Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Bir hayattan daha fazlas?

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Bir hayattan daha fazlas?

  Bir Be?ikta?l?n?n b?t?n s?navlar? 90 dakikad?r.
  Ya da, b?t?n doksan dakikalar? bir s?navd?r


  ?nemli olan, bu s?navlar? ge?ip ge?emedi?indir.
  Be?ikta?l?l?k bir okuldur.
  Ve Be?ikta??a kar?? s?n?fta kal?p kalmaman?n al?nan skorlarla hi?bir ilgisi yoktur.
  Be?ikta?l? olmak i?in, ?l?mle ya?am aras?ndaki o ince ?izgide y?r?meyi g?ze almak gerekir.
  O ?izginin hangi taraf?na d??ece?in konusunda bir an bile teredd?t etmeden?
  Sab?r gerekir Be?ikta?l?ya.
  Doksan dakikal?k maraton boyunca topun ?izgiyi ge?ece?i o an? beklemek i?in, sab?r?
  Sa?lam bir g?rtlak gerekir.
  Tam da Be?ikta???n ihtiya? duydu?u yerde, g?k g?r?lt?s? gibi ??kmek i?in rakibin ?st?ne?
  ?nan? gerekir.
  G?zlerinin bo?lu?a dald??? anda sahadakinin Be?ikta? oldu?unu hat?rlamak ? hat?rlatmak i?in.
  Umut gerekir.
  Ma??n art?k d?nmeyece?ini d???nerek trib?n? yava? yava? terk etmeye ba?lay?p sahaya s?rt?n? d?nd???n s?rada arkadan co?kulu bir gol sesi duyup da Be?ikta??a kar?? mah?up olmamak i?in.
  Hafiften bir mazo?izm gerekir.
  A?k?n ac?s?n? da tatmak, Be?ikta??tan gelene ba? ?st?ne diyebilmek ve hayat?n sadece beyazdan ibaret olmad???n? ci?erlerimize vura vura ??renmek i?in.
  Cesaret gerekir.
  ?syan etmek, kar?? durmak, g?ze almak ve d?zensizli?in d?zen olmas?na muhalif olabilmek i?in.
  Sa?lam durmak gerekir, trib?ndeki yolda??n takatten d??t???nde dayan omzuma diyebilmek i?in.
  K?sacas? mangal gibi bir y?rek gerekir, Be?ikta?l? olabilmek i?in.
  ??nk? Be?ikta?, siyah dedi?in anda beyaz? ya?at?p, beyazlara b?r?nd???nde siyah? hat?rlatabilir.
  ??nk? Be?ikta?, olmaz denileni oldurarak sana ders verebilir.
  ??nk? Be?ikta? top kendi aya??ndayken kendisini ?ampiyonluktan edecek gol? kalesinde g?rebilir.
  ??nk? Be?ikta?, ak?am nas?lsa kazand?k diye yar?s?nda vurup kafay? yatt???n ma?? sabah uyand???nda kaybetmi? olabilir.
  Be?ikta? her h?z?nden bir mutluluk, her mutluluktan bir h?z?n ??karabilir.
  Be?ikta?, o ana kadar ?zse de sevenlerini, t?m sevin?leri duraklama dakikalar?na zulalam?? ve bize s?rpriz haz?rl?yor olabilir.
  ??nk? Be?ikta?, her ?eye k?dirdir.
  Sahada s?radan bir futbol da oynasa,
  O g?n o armay? ta??yanlar k?t? g?nlerinde de olsa,
  Her ?ey terso gitse de ad?m atacak hal kalmasa,
  Bir bakm??s?n ad?m atamazken a?m?? kanatlar?n?, s?z?lm?? g?klere.
  ??te bu y?zden, Be?ikta??tan umut kesilmez.
  ??te bu y?zden anaya babaya k?s?l?r de Be?ikta??a yine k?s?lmez.
  Ba?ka bir tak?m?n taraftar? olmak kolayd?r tam da bu y?zden.
  Sonucunu ?nceden bildi?in ma?lar? keyif i?kisi e?li?inde izlemek,
  Ma?? galip bitirmek i?in dualar edip totemler yapmak yerine sadece biti? d?d???n? beklemek,
  Ve bir ma?? ba?tan sona arkaya yaslanarak izleyebilmek kolayd?r.
  Ka?an pozisyonlara g?l?p ge?erek nas?lsa bir dahakine gol olaca??n? bilmek,
  Hakemin bir hatal? karar?n?n sonucu etkilemeyece?inden emin olmak kolayd?r.
  Oysa hi?bir keyif i?kisi, bizi Be?ikta? ma?lar?nda yedi?imiz t?rnaklar kadar sarho? etmez.
  Oysa bizde arkaya yaslanarak ma? izlenmez.
  Oysa bizde sigara yakmadan, totem yapmadan i?ler yolunda gitmez.
  Ve i?te bu y?zden Be?ikta?l? olman?n tad? hi?bir?eye de?i?ilmez.
  Sahalara yaln?zca bir kere inebilecek bir tak?m?n taraftar? olmay? se?ebilir herkes.
  Hatta d?nyan?n en iyi tak?m?n? da tutabilir ?lke, din, dil ay?rmadan.
  Evet, d?nyan?n en iyi tak?m? Be?ikta? de?ildir.
  Ama d?nyan?n en b?y?k tak?m? Be?ikta??t?r.
  ?m?r boyunca sadece bir kez ya?anabilecek bir korkuyu her ma?, her pozisyonda ya?ayabilmek.
  Ve hala ayakta durabilmek daha sa?lam, daha g??l?
  D?nyan?n en iyi tak?m? bile olsa, bir kul?p i?in ?mes que un club? (bir kul?pten daha fazlas?) denilebiliyorsa,
  O zaman biz de hayk?r?r?z t?m g?c?m?zle, ?eref Bey?in ?Feda? deyi?ini anar?z son nefesimizde.
  Be?ikta??
  Bir hayattan daha fazlas?.

  2012-Doruk Ko?
Hazırlanıyor...
X