...
Bir sopas?n? benim tuttu?um pankart?n di?er sopas?ndan kavram?? bitirim karde?im, Bana bir su alsana lan .. ..
diyor arkada??na..
Ka? lira ?
diyor ?b?r?..
3 lira.. diye araya giriyor sucu ?ocuk..
Daha arkada?? cevap bile vermeye f?rsat bulamadan,
Olmaz lan alma o zaman ! diyor bitirim.
R?van?a gidece?iz daha.. o para birikmez b?yle..
...
...Sene 1984... 1971 olan tevell?t?m sonucu, ya? 13.
Do?u?tan Fenerbah?eli falan de?ilim babam Fenerbah?eli olmas?na ra?men.
Ortaokul s?ralar?na gelmi?im, herkes ??renilmi?lik icab? da olsa bir renge g?n?l vermi?,
ama ben, kendi tabiat?mdan ??renmi?li?im icab?, kendi tak?m?m? kendim se?me karar? ile t?m ma?lar? izlemeye ba?lam???m o d?nem.
Sonra bir g?n.. (kiminle oynad???n? hat?rlamam).. Be?ikta???n bir ma??n? seyrediyorum televizyonda.
?Sar? F?rt?na? derler bir a?abey var.. Ma? boyunca g?z?m? ay?ramam???m.
Spiker diyor ki.. ?Metin yine sa? kanattan fuleli ad?mlarla geliyor..?
..
Hakikaten de fuleli..
ad?mlar da , adam da..
Sonra, yine kimdir bilmem rakip tak?m?n defans oyuncusu, freni bo?alm?? bir kamyon gibi topla Metin?i birbirine katarak, kendisiyle birlikte ta? ?izgisinden d??ar?ya ??kart?yor.
Kenardaki gazetecilerin ?zerine u?arlarken, faul? yapan da, yap?lan da ac? i?inde yerde kal?yorlar.
O ?ok sevdi?im a?abeyin art?k yerden kalkamayaca??na inan?yorum ger?ekten bir an.
Ama neden ve nas?l sonra yerden kalk?yor .
?nce kendi aya??n? kontrol ediyor..
Bir ihtimal ge?en sene de giymi? oldu?u ?ortundan sarkan baca??n? ??yle kuvvetlice yere vuruyor ..
K?r?k, ??k?k yok.
Ve.. yaa Allah! o s?ra h?l? yerde yat?yor olan rakip oyuncuya..
Akl?mdan, ? Eyvah.. Allah ne verdiyse giri?ecek !! ? diye ge?iriyorum.
O a?abey?in yanl?? bir ?ey yap?p oyundan at?lmas?ndan korkarak izliyorum olanlar?.
..
Metin, kendisine ?l?mc?l faul? yapan oyuncuya e?iliyor..
elini uzat?yor..
yerden kald?r?yor.. ve ?iyi misin? diye soruyor.
Bu s?rada, t?m Be?ikta? tak?m? olay yerine gelmi? neredeyse.. faul? yapan ve hala sekerek y?r?meye ?al??an rakip tak?m futbolcusuna nas?l oldu?unu soruyorlar ?nce.. Sonra elleriyle i?aret ediyorlar ?biraz daha sakin..? diye.
...
...
??te, o g?n g?rd???m manzara kar??s?nda, neden s?zlad???n? anlayamad???m ?ocuk burnumun dire?i, ?u an yazarken hat?rlad???mda da hala ayn? dost s?z?yla s?zl?yor.
Ve g?n o g?n ki.. ben o tarihten itibaren Be?ikta?l? oluyorum..
...
...
Sonra?
Sonras? anlat?lmaz..
?yle ki.. g?n bug?n olmu?, hala anlayamam???m ?ben zaten b?yle oldu?um i?in mi Be?ikta??? se?mi?im, yoksa Be?ikta??? se?ti?im g?nden sonra m? b?yle olmu?um?.
Hayat?m gelmi? ge?mi? g?zlerimin ?n?nden..
harama el uzatmamak i?in, haks?zl?k yapmamak i?in, zay?f? ezmemek i?in verdiklerim.. vazge?tiklerim.. eksik kald?klar?m olmu?.
Kendi hayat?mda ya?ad???m ve giderek yozla?an, giderek ?irkinle?en bu sisteme kar?? diren? g?sterdi?imde ?n?me dikilen her?ey, Be?ikta???m?n da ?n?ne dikilmi?.
Ben ve O..
birlikte ne ac? sofralar? terketmi?iz,
ne ball? b?reklerden olmu?uz,
haks?z rekabet usulleriyle, saklamaya bile gerek duyulmayan a?a??l?k oyunlarla elimizden al?nan nice kupalar i?in a?lam???z birlikte.
Ama bug?ne kadar ?n?m?ze ne b?y?kl?kte dikildiyse belalar, biz de belan?n ?n?ne dikilmi?iz ayn? b?y?kl?kte.
Be?ikta? ve ben..Yani biz..
Yozla?maya.. insanl?ktan uzakla?maya.. s?rekli kazanma d?rt?s?ne.. kazanan?n taraf?nda olma zihniyetine kar?? dururken;
sistem etlerimizi kopartm??, yerden yere vurmu? bizi.
Vurmu?..
Ama y?kamam?? da.
Bin kere d??m???z, binbir kere kalkm???z. Her seferinde daha inan?l?, her seferinde daha g??l?..
Kurdu?umuz bu g?r?nmez ama kudretli duvar;
nice saraylar?n boyalar? d?k?l?rken,
nice bah?eler betonlara d?n???rken dimdik ayakta kalm?? hep.
Bu duvar; di?erleri y?k?m y?k?m y?k?l?p ?evreye verdikleri rahats?zl?k i?in ?z?r dilemeyi bile gerekli g?rmezken; yalana dolana, ahlaks?zl??a, haks?z kazanca, ezene kar?? a??lamaz bir barikat gibi sa?lam durmu?..
...
...
Ve ?imdi.. bu duvara daha evvel g?rmedi?imiz bir kamyonla bodoslama dalm??lar.
Kendimizi korudu?umuz bu duvarlar?n i?erisine, d??ar?daki o kirli havay? ?flemi?ler.
Ve ?imdi; i?eride haks?z yere yatt???n? a??k?a g?rd???m?z ?? Be?ikta? evlad?n?n aksine, biz..
d??ar?da kendi hapisanelerimizde ?ekmeye ba?lam???z kendi cezam?z?.
Zira bu minvalde anl?yoruz ki; bizim hapisanemiz, ?evremize ?r?lm?? d?rt duvar de?il.. evvelce t?m Be?ikta?l?lar?la birlikte ?rd???m?z duvarlar?n y?k?lmas?yla kald???m?z ?d??ar?s?? ym?? asl?nda..
Cebren ve hile ile ;
108 y?ld?r ?evremizde ?r?l? olan ve bizi bu kirli, ?ba?ar?ya giden yolda her?ey m?baht?r ? odakl? futbol anlay???ndan koruyan duvarlar?n zedelenmesi sonucu d?md?zlak ortas?nda kald???m?z ?di?erlerinin d?nyas??nda, ?bir s?reli?ine de olsa onlarla ayn? yerde olmak zorunda b?rak?lmak?...
Ger?ek hapisane buymu? asl?nda bizler i?in.
...
Bu i?lerin profesyoneli olduklar? art?k a??k?a g?z?ken as?l su?lularla birlikte ?kurtar?l?yormu? gibi g?sterilmek?..
kendi pisliklerini ?rtmek hevesinde olanlar?n ?zaten hepimiz i?in i?indeydik..? s?ylemleriyle muhatap olmak..
Camiam?z? da bu i?in i?ine ortak etme sevdas?nda olanlar?n c?retine ?ahit olmak..
........................Kendi camiam?z i?inden de bu ac?mas?z eziyete destek verenler oldu?unu g?rmek..
Be?ikta?l? y?neticiler hakk?nda bug?ne kadar ortada olan z?rvalardan ?te tek kelam delil bulamad?klar? halde s?rekli varm?? gibi g?steren hain, malesef yetkili , etkili ve yeni isimleri tan?mak..
?Varsa yaz?n.. varsa g?sterin..? diye yalvard???m?z halde,
?Yapt?ysak, kurtaran ?erefsizdir, Sadece ger?ekleri s?yleyin !..? diye hayk?rd???m?z halde,
konu?mas? gerekirken SUSANLAR oldu?unu g?rmek. .
Korkaklar?n, (s?zde) kahraman maskeleriyle ortal?kta tepi?ip durdu?unu izlemek..
??te b?t?n bunlar.. bir Be?ikta?l??n?n d??ar?daki kirli havadan zehirlenmesi, nefes alamamas? i?in yeterli sebeplerdir.
Ve yeni bir sezon ba?larken, bu a??r tablodan nas?l s?yr?laca??m?z?, nas?l eski keyfiyle futbol izleyebilece?imizi bilmiyorum a??k?as?.
Bildi?im ve sonuna kadar inand???m tek ?ey var, ..
d?n ak?am sezonun ilk resm? ma??nda Alania kar??s?nda seyretti?im Be?ikta? ve mabedde onlarla tek y?rek olan onbinler..
Biraz ?a?k?n, futbola biraz k?rg?n, biraz hevesleri ka?m?? ama, tertemiz ve s?ms?cak duruyorlar hala yerli yerinde.

Bir sopas?n? benim tuttu?um pankart?n di?er sopas?ndan kavram?? bitirim karde?im, Bana bir su alsana lan .. ..
diyor arkada??na..
Ka? lira ?
diyor ?b?r?..
3 lira.. diye araya giriyor sucu ?ocuk..
Daha arkada?? cevap bile vermeye f?rsat bulamadan,
Olmaz lan alma o zaman ! diyor bitirim.
R?van?a gidece?iz daha.. o para birikmez b?yle..
Susuz ama.."S?cak.. temiz" dedi?im bu i?te..
Hepsi orada, hepsi yerli yerinde..
...
...
Daha k?t? g?nlerin gelebilece?ini ?ng?rmekle, sald?r?lar?n ve haks?zl?klar?n daha fazlala?aca??n? bilmekle ve as?l sava??n her g?n yeniden ba?layaca??ndan emin olmakla birlikte,
g?n?lden ?Be?ikta?l?y?m? diyen her ferde, yeni sezonda da sonuna kadar g?veniyorum ve kefilim...
Gazam?z m?barek ola..
Vira bismillah !!2011-Levent KARAKO?