Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

7 Numara

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  7 Numara

  Yedi Numara (dizi), 12 Mart 2000-7 Aral?k 2003 tarihleri aras?nda TRT'de yay?mlanmaya ba?layan dizi. Fora Film taraf?ndan yap?lm??t?r. ?niversite e?itimi almak i?in ?e?itli y?relerden gelmi? 4 k?z 2 erkek ??renci ve bunlara kol kanat geren ?ocuklar? olmam?? sevimli bir kar? kocan?n hik?yesi.


  ***

  7 numara dediysek bu kadar basit de?il elbet. ?zellikle biz Be?ikta?l?lar i?in. Be?ikta?'?n "yenilmez armada" oldu?u o en g?zel ?a?larda, hen?z biz birer kahramana ihtiya? duyuyorken, o yenilmez armada tak?m?n iki kahraman? Metin ve Feyyaz'?n d?n???ml? s?rt numaras?d?r 7 numara. Be?ikta? taraftar?, Be?ikta?'?n en bile?i b?k?lmez zamanlar?nda gol sevin?lerinin ?o?unu 7 numaralar?yla ya?am??t?r. Hatta belki Be?ikta? bu derece zaferler kazan?rken bunda en b?y?k pay 7 numaralar?n olmu?tur. Bir de dedim ya, ?yle b?yle de?il, biri Metin biri Feyyaz. 1-2-3 gol yetmez 4-5-6 olsun diyerek ricac?s? oldu?umuz abilerden ?te, hepsi daha o forma ?stlerindeyken efsane olan birer y?ld?z.

  ***

  Sar? F?rt?na, ?ok ma?ta giydi 7 numaray?. Bulan?kt?r ona ili?kin hat?ralar?m. Unutmu? olmamdan de?il, ya? haddinden dolay?. Yoksa ko?arken r?zgarla yar??arak, ard?ndan kartal misali kanat ??rpan fulelerini unutmad?m. O sa? kanattan topu al?p her gaza bast???nda bedenimin sol kanad?nda t?pk? Be?ikta? ataklar? gibi tatl? heyecanlar olurdu hep. Hatta tak?m posteri verdi?inde gazeteler, ben hep Metin olmak istedi?im i?in posterde Metin'in kelleyi keser, oraya kendi resmimi yap??t?r?rd?m. Sonra ?ocuk akl?yla Metin'in art?k o posterde olmad???n? farkeder, gidip o posteri hangi gazete vermi?se bakkaldan bir tane daha al?rd?m. ?nsan?n elindekinin de?erini kaybedince anlad???n? ben hen?z o ya?larda, bu vesileyle anlad?m. Halen ?ifter ?ifter durur zulada o posterler ve ben hala Metin'in oldu?u posterleri kendi resmimin oldu?u posterlerden, Metin'i de kendimden daha ?ok sever sayar?m.

  ***

  Kibar Feyzo, ayn? flu an?lar?n bir ba?ka hissedar?yd?. Bir de gol deyince Be?ikta?l?n?n hala sayabildi?i ?? be? isimden biri. 7 numaraya olan b?y?k sevgimde pay sahibi olmu?tur ??phesiz. Hat?rlayabildi?im ya da sonradan izledi?im neredeyse t?m gollerini 7 numara ile atm?? olmas? da bunun i?aretidir. O 7 numara ki derbilere 1-0 ?nde ba?layaca??m?z?n garantisi, daha "bu ma?ta gol olmaz" demeye niyetlenmi? ve c?mlemiz bitmemi?ken ??k?p olmayacak bir golle hepimizi havalara, hatta sokaklara, ?ampiyonluklara atand?r. O Kibar Feyzo, bu hat?ralara ters d??ecek bir kabal?kla Fener'e imza atarak hayat?m?n ilk hayal k?r?kl??? da olmu?tur, ayr? mevzu. Ama y?rek izledi?i her eski ma?ta bir kez daha affeder onu ve ku?kusuz insan an?msamak istedi?i gibi an?msar sevdi?ini. Benim Feyyaz'? hep 7 numaral? Be?ikta? formas?yla hat?rlayaca??m gibi...

  ***

  Bu iki efsaneden sonra, t?pk? 7 numara gibi ben de bir bo?lu?a d??t?m. Ki belki ilk kez Be?ikta? formas? giymeyen bir futbolcuya hayranl?k duyup bu sevgimi bug?nlere kadar ta??mam da o g?nlerin bo?lu?undan kaynaklan?yordur. Raul Gonzalez'i sevmem, ne Real Madrid'in t?m kupalar? kazanmas?yla, ne gollerin ?o?unu Raul'un atmas?yla ilgili olmamakla birlikte direk olarak bir 7 numara mucizesidir. Tabi yine hayal meyal hat?rlayacak kadar yeti?ebilsem de Cantona ve canl? izleme ?ans?na asla sahip olamasam da Best, 7 numaran?n sevdirdi?i g?zel abiler silsilesidir. Best'in Cantona i?in s?yledi?i "Onunla ayn? tak?mda oynamak i?in alkol? bile b?rak?rd?m" s?z?n? kendime uyarlarsam, ben bu sayd???m insanlar? ayn? sahada ve hepsini 7 numarayla g?rmek i?in alkol? bile b?rak?rd?m. Tabi o saha ancak ?eref Bey olabilirdi. Deplasmanlarda kafa izni yaps?n alay?.

  ***

  Yaz?y? buraya kadar okuyanlar "ee, nedir senin hikayen, sadede gel" moduna ge?tilerse haklar?d?r. Benim 7 ile a?k?m, hediye gelen bir Be?ikta? formas? ile ba?lad?. Beyaz forma, ?nde BEKO yaz?l?. Korsan nihayetinde, orjinalini ancak futbolcu ?zerinde g?rebildi?imiz zamanlard?. Metin ve Feyyaz art?k o formay? ?slatmaz oldu?undan beri g?nl?mdeki Fetret Devri'nden ??kamay?p g?z?mde gitgide anlams?zla?an o 7 numara, gelen o hediye formayla yeniden anlam kazanm??t?. Korsan bile olsa hayat?mda beni en ?ok mutlu eden hediyedir, ??nk? o zamana kadar giydi?im Be?ikta? formalar?n?n hepsi d?z beyaz bir k?sa kolluya boya ile BEKO yaz?larak elde edilmi?tir. San?r?m karne hediyesiydi, anneme s?rf o ak?am i?in dahi minnettar?m. Kanaat notu kullanarak o hediyeyi almamda eme?i ge?en hocam olmu?sa o da sa?olsun, var olsun.

  ***

  Bir sorun vard? lakin devam eden. 7 numara g?nl?mdeki yerini yeniden bulsa da, saha ?zerinde bir t?rl? eskisi kadar lay?k?yla ta??nam?yordu. Fiyakal? numarayd?, sahipsiz kalm?yordu elbet. Ancak eskisi gibi de olmuyordu bir t?rl?. Oktay, Hikmet, Baya, Murat Ala?ay?r, Erkan, Ahmet Dursun, Burak Y?lmaz, R?dvan ?im?ek. 7 numara giydiler, zaman zaman ?ok iyi ma?lar da ??kard?lar ?o?u. Hepsini sevdik o forma ?zerlerinde oldu?u i?in, ama i?te ah o 7 numaran?n dili olsa da konu?sa. Kimseye s?yleyemiyordu, bizim de dillendirmeye belki dilimiz varm?yordu. Oysa ger?ekte hepimiz biliyorduk ki Feyyaz'dan sonra ismi yaz?l? herkesin ?zerinde o kutsal 7 numara emaneten duruyordu. ?stelik d?nyan?n ba?ka yerlerinde ba?ka 7 numaralar efsanele?meye devam ediyordu. Raul hep oldu?u gibi hala krald?, Beckhamlar, Figolar, Shevchenkolar, C. Ronaldolar do?uyordu. Onlar? g?rd?k?e Be?ikta? 7 numaras?n?n hala as?l sahibini bekledi?ini g?rmek adama ?ok koyuyordu.

  ***

  Bir ?ampiyonlar Ligi ak?am?yd?. ?ampiyonlar Ligi'ne yap?lan "d??ler sahnesi" benzetmesini bile sollayacak bir ak?am ya?an?laca??n? hen?z kimse bilmiyordu. ?eref Bey'de Be?ikta?; Porto, Helton ve telaffuzu garip bir isim ta??yan bir futbol cambaz?na kar?? m?cadele veriyordu. ?sminden ?ok numaras? dikkatimi ?ekmi?ti. O ak?am ad?n? hi? s?ylemedim, "adamlar?n 7 numaras?" dedim hep. Canavar gibi top?uydu, biz Helton'a atamad?k?a "adamlar?n 7 numaras? atarsa atar, biz bu kaleciye gol atamay?z" havas?na b?r?nm??t?m. 90 dakika boyunca Be?ikta?, uzatma dakikalar?nda da "adamlar?n 7 numaras?" dedi?imi yerine getirdi. Gelen golle ??km??t?m, ama ilk defa Be?ikta?'a gol atan birini istemsizce sevmi?tim. Derken d??ler sahnesini k?skand?racak bir d?? sesi ??nlad? ?eref Bey'de. S?yleyemedi?im ismi ba??r?yordu binlerce Be?ikta?l?. Ne olursa olsun ayn? hissi duyard? Be?ikta? taraftar?, demek ona olan sevgimde de yaln?z de?ildim. Hayat?mda ilk kez g?rd???m - ve son olaca??na inand???m - bir ?ekilde, siyah beyazdan ba?ka renklere b?r?nm?? bir 7 numaran?n trib?ne at?ld???na ?ahit oldum.

  ***

  O g?n bir d?? olmakla ba?layan mevzu; ?nceleri platonik, sonras?nda kar??l?kl? a?ka d?n??t?. ?stelik hepimizin O'nu bekleyi?i, bir sevgiliyi beklemenin de ?tesindeydi. Saatler kurduk, uykulardan uyand?k, ekran ba??nda sabahlad?k, evin ya?l?lar?na bile mevzuyu anlat?p dualar istedik, papatya fallar? bakt?k, Mete D?ren yalanlad? diye y?k?ld?k (o zamanlar bilmiyorduk bir r?yalar?n, bir de Mete D?ren yalanlamalar?n?n tersinin ??kt???n?) gelince ise kahveyi ekrana p?sk?rtmek en hafifi olmak ?zere "sivilde yapmam" dedi?imiz bir?ok garip ?ey yapt?k. Hala unutamam "Klavyeleri Q7'ye ayarlay?n" c?mlesini. Hem de taraftar ?eref Bey anmas?ndayken g?rm??t?m. Yani O'nun ?eref Bey'e ayak basaca??n? Be?ikta? taraftar? ?eref Bey'i anarken ??renmi?tim. Futboldan zerre anlamayan, Quaresma desem hakaret ediyorum sanacak insanlar? bile haberdar etmi?tim. Hakikaten mutluydum o ??leden sonra.

  ***

  Sonra "u?akta, geliyor" dediler. Binde bir g?r?len ?ey olmas?na ra?men u?a??n ba??na bir?ey gelmemesi i?in dua ettim. Havaalan?na indi?inde insan selinden adam? g?remesem de "hey yavrum be" ?ekip durdum ekran?n kar??s?nda. Onu ilk g?rd???m an ya?lar d?k?ld? g?z?mden sonra. Bir yan?nda Serdal ba?kan, bir yan?nda Ayhan abi zar zor bindirmi?lerdi biraderi arabaya. Araban?n ?st? a??kt?. Oradan kafay? ??kard?, o ?rk?t?c? izdiham?n tekrar?n? istercesine bir mazo?izm i?inde yumru?unu havaya kald?rd?. ?zerinde beyaz ve s?rt?nda 7 yazan o ya?am sebebi forma vard?. ?lk ba?ta idrak edemedim neden yapt?. Sonra d???nd?m de, belki de o kalkan yumru?un sebebi ?stanbul'a ini?inin, Be?ikta?'a ho?geli?inin 85. dakikas? olmas?yd?. Be?ikta?'?n 7 numaras? 85'te G?ndo?du i?in pusuya yatan bizlerden farks?zd?. Zaten onun ?eref Bey'deki 7 numara giyi? t?renini g?rmek i?in It?r Esen'in bir daha kendisinin bile ??karamayaca?? o sese dahi katlan?l?rd?. Daha da ?nemlisi, ilkokulda karne hediyem olan o 7 numaral? ilk formamdan sonra ilk defa 7 numaral? bir formam olacakt?. Sahibini bulmu?tu ??nk?, 7'nin ?zerinde Quaresma yazacakt?. ?stelik o art?k ba?kalar?n?n de?il, bizim 7 numaram?zd?.

  ***

  ?yk?m?z her a?k gibi g?zel ba?lad? nitekim, sonralar? cicim aylar? muadili e?siz mutluluklarla devam etti. Penalt? ka??rd???nda bile onun ad?n? ba??rmak, onu sonsuza kadar g?nahlar?yla sevebilece?imize i?aretti. O da a?k?m?za en g?zel kar??l?k veren sevileniydi d?nyan?n. Topu aya??na ald???nda her derdi unutturand?. Sakatland???nda galibiyet sevincini bile kursakta b?rakan, buruk k?land?. ?al?m att???nda ba??m?z?n ar?a de?di?i, ?ekemeyenlerin "artiz" dedi?i, bizim ise ?st?ne titredi?imiz kakt?s ?i?e?imizdi. O sakatlan?p ma?a ??kamaz oldu?unda, sevgiliden bile daha ?ok ?zlenendi.

  ***

  Derken her a?kta oldu?u gibi, a?ka ula??nca sevmeler t?rp?lendi. Unuttuk pe?inde ko?tu?umuz zamanlar?. Unuttuk penceresi ?n?nde yapt???m?z serenatlar?. Elalemin a?z? torba de?il ki b?zesin misali, uzanamad??? ci?ere mundar diyen Mart di?isi kediler sard? d?rt bir taraf?, ak?llar?na uymak ise manipule edilmeye bay?lan bizlere d??t?. Planl? ya da istemd???, taraftar? Quaresma'dan so?utma harekat? i?ledi, yerini buldu, amac?na ula?t?. Nobre, Hakan Ar?kan, Erhan, Burak, Nihat gibileriyle yollar?n ayr?ld??? ortamda Quaresma s?kut-u hayal ile sonu?lanan ma?lar?n yeni g?nah ke?isi olmu?tu. Oyunundan ziyade tak?m? b?lmekle dahi itham edildi. ?ahsi oynuyor dendi de bir Allah'?n kulu ??k?p "kendisi tek oldu?u i?in kendine oynuyor" demedi. ?imdi ise ortal?k "Quaresma gitsin" diyenlerle doluyor, ba?kan bundan 6 ay ?nce taraftara ?irin g?z?kmek i?in "s?zle?mesini uzatmay? d???n?yoruz" dedi?i adam i?in ?imdi nas?lsa taraftar so?udu mant???yla "de?erini bulursa satar?z" diyerek avu?lar?n? ovu?turuyor. ??nk? o da Yelda, Erdo?an ve Cemal karde?lerimizin r?zk?n?n kallavi bir b?l?m?n?n Quaresma'n?n sa? ayak d???nda konu?land???n? biliyor. Biz ise bizi kendimizden so?utan olmaya devam ediyoruz. Fenerbah?e'nin ?ampiyonlu?unu sa?layan ayak oyunlar?ndan medet uman zihniyetle "Quaresma Be?ikta?'a zarar veriyor" diyen ya da bu sav? destekleyen zihniyetin hi?bir fark? yok inan?n. Biri kazanmak i?in her yolu m?bah say?yor, di?eri kazanamay?nca en g?zelleri dahil her?eyi y?k?p ge?iyor. Y?ntem farkl?, eylem ayn? kap?ya ??k?yor.

  ***

  T?m bunlar olurken Demir?ren'in aram?zda makara halini alan "?ok ?al??an hata yapar" s?z? Quaresma i?in t?m ger?ekli?iyle i?liyor. Sahada hi?bir?ey yapmayan oyuncu g?ze batmazken, Quaresma her?eyi yapmaya ?al??an oldu?u ve illa ki her seferinde ba?aramad??? i?in hedef adam haline geliyor. Evvelden "Quaresma giderse biz ne yapar?z?" d???ncesi bizim ?mr?m?z? k?salt?yorken, ?imdilerde bizim yalpa yapan zihinlerimiz ve karma??k, kelle isteyen ba?ar? odakl? fa?izmimiz 7 numaran?n Be?ikta?'taki ?mr?n? k?salt?yor. Oysa yar?n bir g?n Quaresma gider, herkes (!) murad?na ererse biz gitti?i yerde Quaresma'y? izleyip i? ?ektik?e birileri oh be ?ekecek. Hatta ayn? olay? Guti ile ya?ama ihtimalimiz daha yak?n bir gelecekte mevcut.

  ***

  ?yle kli?ele?mi? bir "saflar? s?kla?t?ral?m, Quaresma cand?r - sahip ??kal?m" deyi?iyle ba?layas?m yok. Yaln?z ?unu s?ylemek isterim ki Allah her insana ayr? bir yetenek verir. Ve ben bu yetenekleri kendimce Allah'?n ?p?c??? olarak adland?r?r?m. ?rneklemek gerekirse Allah Cantona'y? formas?n?n yakas?ndan, Can Baba ve Naz?m'? m?sralar?ndan, Vedat Okyar'? kaleminden ve sakal?ndan, Bukowski'yi c?mlelerinden, Be?ikta?'? armas?ndan, Tatl?ses'i g?rtla??ndan, ?Ar??'y? a?k?ndan ?pm??t?r kan?mca. Lakin Quaresma, -?mit ?zat kazas?n? saymazsak-, Allah'?n ayak d???ndan ?pt??? tek organizmad?r ve hala onu Be?ikta? formas?yla g?rmek, hala onu Be?ikta? formas?yla izlemek, top aya??na her geldi?inde bir umut "hadi o?lum" diyebilmek, armay? ?pt???n? s?kl?kla g?rebilmek bizim i?in bir ?anst?r. Bir o?lum olursa umar?m 7 numara i?in benim bekledi?im kadar beklemez, ama ne kadar bekleyecek olursa olsun eminim ki onun hasreti benimki kadar g?zel bitemez. ??nk? ad?m gibi eminim, bir Ricardo Quaresma daha gelmez. Ve gelecek nesil Be?ikta?l?lar?n ona olan sevgisi ancak benim Best'e olan sevgim kadar olabilecek, ne ac?.

  ***

  Velhas?l, - umar?m elimizden kay?p gitmeden anla??l?r ki - Quaresmal? Be?ikta?'?n ya?ataca?? bir h?z?n dahi, Quaresmas?z bir Be?ikta?'?n h?zn?nden daha g?zel, daha s?cak, daha evlad?r. Bir sonraki ma? i?in yine bir umudumuz vard?r. Bizim gibi umuduyla ya?ayanlara, umudun bir yerlerde zulaland???n? hat?rlatmak i?in birazc?k h?z?n her zaman ?artt?r. Keza Quaresma'ya da arada bir bizi ?zebilme serbestli?i vermek, aram?zdaki ba??n kopmamas? i?in ayn? derecede elzemdir. ??nk? Be?ikta? trib?n?, ?ampiyonluk kutlamalar?ndan ?ok ?akt?rmadan d??avurulan o gururlu h?z?nle g?zeldir.

  ***

  Hen?z 20 ya??nda ama akl? son derece ba??nda karde?im Onur Tural'?n dedi?i gibi;

  "Be?ikta? trib?n?nde her daim biraz olsun h?z?n hakim olmal?d?r. Yoksa o trib?n Be?ikta? trib?n? olmaktan ??kar."

  Ve Ricardo Andre Bernardo Quaresma; en devasa mutluluklar i?erisine bile ?akt?rmadan zulalanan, hala y?re?imizi titreten o ince h?zn?n, 7 numaraya katt??? anlamd?r, izd???m?d?r.

  ?lene kadar gitme bi yere, aya??n?n d???ndan sevgiyle ?perim.
  Ya?att???n her?ey i?in eyvallah 7 numara, unut derdi kederi. ??k?rler olsun ki hala beraberiz nas?lsa.


  2011-Doruk Ko?
Hazırlanıyor...
X