Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

66 Ad?mda Be?ikta?l? Olmak / Yol Farkl? Yordam Farkl?...

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  66 Ad?mda Be?ikta?l? Olmak / Yol Farkl? Yordam Farkl?...

  1★Kendini bildin bileli b?t?n rekabetlerde haks?zl?klara u?ram??san..
  2★Elinden ?ampiyonluklar?n ?al?nm??sa, ama ?ampiyonlu?unu ?alanlar temizlik bek?ileri olmu?sa ?imdi..
  3★?ike belgeselleri.. ?st?nden 20y?l yani i? i?ten ge?tikten sonra Sportif Geographic kanalar?nda "do?anl? ?ahinli" g?steriliyorsa..
  4★Ol do?anlar gocunmuyor,
  ol ?ahinler erinmiyor..
  ol aslanlar utanm?yorsa o belgesellerden..

  5★Oyuncular?n?n yan ba?lar? kopuyor, kaval kemikleri g?z?k?yor, omuzlar? ??k?yor, burunlar? k?r?l?yor, kafataslar? ?atl?yor ve
  6★ve bunlar?n kar??l???nda rakiplerine faul ve kart verilmiyorsa hi?bir zaman..
  7★Ve fakat bu haks?zl?klar kar??s?nda kul?b?n taraf?ndan bile korunmam??, yaln?z b?rak?lm?? ve hatta zaman zaman hedef g?sterilmi?sen..

  8★Rakipler, senin tak?m?n? kendi sahalar?nda zar zor yenebildiklerinde ?? g?nl?k bebeklerini al?p sahaya atl?yor ve halay ?ekiyorlarsa..
  9★90 dakikal?k ma??n 60 dakikas?n? yerlerde s?r?nerek, 3 dakikal?k uzatman?n 2 dakikas?n? UEFA Kupas? alm???as?na sevinerek ge?iriyorlarsa..
  10★Ve hakem, oynanmas? gereken bu s?reyi havaya bak?p ?sl?k ?alarak g?rmezden geliyorsa..
  11★Tak?m?n?n att??? golleri insan g?z?n?n g?rmesi m?mk?n olmuyorsa zaman zaman..
  12★2 metre ofsayttaki rakip oyuncuya dokundu diye k?rm?z? kartla at?lm??sa tuttu?un tak?m?n oyuncusu..
  13★Sahada havlayanlar? g?rmezken g?zler.. senin futbolcunun k?peleri man?et man?et rahats?zl?k veriyorsa birilerine..
  14★Koca bir sezon boyunca tek k?rm?z? kart g?rmemi? futbolcunun ad? ?HIR?IN?a ??kart?l?yorsa kendi yazar a?abeylerin taraf?ndan..

  15★Mahpus sahte peygamberler, senin tak?m?n?n ma? g?nlerini de?i?tirip daha az dinlenmeni istemi?lerse futbolun patronlar?ndan..
  16★?tiraf?? ve ?h?r? futbol patronlar? da bu komutlara uymu?larsa seve seve..
  17★Memleketteki t?m pilot uygulamalar?n ilk kobay? sen oluyorsan..
  18★Ve ?zarar? ?ok oldu yav bunun? denilip bir daha uygulanm?yorsa senden sonra onlar..
  19★Stat kap?lar?nda alkolmetre ile t?bbi muayeneye maruz kal?yorsan.. ve ka? oldu?u bile belli olmayan bir s?n?r? a?t???n i?in
  20★ -6222 say?l? kanunda yeri olmad??? halde- seyir hakk?ndan men ediliyorsan..
  21★Di?er kap?lardan ev sahibi tak?m seyircileri rak? masalar? h?l? kucaklar?ndayken ge?iyorsa..
  22★Bununla yasal yollardan m?cadele etmeniz gerekti?ini s?yledi?in y?neticiler seni hi? dinlemiyorsa koca bir avukatlar ordusu olduklar? halde..

  23★Herkes haftada bir ma? yaparken, sen 7 g?nde ortalama 2-3 ma? yap?yorsan..
  24★Renkli rakibinin 1 ayda yapt??? s?per lig ma?? say?s? kadar sadece Avrupa Kupas? ma?? oynam??ken..
  25★tak?mdaki sakatl?klar?n cezas? ?sa?l?k ekibinize? ??k?yorsa h?l?..
  26★Haftada bir ma? yapanlar ?yo?un tempo? diye bir fakt?rden bahsederken..
  27★sen g?k?n? ??kartmayacak kadar uzaksan bu utanmazca i?leyen mazeret sekt?r?nden..

  28★Rakiplerinin ?taraftar? diye yutturmaya kalkt?klar?,
  milyonlar d?k?lerek al?nm?? kartonlar? ellerinde tutup
  29★git denilen yere giden,
  dur denilen yerde duran,
  eller havaya denildi?inde elleri havaya kald?ran
  30★ ?s?r??lerden ibaret olmas?na ra?men; gazetelere ?muhte?em organize olan taraftar? diye ge?iyorsa..
  31★Ve sen.. tek kuru? destek almadan ve engellenerek yapt???n HALK ORGAN?ZASYONLARI ile bulundu?un her ortamda harikalar yarat?yorsan..
  32★Ve fakat yaratt???n harikalar Avrupa dergilerine ??karken
  33★ulusal kanallarda ve gazetelerde duruma kar?? yine bir ?havaya bak?p ?sl?k ?alma refleksi? geli?iyorsa..

  34★?ike soru?turmas?nda tutuklan?p..
  telefonla adres tarif etti?i i?in 5 ay hapis yatan bir G?venlik M?d?r?n..
  35★ ?Ben bu futbolcular? istiyorum ama yanl?? anla??lmas?n bu ma? i?in de?il..? dedi?i i?in 5 ay hapis yatan Teknik direkt?r?n?.
  36★ve hi? telefon g?r??mesi olmad??? i?in(!) 5 ay hapis yatan bir Asba?kan?n varsa..
  37★?? bu sudan sebeplerle, sezon haz?rl?k kamp?n?n ba??ndan itibaren Asba?kans?z ve Teknik Direkt?rs?z kalm??san..
  38★Haz?rl?k kamp? yapamam??san..
  Ve b?t?n bunlara ra?men hi? ?ik?yet etmemi?sen..
  39★Tak?m? emanet etti?in emanet?i hocan bile formaya, renge, armaya a??k olmu?sa..

  40★Tuttu?un tak?m, bir Rus tak?m?ndan kendi mabedinde 4 gol yiyip yenildikten sonra..
  41★vatanda??n olan UEFA 2. Ba?kan? ve TFF ba?kan?; kahvehane a?z?yla senin hakk?nda konu?up zevkten d?rt k??e halde
  42★ve en etik ?ekilde(!) dalgalar?n? ge?mi?lerse TAPELERDE beyinlerinin ve y?reklerinin ?ap? kadar?
  43★O dalgalar?n telefon konu?malar? ellerinin alt?ndayken, bas?n?n hi? ??t? ??km?yor ve havaya bak?p ?sl?k ?almay? se?iyorsa yine..
  44★Kul?b?n? y?neten Ba?kan?n.. o adamlarla el s?k???yorsa sonra.. ve h?l? y?z y?ze bak?p konu?abiliyorsa.. ve sahipleniyorsa senden ?ok..
  45★Ayn? ba?kan?n.. ?ike ?amurunda debelenenleri kurtarmak i?in ayn? batakl??a seni ve t?m manev? de?erlerini atmaktan ?ekinmiyorsa..
  46★Kul?b?n y?netimine aday oldu?unu s?yleyen ?nl?, ?anl?, naml? isimler..
  47★mal?-idar? kongrende oy kullanacak cesaret ve ?d?ba bile sahip olam?yorsa..
  48★Salonlardan ka?arken, kul?b? y?netmekten bahsedebilecek kadar binbir surat olabiliyorlarsa anlar aras?nda..

  49★Bir sab?kal?dan yarat?lmaya ?al???lan sahte peygambere de?er bi?mek i?in.. eski ve efsane ba?kan?n?n ad?,
  50★sahte peygamberlerle ayn? pankartlara yan yana yaz?l?yorsa utanmadan..
  51★Trib?nlerin.. bask?, tehdit ve kanunlar?n sadece seni kesen en keskin yanlar?yla ezilmi?, susturulmu?sa..
  52★Me?ale yakan koca bir trib?n taraftar?n 2700 ki?ilik biber gaz?na bo?uluyorsa..
  53★Her y?l?n Ocak ay?nda hastaland?r?l?yor ve yeni bir operasyona maruz kal?yorsan..
  54★K?zarmaya mecbur sonbahar yapraklar? gibi davranan rakiplerin y?ld?zlar? bir t?rl? k?zarm?yor, 55★senin oyuncunun her hareketi kas?tl? ve tehlikeli say?l?yorsa..
  56★Ve her ?nemli ma? ?ncesi birka? ?ok ?nemli oyuncun inan?lmaz kartlarla elinden kayd?r?l?p gidiyorsa..
  57★Puan kaybetti?in ma?lara atanan hakemlere bakt???nda, onlar?n hemen ard?ndaki tak?m?n b?lgesinden oldu?una ?ahit oluyorsan..
  58★Ve yine bir Pazar ak?am?, yine renklendirilmi? bir derbide, faul oldu?u t?m otoritelerce(!) reddedilen(!)
  59★ama ?rneklerinin NET FAUL, SARI kART, PENALTI olarak de?erlendirildi?ini defalarca g?rd???n BUZ G?B?(!) bir gol ile ma?lup olmu?san yine..
  60★Ve b?t?n bunlara ra?men.. biri Avrupa kupalar? olmak kayd?yla 3 kulvarda varsan h?l?..
  61★Ve b?t?n bunlara ra?men..
  ??ini ac?tan bir yenilginin sabah?nda bile g?ne kalk?p gururla boynuna ba?l?yorsan atk?n?..


  62★O atk?n?n siyah? yukar?dakiler, beyaz? da sensin demektir i?te..
  63★ Ve senin hesab?n 3 puanl? de?il, ba?kad?r Be?ikta?l?..
  gitti?in yol ba?kad?r..
  sevindi?in, ?z?ld???n ?eyler ba?kad?r..
  64★O yolda yaln?zs?nd?r.
  65★Tek ba??na gitti?in bir yolda bir rakibin olamayaca?? gibi, bu ?artlar alt?nda ortak ve adil bir yar??tan da bahsedilemez..
  66★?n?ne bak?p ?sl?k ?alarak, gitti?in yolda devam et..
  Hep arad???n o ???k az ileride bak..

  26 ?ubat 2012 / Abbasa?a...

  2012-Levent KARAKO?
Hazırlanıyor...
X