Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

K?ftemi Versene

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  K?ftemi Versene

  Deplasman sabah? oldu?u i?in mi pusluydu hava, yoksa hava puslu diye mi ak?ama deplasman vard? bilinmez.


  Yola ??kmay? bekleyen erketeye yatm?? hergelelerin ganimet kollad??? izmarit kokulu sabahlardan a?k kokan kutsal topraklara yol alman?n vaktiydi. ??inde bir ast?ml?y? ?ld?rmeye, bir faranjit hastas?n? s?r?nd?rmeye yetecek duman ve bir alkoli?i mutlu etmeye yetecek kadar m?himmat bulunan d?rt tekerli mutluluklar ?zerinde kasislere u?ramadan a??lan mesafeler kadar b?y?kt? Be?ikta?. Ve o otob?ste herkes karde?, herkes yolda?. Herhangi bir mevzunun hallolamama ihtimali olmayan yolculuklar. Kay?npeder k?z? vermiyorsa gider al?r?z, araban?n taksidini el atar ?deriz, dersler terso gidiyorsa yapar?z bi kopya operasyonu. ?nce bi varal?m hele ?u stada. Alkol iyice kaz?d? zaten mideyi. Var?r varmaz ilk i? topra?? ?pmek, sonra biz var s?ylemek birer k?fte ekmek.

  D?nyan?n en g?zel ?ocuklu?unu biz ya?ad?k. Bana bizim nesilden ba?ka bir ?ocukluk g?steremezsiniz Metin - Ali - Feyyazl? g?nlere rastlayan. Onlar biz ?ocukken top ko?turmaktayd?lar. ?ocuklu?umuzun Be?ikta?'?n? en g?zel Be?ikta? k?land?lar. Bizden sonra hi?bir neslin ?yle bir Be?ikta? izleme ?ans? olmad?. Ger?i bizden sonrakiler topu da sokakta ta?tan kalelerle de?il, klavyede A-S-D tu?lar?yla oynad?. W da arapas demeyin sak?n. Topun ?iddetinin ayarlanmad??? pas arapas de?ildir. Olsa olsa bir sanal tatmin ?e?ididir. Futbolun her t?rl?s?nden menfaat elde etmeye ba?lam??lard?, oynarken duyulan o ?ocuksu heyecandan bile. Art?k ?ocuklar bir sokak tak?m? kuramaz hale gelmi?lerdi pek ?o?unun futbolla olan hikayesi bilgisayar oyunlar?ndan ibaret oldu?u i?in. Sonra bu ?ocuklardan solu?u trib?nde ald?klar?nda g?rtlaklar?n? y?rtarcas?na ba??rmalar? beklendi. Evdeki hesap ?Ar??'ya uymad?. Halbuki eskiden ?Ar?? bir hesap yapar, ev halk? ona uyard?.

  Biz ?ok ??k?r ki ucundan k?y?s?ndan yeti?tik trib?nlere. Hepimizin ilk ma?a gitti?i adam; -babam?z, amcam?z, day?m?z her kimse- d?nyan?n en uzun boylu adam?yd?. Biz Be?ikta?'? ilk defa boy haddinden s?n?fta kald???m?z y?llarda onlar?n omuzlar?nda g?rd?k. O g?n?n k???kleri b?y?y?p trib?n? yenilere b?rakm?? olsa gerek, trib?nde "omuz" laf? an?lmaz oldu, -i?te biz k?t? g?nde hep omuz omuzay?z- G?ndo?du'nun i?erisinde ge?mesine ra?men.

  Haftalard?r G?ndo?du'nun s?ylenmedi?i, g?nden g?ne de de?erlerin can ?eki?ti?i Be?ikta? ma?lar? izlemek adama ?ok koyuyor. Lakin ?aresi yokmu? gibi d???n?len bu hastal??a ?al?m? atmak da imkans?z olmasa gerek. Bir t?p mucizesine de ihtiya? yok ?stelik bunun i?in. Bizden ?nce bu yolda y?r?yenlerin ayak izlerini takip etmek yeterli. Hi?bir?ey eskisi gibi de?il ve bu y?zden eskiler her daim g?zel zaten. T?pk? ?erefli ikinciliklerin 58. maddelerden daha g?zel olmas? gibi. Ho?, o ekol?n bir temsilcisi olsa ba??m?zda, belki yine de?i?tirirdi o maddeyi. Ekletirdi alt?na bir ibare daha. "Efendim; varsa Be?ikta?'?n da yanl???, onu da d???r?n sevab?na." Demek ki t?pk? trib?nlerde oldu?u gibi makamda da devir - teslim yaramam?? Be?ikta?'a. D???n?yorum, acaba eskiler daha sa?l?kl? ya??yordu da o y?zden mi daha sa?lam, daha tutarl?, daha s?z?nde duran, trib?nde daha sa?lam ve daha g?r ba??ran, de?erlerini koruyup kollayan insanlard?? Oysa duru? dedikleri ?ey bah?e mal? domatesten, k?yden gelen torba yo?urdundan m?tevellit olmamal?. Be?ikta?'? y?neten iki ekol aras?nda bu kadar terbiye fark? bulunmamal?. Be?ikta? trib?nlerinin d?n?yle bug?n? aras?nda bu denli icraat ve cesaret fark? olmamal?. Yoksa i?inde bulundu?umuz zaman diliminde g?r?len yozla?man?n sebebi GDO'lu g?dalar m??

  GDO'lu g?dalar?n yerini G?ndo?du'lu 85. dakikalar?n yeniden almas? ?mitleri ile d?neyim g?da meselesine. Gururla ta??d???m?z halk?n tak?m? s?fat?n? ortadirek ?m?rler s?rmemize bor?lu oldu?umuzu s?ylemek yanl?? olmaz. Hal b?yleyken ma?? babam?z?n omuzlar?nda izleyip iki yerine tek bilet paras? vermek de normaldi, yol paras?n? ??k?nca cepte kalan son parayla stat ?n?ndeki k?fteciden iki yar?m yapt?rmak da. Yaln?z k?fteler hep iki, gazozlar hep tekti. Babalar, amcalar, abiler gazoz i?mezdi. Sebebini b?y?y?nce anlad?k da g?zlerimiz nemlendi. Stat k?ftesi diyorduk, ?nemlidir mirim. A?l?k bast?r?nca inceden inceden i?tah a??c? bir koku duyars?n gitti?in her yerden. Att?r?rs?n en ac?l?s?ndan iki biber de araya. Sesi a?ar ac?. Be?ikta? trib?nleri her daim ac?l?d?r zaten. ??nk? bu ?lkenin vicdan?d?r ve bu ?lkede ac? ?eyler mutluluklardan daha ?ok ya?anmaktad?r ne yaz?k. ?imdi end?striyelle?meden olsa gerek k?ftenin yerini hamburgerler almakta, ma?larda ba??rmak yerine video ?ekilmekte, forman?n diki?i - kuma?? ele?tirilmekte, paras? olmayan stada gelmesin denilmekte ve nihayet birtak?m cep ve cepken ??karklar? d???n?lerek pasta pay?n?n azalmamas? i?in Fenerbah?e taraf?m?zdan kurtar?lmaya bile ?al???lmaktad?r. R?yamda g?rsem uyan?p kaba etimi ?rtece?im ?u vaziyeti de g?rd?m ya, a?z?m? da yaksan ?zledim seni k?fte ekmek. Hi? de?ilse can?m? yakm?yordun a?z?m? yaksan da.

  Son paras?yla k?fte ekmek al?p stat ?n?nde ???mekten parmak u?lar? ka??nan adam bilir helal kazanc?. Bu y?zdendir eskilerin ?imdi trib?nde olmas? halinde her?eyin ?ok ba?ka olacak olmas?. Ev kiras?n? ?? g?n geciktirince evden kap? d??ar? edilen fakat yine de deplasmanda ?orba ?smarlamaktan sak?nmayan adamlar?n yeridir oras?. Bu y?zden helal ma?lar izlemek ister. Bu y?zden tepkisiz kalmaz. ?imdi yalpalar?n g?be?indeyiz. Kendimizi de y?rtsak hi?bir?ey eskisi gibi olmaz.

  Peki bu ?orab? ba??m?za ?renler su?lu da, bu d?zene ayak uyduran, susmay? ge?tim suyuna giden bizler mi masumuz? Stat ?nlerinde k?fte kalkt??? i?in mi sesimizi bu kadar az ??kar?yoruz? K?t? giden her?eyi sineye ?ekip iyi gideni silip atmak m? adalet? Bu mudur hakkaniyet? Be?ikta?'?n d??t??? durumu, hatta kirli d?zen legal hale getirilirken ses ??karamayarak g?sterdi?imiz ??renilmi? ?aresizli?i g?llerek izleyen bir Be?ikta? y?netimi varken onlar? b?rak?p Simao'yla Toraman'?n 85.dakikadaki g?l???ne posta koymak m?d?r sahiplenmek? Onlar 85'te g?lmemeliydi evet, fakat biz de G?ndo?du'yu s?ylemeliydik. "K?me d???r?lme bir defaya mahsus olmak ?zere kalks?n" diyebilen bir Be?ikta? y?netimine, ?anl? tarihimizde bir defaya mahsus b?yle bir y?netim bulundu?unu, bir dahas?n?n olmayaca??n? g?sterebilmeliydik. Eskisi gibi olsak belki tefe koydu?umuz Toraman'?n Be?ikta?'a Demir?ren'den daha fazla sahip ??kt???n? g?r?rd?k. Bismillah denilen t?m organizasyonlarda en b?y?k deste?in kaptandan geldi?ini bilirdik. Sivas ile ?ampiyonluk m?cadelesi verirken kendisine k?fredildi diye memleketinin plakas? 58 numaradan vazge?ebilen bir futbolcu ile 58. maddeyi ?ikeye g?z yumar hale getirmeye ?al??an bir y?netim aras?ndaki basiret fark?n? g?rebilirdik. Ankarag?c? beraberli?inin faturas?n? sahadaki play-off'lu, ?ar?amba ma?lar? bol, ?ikenin g?lgesi alt?ndaki bir lige veya sahada ruhtan yoksun gezinenlere de?il de yedek kul?besinde g?l?mseyen, 8 ma?t?r oynamayan, k?t? gidi?atta zerre etkisi olmayan, Be?ikta? i?in g?z?n? budaktan sak?nmayan, otur dendi?i zaman oturup ??k oyna dendi?i anda cansiperane sava?an Toraman'a kesmez idik. Eskisi gibi olsak herkesin dalgaya ald??? Sabri'ye Galatasaray'?n sahip ??kt???n?n bin kat? sarmalard?k Toraman'?, Necip'i, ?smail'i, Be?ikta?'?. Bir de taraftars?z b?rakmazd?k y?netimsiz Be?ikta?'?.

  K?fte ekme?in yayd??? helal koku eksikli?inden m?tevellitse t?m bunlar; al end?striyelini defol ?zerimizden futbol. Biz seni Be?ikta?la sevdik, Be?ikta?'? seninle de?il. K?fte ekme?i istiyoruz, naklen yay?n havuzunu de?il,. Tahta trib?nler ?zerinde tak?r tak?r bir P?narba?? istiyoruz, Kapal?'da alttan ?s?tmal? localar de?il. Gol att?ktan sonra trib?ne ko?acak ruhu istiyoruz, y?ld?z santrafor de?il. Trib?nde ko?an adam? kar??layacak taraftar istiyoruz, yedek kul?besindeki adam?n tebess?m?ne mevzu ??karan? de?il. Ve g?zlerinin i?i hep g?ls?n istiyoruz Toraman'?n. 58. maddeyi ilk g?nk? gibi, mahalledeki kom?u k?z?n? ilk g?r??teki gibi sevdik. Kalmas?n? istiyoruz, de?i?mesini de?il. Basiretli y?netim istiyoruz, susturuculu de?il. Afyonsuz trib?n istiyoruz, beklentili de?il. Ve ??phesiz ?n?n?'y? istiyoruz, d?nya ?zerinde ba?ka hi?bir yeri de?il. Dozerler alm?? ?n?ne kald?r?rken ?atlam?? duvarlar?, kanal de?i?tirmek zorunda kalmak istemeksizin ruhuna dokunulmayan ?n?n?'y? istiyoruz, ba?ka bir stat de?il. Ve ?n?n? etraf?nda seyyar k?fteciler istiyoruz, otoparklar, hastaneler, oteller, AVM'ler, para basan end?striyel ?arklar de?il.

  Sevdi?imiz Be?ikta?'? istiyoruz, bu hale getirilmi?ini de?il.
  Beni duyuyorsa bir g?c? yeten, sana sesleniyorum efendi, Be?ikta?'? geri ver.
  Be?ikta? senin de?il, benim. Benim olana el koyuyorsun.
  Ruhumu versene.
  Sevincimi versene.
  Hevesimi versene.
  G?ndo?du'mu versene.
  Temizleyece?im dedi?in trib?n?m? versene.
  ?erefli ikinciliklerimi, temizli?imi, gurur duydu?um mazimi versene.
  ?ocuklar?m?za bize anlat?ld??? gibi bir Be?ikta? b?rakal?m, bi izin versene.
  K?ftemi versene efendi,
  Ekme?imi versene...

  2012-Doruk Ko?

Hazırlanıyor...
X