, sekip yere d??en kovan? senden hat?ra diye koynunda saklamayan bug?n ?ampiyonluk i?in el a??p dua edenlerden olsun.

  ?zletme Be?ikta?.
  Y?k?lma ?eref Bey.
  Eyvallah.

  2012-Doruk Ko?
Hazırlanıyor...
X