Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Bele?tepe Mezunu

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Bele?tepe Mezunu

  Mahallede bir zamanlar s?ylenerek ar??nlad??? toprak yol ?zerinde ne?eyle top oynayan ?ocuklar? izliyordu.


  Hepsinin ilerde olmak isteyece?i abiydi.
  Buralarda d?nyaya gelen bir?o?unun hayal bile edemeyece?i bir hayat?n sahibiydi.
  Ama simsiyah cam?n ard?ndan onlar? izlerken hi?biri kadar mutlu olmad???n? farketti.
  Onlar kadarken o da buralarda top ko?turur, ayakkab?s?na verdi?i en ufak bir hasar? annesinden dayak yiyerek ?derdi.
  O zamanlar tek hayali bug?nk? gibi bir hayatt?.
  Y?rt?lan ayakkab?s?n?n, dizleri par?alanan pantolonunun yerine hemen yenisini alabilece?i bir hayat.
  Bu y?zden boyun e?meyece?i, azar i?itmeyece?i bir hayat.
  Ve o zamanlar bir g?n ?ocuklu?unu ?zleyece?ini s?ylese biri, o bi?im g?ler ge?erdi.
  ?stelik okumaya ?artland?r?lm?? ve ailesinin umudu olabilme y?k? y?klenmi? bir gen?lik beklemekteydi onu.
  Ve hayat gittik?e ?ekilmezle?mekteydi.

  ***

  Bir tek dayanma g?c?, bir tek omuz vereni, ci?erine takviye olan tek bir nefesi vard?.
  Ezildi?i y?ke veryans?n ederken bu hayattan kurtulmak i?in gece g?nd?z ?al??malar,
  Kitap ?zeri uykular ve ders ?al??mak i?in arkada?ta kalma yalan? ile ka??lan Be?ikta? ma?lar?.
  Hatta izin t?m haftasonunu kapsayan cinsten ??km??sa bir gece ?ncesinden bilet kuyruklar?.
  Oysa bilet almak ??yle dursun, okula bile tabanvayla giderdi.
  Dolmu?la gitti?inde t?m g?n? a? ge?irirdi ??nk?.
  Bilet kuyruklar?nda hep en arkaya atard? kendini, paras? olmad???n? belli etmemek i?in.
  Genelde s?ras?n? ?ehir d???ndan gelenlere verirdi, o kadar yoldan gelmi?ti insanlar.
  Betonda yatar uyurdu, sabah oradan giderdi okula.
  Cuma g?nleri hem yayan hem a? ge?erdi.
  Yeme?e ya da dolmu?a verece?i paray? ma? g?n?nde kendisine yarenlik edecek biraya ay?r?rd?.
  Haftasonu peder - elde olmayan nedenlerden- keserdi har?l??? ??nk?.
  Ma?lar genelde Cumartesi olurdu.
  Yollarda a? bila? ge?en Cuma'n?n gecesinde bilet kuyru?unda sabahlarken yorgunlu?unu unuturdu.
  Acayip makaralar vard? orada, ?ok kral dostluklar da.
  Elbette ekme?ini - suyunu b?l??ecek bir Kartal bulunurdu.
  Cumartesi ak?am ?zeri elinde biras?yla Bele?tepe'ye ??karken g?r?l?rd? hep.
  ?n?n?'de ev sahibi nas?l Be?ikta? ise o da Bele?tepe'de kendini ?yle hissederdi.
  Orada da kafa ?ocuklar vard?, hatta bo? durmay?p birlikte trib?ne bile ayak uyduruyorlard?.
  Ma? biter, deplasman haftas?n?n ayr?l?k h?zn? ??kerdi.
  ?stelik o gece eve de gidemezdi.
  Nefesinde hala biran?n ayak izleri olabilirdi, peder bunu ?akozlarsa ?ok fena falso al?rd? hayat?.
  Ma?, bilet, Bele?tepe diyemezdi ki.
  Hem evin tuvaleti d??ardayd?, bira i?ilen bir gece i?in o ev yanl?? mekand?.

  ***

  Hayat?n? bu rutine oturtmu? giderken,
  Ve hatta her?ey ona "her zamanki gibi" gelirken, fark?nda olmad??? ?eyler de vard?.
  Y?re?indeki siyah beyaz sa?? ve sakal?na d??m?? babacan bir Kartal onu g?zl?yordu.
  Bilet kuyru?u - Bele?tepe g?zergahl? yolculu?undan da haberdard? ?stelik.
  Bu kez bir Pazar ak?am ?zeri, o gence belli etmeden takip etti ve Bele?tepe'ye ??kt?.
  Yer sordu, buyur edildi.
  Sonra o esrarengiz gen?ten konu?mak i?in izin istedi.
  Bele?tepe'nin ev sahibi kendi mekan?nda sorgulan?yordu.
  Diklenerek ve dikle?erek kabul etti konu?may?.
  Babacan Kartal kestirmeden gitmi?, ne i? diye sormu?tu.
  Gen? olan? ise nas?l tufaya geldi?ini sorguluyor ama her?eyi de d?r?st?e anlat?yordu.
  Sakal?na ak d??enin yana??na ya? d??m??t?.
  Elini uzatt? cebine. Kapal? ?st kombinesini ??kar?p b?rakt? delikanl?n?n avu?lar?na.
  Hazine muadili hediyesi kabul g?rmedi, Be?ikta?l? adama bor?lu kalmak yak??mazd? ??nk?.
  Nihayet buna da bir form?l bulundu, kombineye kar??l?k a??lmam?? bir bira ve Bele?tepe krall??? babacan kartala devrolundu.
  "Neden" diye sordu Kapal?'ya do?ru yol al?rken.
  "Buralar? ?zledim evlat." cevab?n? ald?.
  Anlayamad? belki, ama fazla da ?stelemedi.
  Ge?ti Kapal?'ya ve vedala?t? g?rtla??yla.
  O doksan dakika ona, ait oldu?u yerin oras? oldu?unu kan?tlam??t?.
  Ma? sonu Bele?tepe'de bulu?tuklar?nda kombineyi iade ederken ci?eri s?zlam??t?.
  ?lk kez bir ma? ??k??? direk eve yolland?.
  Sesinin k?s?kl???na "?ifay? kap?p eve bu ak?am d?nme" bahanesini uydurarak.
  Eve kadar y?r?rken bir ton ?ey ge?mi?ti akl?ndan.
  Pes etmek yoktu, okuyacakt?.
  Bir g?n iade etmek zorunda kalmayaca?? bir Kapal? kombinesine sahip olmak i?in,
  Bir g?n hem yemek yiyip hem bira i?ip hem ma?a gelebilmek i?in,
  Bir g?n bir ba?ka Kartal'? Kapal?'ya yollayabilmek i?in okuyup kazanacakt?.
  Ve kazanabilmek i?in bir ceza bi?ti kendine.
  Kapal?, ?niversiteyi kazanana kadar Be?ikta?'? g?rd??? son adres olacakt?.
  B?ylece ne yapar eder kazan?rd?, sene kayb?na tahamm?l? olamazd?.

  ***

  Ve t?pk? sa?l? sollu gelen Be?ikta? ataklar?n?n sonucu gibi beklenen olmu?, Kartal hedefi 90'dan vurmu?tu.
  Kazand??? okul, arzu etti?i tek yer, Be?ikta?'a en yak?n yerdi: Y?ld?z.
  Art?k ma?lara tek tabanca de?il, arkada? grubuyla gidiyordu.
  Ve art?k imece usul?yle mi olur ?ift turnike mi bilinmez, bir ?ekilde kendini Kapal?'ya at?yordu.
  Be?ikta? a?k?n?n s?rt?n? s?vazlad??? y?llarda okulun nas?l gitti?ini anlatmaya gerek var m??
  Y?ld?z'?n dereceli ve a??r? derecede Be?ikta?l? Kartal?, mezuniyet t?reninde de siyah beyaz bayra?? g?ndere ?ekiyordu.
  Elindeki o diploma ve referanslarla kuvvetle muhtemel havada kapacaklard?, ?yle de oldu.
  ?lk i?i kendisine onca umut ba?layan ailesini mutlu etmek olacakt?.
  Kendisini Be?ikta?l? yapan, omzunda ma?a g?t?ren babas?n?,
  K?? bast?rd???nda siyah beyaz ka?kollara saran anas?n?,
  Sokakta patlak bir topun pe?inden biri Metin - biri Amokachi olup ko?turduklar? biraderi,
  Ve evde bir Be?ikta? bestesi s?ylendi?inde t?nekten t?ne?e atlayan,
  Muhabbet g?r?n?ml? maket Kartal S?reyya'y? al?p semtin g?be?inde onlara yak??an bir eve yerle?ti.
  Sonra biri kendine biri biradere iki Kapal? ?st,
  Pedere televizyon koltu?u - Dreambox - nargile,
  Anneye ?rg? i?in siyah beyaz y?n iplikler al?p yolland? mabede her ma? ak?am?.
  ?nce ?airler, sonra Kazan, en son Kapal? ve gelsin bir sonraki hafta.

  ***

  Zaman ge?ti.
  Anne ve babalar? mutlu mesut g??t? gitti.
  Biraderi yine Y?ld?z'da okuttu.
  Evlendi.
  Kar?s? hamileyim dedi?inde hemen gidip ald? ?ubukluyu ufakl??a.
  Sonra ismine karar verince yazd?rd?lar arkaya "Metin - 11"
  Birader de evlendi, ye?enine de ilk formay? amcas? alm??t? ?oktan.
  Amokachi olur mu lan diye sordu birader ad? i?in, sa?malamamaya karar verip Tayfur dediler sonra.
  ?ocuklar da ayn? Be?ikta?l?l?kla fakat babalar?n?n zorluklar?n? ya?amaks?z?n b?y?yorlard?.
  Zaman akt?k?a her?ey de?i?iyor, kaptanken Tayfur'un isim babas? olan Havut?u Be?ikta?'?n hocas? oluveriyordu.
  Ufakl???n havas? g?r?lmeye de?erdi. Be?ikta?'?n hocas?n?n ad?n? ta??yordu.
  Ne okursa okusun mesle?i ?imdiden belliydi onun da.
  K?t? ge?en bir sezonun son 9 haftas?nda Tayfur Hoca kendisini asaleten at?yordu patronlu?a.
  Art?k ?ocuklar Tayfur Hoca ile gelecek ?ampiyonlu?un umuduyla bekliyorlard? yeni sezonu.
  O sene ufakl?k olan Tayfur ilkokula ba?layacakt? ayr?ca.
  Ve ne gariptir, Be?ikta?'?n o sezon ?n?n?'deki ilk lig ma??, Tayfur'un siyah ?nl?k beyaz yaka giyece?i ilk g?n?n ak?am?yd?.
  Pazartesi...
  Ama buruktu ortal?k.
  Kaptan, hoca, isim babas?, ?stelik k???k bir k?z babas? Tayfur Hoca kafesteydi.
  Ufakl?k bunu duyunca ma?a gitmek istememi?ti.
  O gitmeyince Metin de su koyuvermi?ti.
  Birader de ?ocuklar? sakinle?tirmek i?in kal?nca trib?nde olacak Kartal say?s? 1'e d??m??t? o ak?aml?k.
  Hal b?yleyken bir burukluk doldu i?ine.
  Arabadaki bozukluk kumbaras?na att? elini, bir bira ald? ve ?ocuklu?unun tozlu sokaklar?na yolland? tabana kuvvet.
  Oradan y?r?yerek Bele?tepe'ye ??kt?.
  ?ocuklara gi?eden bilet alacaklard? ama yan?nda kendi kombinesi vard?.
  Bele?tepe'nin yeni ev sahiplerinden birine tak?ld? g?z?, son nefesi ?ekmekle me?guld? sigaradan.
  Delikanl? dedi, al bunu gir Kapal?'ya. Ma?tan sonra burada bulu?uruz, verirsin.
  Kar??l???nda delikanl?n?n iki f?rt ?ekilmi? biras?na tav oldu.
  "Neden" diye sordu ?ocuk,
  "Buralar? ?zledim" dedi.
  Ma? sonu kombineyi al?p yolland? evine "yine" yayan.
  Y?z?nde bir g?l?mseme vard? her?eye ra?men.
  Bu mutlulu?u sebebi Be?ikta?'?n galibiyetinden de ?teydi.
  Y?llar ?nce ?niversite s?nav?na haz?rlan?rken bir a?abeyin biletiyle Kapal?'ya ad?m atan gen?,
  Bug?n ayn? yolu bir ba?ka Kartal?n kanatlar?na a?m??t?.
  ?niversite biteli y?llar oldu belki ama, o y?llarca bar?nak belledi?i Bele?tepe'den diplomas?n? bug?n alm??t?.

  ***

  Zaman yine ilerledi, g?nlerden Cuma'yd?.
  Ye?en Tayfur okuma - yazmay? ilerletmekteydi.
  Bug?n ilk defa yard?m almadan istedi?i bir kelimeyi yazacakt? tahtaya.
  Siyah ?nl?k beyaz yaka, kara tahta beyaz tebe?ire h?rmeten BE??KTA? yazd? koca harflerle.
  Ak?am eve kadar dayanamad?, babas?na m?jdeyi okul ??k??? verdi.
  "Ben bug?n tahtaya "BE??KTA?" yazd?m."
  Babas? kar??l?ks?z b?rakmad? o?lunu.
  "Kartallar kafesten ??kt? o?lum. Yar?n ma?ta Tayfur Hoca'y? g?receksin."
  Art?k ma? saatine kadar herkese haramd? uyku.
  Erkenden att?lar ilk ad?m? mabede.
  Ma??n ba?lamas?na art?k az kalm??t?. Ye?en Tayfur g?rd??? her?eyi sorguluyordu.
  Derken boyunlar?nda Be?ikta? atk?s?, siyah tak?m elbiseli 2 ki?i elele y?r?d?ler Kapal?'n?n ?a?r?s?na.

  - Amca bu kim?
  - Tayfur Hoca o?lum.
  - Ya yan?ndaki?
  - O da Serdal amca, Quaresma'y? getiren adam.

  Ve santrayla gelen ??l?yle ma? ba?lad?.
  D?d?k ?alar ?almaz da a??ld? pankart.
  Yeni yetme talebe kekeleyerek okumaya ba?lad?.

  ?L-M? O-KUL-DAN HA-YA-TI BE-??K-TA?-TAN.
  Ve ilgin?tir, ?bu ne demek? diye kimseye sormad?.

  Yeni e?itim - ??retim y?l?nda Be?ikta?l? yavrulara ba?ar?lar.
  Optik Ba?kan misali kanaat notu verenleri bol olsun.
  Eyvallah.

  2011-Doruk Ko?
Hazırlanıyor...
X