Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Saddam, Kaddafi, Seba ve ?Ar??

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Saddam, Kaddafi, Seba ve ?Ar??

  Muammer Kaddafi ve Saddam H?seyin...
  ?dealleri, ya?ant?lar?, ?alkant?lar?, m?cadeleleri, dostluklar? ve d??manl?klar?, gaddarl?klar?, y?netim ?ekilleri, insan ili?kileri ve ??k??leri birbirine ?ok benzeyen iki lider...


  Muammer Kaddafi ve Saddam H?seyin...
  ?dealleri, ya?ant?lar?, ?alkant?lar?, m?cadeleleri, dostluklar? ve d??manl?klar?, gaddarl?klar?, y?netim ?ekilleri, insan ili?kileri ve ??k??leri birbirine ?ok benzeyen iki lider...
  Sevenleri de vard? sevmeyenleri de.
  Onlar? kahraman olarak g?renler de vard?, zalim birer diktat?r olarak g?renler de.
  Kurtulu? diyenler de vard? onlar i?in, kurtulal?m diyenler de.
  Askerdiler.
  Do?duklar? topraklar?n durumundan endi?e i?indeydiler.
  Olanlar? izlemek ve kaderin de?i?mesini beklemekten ziyade yapmak ve de?i?tirmek derdindeydiler.
  Korkusuzlard? ve g?zlerini budaktan esirgemeyecek kadar cesurlard?.
  Her?ey ufac?k bir cesaret k?r?nt?s?yla ba?lad?.
  Gelece?e el att?lar, bir yazg? ?ng?rd?ler ve o yazg?y? ger?ekle?tirdiler.
  Kendi komutalar?nda, kendi do?rular?n? benimseyen bir devlet anlay???yla bir devrim yapt?lar ve insanlara, kendi insanlar?na bu devrim sayesinde ya?am alanlar? sundular.
  Seversiniz - sevmezsiniz, takdir edersiniz ya da etmezsiniz, onlar kendi topraklar? i?in ????r a?an iki "liderdiler"
  Takdire ?ayan ve ac?ya dayan?kl? m?cadeleler g?sterdiler.
  ??kencelere, z?ndanlara, y?ld?rmalara maruz kald?lar. ?ok zaman y?k?lmalar?n? isteyenler oldu, ayakta kald?lar.
  Ba? e?mediler. Farkl? ideolojilerin ya da g??lerin kendilerini ele ge?irmesine her daim kar?? durdular. ?zlerini ve geleneklerini korudular, yozla?mad?lar.
  Emperyalizmin ve ma?a olman?n kar??s?nda durdular. Bu y?zden kendilerine diktat?r ya da katil damgas? vurulabilecek eylemlerde de bulundular, hatalar da yapt?lar.
  Ve sonunda d??mandan de?il, kendi ?zlerinden gelen kur?unlarla y?k?ld?lar.
  ?kisine de kendi topraklar? dar edildi. H?seyin d??man?n eline bug?nlere getirdi?i halk taraf?ndan teslim edildi.
  Muammer'in de kaderi benzer oldu. Kendi insan? taraf?ndan yakaland?, lin? edilerek ?ld?r?ld?. Cesedi sokaklarda s?r?nd?r?ld?.
  ?ki farkl? diyardan iki koca devir iki benzer senaryoyla kapand?.
  ?imdi bu kapanan perdeler halklar i?in ?zg?rl?k olarak alg?lanabilir, fakat y?llar sonra ?zg?rl?k m? esaret ba?lang?c? m? oldu?unu hep birlikte g?rece?iz.
  ***
  S?leyman Seba...
  85 y?ll?k ?mr?n?n 69 senesini Be?ikta? semtinde, sokaklar?nda, ?zerinde k?h forma k?h tak?m elbiseyle, kartvizitinde k?h ba?kan k?h sporcu k?h taraftar yazarak ya?ad?.
  ?mr?n? adad??? Be?ikta? m?cadelesinde ?ok b?y?k mutluluk ve ba?ar?lar da g?rd?, ?ok derin ?z?nt? ve h?sranlar da.
  Be?ikta?'?n askeriydi.
  Be?ikta? ne zaman neye ihtiya? duysa S?leyman Seba oydu.
  Be?ikta?'?n yazg?s?n?n da de?i?mesi gerekti zaman zaman.
  T?pk? verilen ?rneklerde oldu?u gibi, izlemekten ve beklemekten daha fazlas?n? yapt?. Be?ikta?'?n yazg?s?n? de?i?tirdi.
  ?ok zor ?artlar alt?nda y?netti Be?ikta?'?. Kul?b?n elektri?inin, telefonunun kesildi?i zamanlar? da g?rd?.
  Fulya tesislerini, Akaretler'i, ?n?n? Stad?'n?n kullan?m hakk?n? Be?ikta?'a kazand?rmak i?in ?ampiyonluklar ve kupalardan daha fazla m?cadele verdi.
  B?y?k paralar harcamad? belki ama b?y?k s?k?nt?lardan kurtard? Be?ikta?'?.
  Pahal? ve y?ld?z futbolcu transfer edemedi belki ama Be?ikta? b?nyesindeki herkesi - her?eyi de?erli hale getirdi.
  En b?y?k m?cadeleyi de saha i?inde ya da diplomaside de?il, Be?ikta?'?n kendine has kimli?ini korumak i?in verdi.
  Be?ikta?'?n yozla?mamas?, kendi de?erlerinden uzakla?mamas?, birtak?m d???ncelerin etkisine girmeyip kendi benli?ini olu?turan ilkelerin pe?inden gitmesi i?in ?abalad?.
  Asla dikta uygulamad? fakat zaten yapt?klar?nda itiraz edilecek taraf yoktu.
  T?m bu devrimleri yaparken o da b?y?k sava?lardan, yorgunluklardan, zorluklardan ge?ti. Be?ikta? geleneklerine sahip ??kmaya adad? kendini.
  Ancak yukar?da anlat?lan iki liderden onu farkl? k?lan; kendi do?rular?n? dayatmak i?in dikta veyahut ?iddet uygulamamas?yd?.
  Daha sevgi dolu ve daha babacand? sahipleni?i.
  Tamam, geleneklere sahip ??kmas? do?ru ve g?zel oland? ama ?a??n de?i?ikli?ine ayak uyduramad? belki de Seba.
  Her?ey, herkes ayn? kalacak zannetti. Be?ikta?'? da ayn? d?zende, bildi?i gibi y?netmeye devam etti.
  Oysa de?i?iyordu insanlar ve de?i?iyordu d?nya d?zeni. Futbol da de?i?iyordu, oyun olmaktan ??k?p end?striyelle?iyordu.
  Kazanmak i?in her yol m?bah say?lmaya ba?lam??t?. Olmaz, yap?lmaz denilenler geliyordu ba?a.
  Bu kadar ?akall?kla ba?a ??kamad? ?a?a uyamayan S?leyman Seba. ?stelik ald??? terbiye onlara onlar gibi cevap vermesine de, oyunu onlar gibi oynamas?na da engeldi.
  Ya?l? kurt yorulmu?tu. Bu d?nyaya yabanc?la?m??t?. Doktorlar ma?? dahi yasaklam??lard? kalbi k?t k?t at?yor diye.
  Malum, Be?ikta? ma?lar?n? izlemek hasta bir kalp i?in intihar demekti.
  Be?ikta?'?n haklar? ?at?r ?at?r al?n?yor, ekme?ine lime lime kan do?ran?yordu.
  "O" ise hi?bir?ey yapam?yordu t?m bunlar olurken. Al???k olmad??? ?akallar aleminin raconlar?n? bilmiyordu.
  B?rak?p gitmek desen yak??mazd? ona, hem y?llar y?l? kar??s?na bir tek rakip dahi ??kmam??t?. Rakipsizli?i ?iddetinden de?il, babacanl???ndand?.
  Onu y?kacak, devirecek bir kuvvet yok gibi geliyordu kendisi de dahil olmak ?zere herkese.
  Ta ki bir g?n "Ahmet Dursun Seba gitsin" seslerini duyuncaya kadar.
  ***
  Zaman?n Be?ikta? sevdal?lar? -bence o zamana g?re hakl? sebeplerle- y?reklilik g?stererek kibriti ?akm??lard?.
  Onurlu adamd? Seba, yediremedi gururuna. K?rg?nl?klar ve g?nl?nde kopan f?rt?nalarla ayr?ld?.
  Herkes Be?ikta? i?in yeni bir devir ba?lad???n? d???n?yordu, oysa kimse giderken Seba'y? ve o duru?u mumla arayaca??n? tahmin etmiyordu.
  Be?ikta?, 2000'li y?llara "yenilik?i" y?netim anlay???yla girecek, b?ylece zamana ayak uydurup hakk?n? da yedirmeyecekti.
  Ancak al???k olmad???m?z ?ekilde art?k trib?nde ayak ayak ?st?ne at?p purosunu i?en, magazinlerde gecelerin adam? olarak boy g?steren, ismi mankenlerle, sosyetik g?zellerle an?lan bir ba?kan?m?z olmu?tu.
  Ya?ad???m?z 100. y?l ?ampiyonlu?u Be?ikta?'?n hakk?n?n art?k yenmedi?ine bir delildi.
  Ertesi sezon da ilk yar?y? 11 puan farkla lider bitirdi Be?ikta?.
  Sonras? malum..
  O ?ampiyonlu?u verdik, t?m ta?lar yerinden oynad?.
  Hakk?m?z? daha da beter yendi?ini de g?rd?k.
  Halka arz oldu Be?ikta?, de?er ve itibar kaybettik
  11 puan ?ndeyken ?ampiyonlu?u vermemize set olaca??na yard?mc? oldu y?netim.
  Hatta rant sa?lad? son g?nlerin moda tabiriyle.
  D?nemin ba?kan?n?n ?u an Fulya'daki mal varl???na bakanlar ne demek istedi?imi anlayacaklard?r.
  Sonra yine trib?n protestosuyla ba?layan bir s?re? ve yine bir kaos, yine bir y?netim istifas?.
  Ve en sonunda, Y?ld?r?m Demir?ren.
  ***
  Be?ikta?'? Seba'dan Demir?ren'e d???ren zihniyet, devrimin ak?l ve strateji ile de?il, ?iddetle yap?ld???n?n ?r?n?d?r.
  Seba protestosu da hakl?yd? zaman?nda bence, Bilgili'nin o koltuktan indirilmesi de.
  ?imdi Demir?ren y?netimi de protesto edilmek, alt edilmek, azledilmek dahil her?eyi hakediyorlar.
  Be?ikta? makam?na yak??mayacak hal ve tav?rlar?n?n bini bir para.
  Sportif ba?ar?s?zl?k, basiretsizlik, end?striyel futbolun esiri olmu? d???nceler, Be?ikta? de?erlerini ayaklar alt?na alma, skandal y?netim bi?imi, Be?ikta? ?zerinden kendi rant ve reklam?n? yapma, soyad?yla bile a?amayaca?? kap?lar? Be?ikta? ba?kanl??? makam?yla a?ma, Be?ikta?l?l??? hi?e sayma, taraftar?na dahi ?iddet uygulayabilme, kul?b?n bor?lar? i?erisinde kendine ?zel bir kalem a?arak kul?b? kendine mahkum etmeye ?al??ma, ad? Be?ikta? ile asla an?lamayacak ?ike gibi bir durumu k?l?f?na uydurup s?z konusu camiay? sahiplenip kollama...
  Bini bir para.
  ?stelik e?inin - ?ocuklar?n?n yan?nda k?f?r yedi?i halde halen ?ste ??kabilecek kadar da y?zs?z bir organizma.
  Ne Seba'daki gurur ve burukluk var, ne Bilgili kadar (!) erdem...
  ?stelik bas?n da ondan yana, end?striyelin ?ark?n? d?nd?renler de.
  ?zerine bir de muhalefet sessiz, korkak ve Be?ikta? kaderine terkedilmi? bir vaziyette.
  Denize d??t???nde sar?labilece?i bir y?lan bile yok koca Be?ikta?'?n.
  Y?lana niye sar?l?yoruz ki deme, y?lan?n y?lan olmad???n? anl?yorsun insanlar? g?r?nce.
  Yani bu kez ak?lla yapmak laz?m bu devrimi.
  Bu kez birlik ve beraberlikle.
  On sene sonraki Libya ve on sene sonraki Irak'a benzememeli on sene sonraki Be?ikta?. Emperyalizm ma?duru olmamal?.
  Ya Be?ikta?'? da bir g?n bir petrol ?eyhi sat?n al?verirse, Be?ikta? sermaye oluverirse? ??te bu y?zden;
  Bu kez ak?lla yap?lmal? bu devrim. ??neyle kuyu kaz?yarak, d???n?p mesai harcayarak.
  Ak?lla bertaraf edilmeli bu d??man, birlik ve beraberlikle.
  Mustafa Kemal'in vatan? yeniden in?a etti?i topraklar ?zerinde, devrimler de onun yapt??? gibi yap?lmal?.
  ?nce bir ?nderi olmal? bu devrimin, Kurtulu? Sava?? sonra ba?lamal?.
  Elbirli?iyle dizmeli tu?lalar? sonra.
  Ve kimse beklememeli bir ba?kas?ndan.
  ??nk? hepimiz birer Be?ikta? devrimcisi olabiliriz.
  Kim istemez ki?
  Yeter ki elimizdekileri kaybetmeyelim.
  Ak?lla ??k?lan bir yol varsa, ?imdi k?t?lenen ?Ar?? i?in al?n teri k?sm?n? ?stlenecektir.
  O g?n geldi?inde ba??n?z? e?direbilecek s?ylemlerden ka??n?n.
  ?Ar??'n?n ruhunu hat?rlatmaya gerek de yok, haddimiz de.
  Sab?rla ve inan?la; her yar?n bu m?cadele i?in yeni bir ba?lang?? olacak.
  Ve g?n? gelecek, tarihi yeniden ?Ar?? yazacak.
  Bu devrimin Kuva-y? Milliye'si yine ?Ar?? olacak.
  ?tesi yok...
  * Bu bir k?yaslama yaz?s? de?il, bir durum tespitidir. Onursal ba?kan?m?z? siyasi kimliklerle kar??la?t?r?p devrik bir lider gibi g?stermek haddim olmad??? gibi, b?yle bir niyetim de yoktur. Bu yaz? sadece bizi bilmemka??nc? defa bekleyen tehlikelere kar?? bir uyar?d?r.

  Trib?nde ?Ar??, hayatta Be?ikta?...
  Ve biz, buraday?z.


  2012-Doruk Ko?
Hazırlanıyor...
X