Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Passolig Ba?kan? da E-Bilet'ten 2 ma? ceza alm??

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Passolig Ba?kan? da E-Bilet'ten 2 ma? ceza alm??

  Passolig Genel M?d?r? Ceyhun Kazanc? ge?en sezon oynanan Be?ikta?-Konyaspor ma??nda kendisinin 2 ma? ceza ald???n? hat?rlatarak E-Bilet'le ilgili ciddi ele?tirilerin oldu?unu s?yledi. Kazanc? eksiklikleri gidereceklerini s?yleyerek ge?en sezon bu y?nde yap?lan ad?mlar? anlatt?.
  "Bu sene k?f?r edilen ma?? o blokta izleyen t?m taraftarlar bir sonraki m?sabakada cezal? oluyor. Ge?en sezon t?m trib?n ceza al?yordu? diye konu?an Kazanc? elektronik bilet sisteminin ?n?m?zdeki y?llarda basketbol ve voleybola da gelebilece?ini a??klad?.
  H?rriyet'in haberine g?re, Kazanc?, ?zmir?de bas?n mensuplar?yla bir araya gelerek g?ncel Passolig verilerini ve Passolig sistemi hakk?nda bilinmeyenleri aktard?.
  TFF 1. Lig?in ?zmirli ekipleri Alt?nordu ve G?ztepeli temsilcilerin de kat?ld??? toplant?da Passolig?in pilot b?lge olmadan uygulamaya ba?lanmas?ndan dolay? teknik s?k?nt?lar ya?and???n? s?yleyen Genel M?d?r Kazanc?, ?Be?ikta?-Fenerbah?e ma??nda insanlar?stanbul Kartlar?yla i?eriye girebildi. Teknik aksamda ya?anan sorun insanlar?n izdiham ya?amas?na neden olmas?n diye manyetik kart? olan herkesi i?eri ald?k. Passolig sisteminde 2,5 seneyi geride b?rakt?k.Bug?n geldi?imiz noktada teknik s?k?nt?lar? bertaraf ettik? dedi.


  ?E-Bilet'te sat?? lideri Fenerbah?e"

  Bug?ne kadar 2 milyon 150 bin kart?n sat?ld???n? a??klayan Kazanc?, ?Bu sezon sonuna kadar 3 milyon say?s?n? yakalayaca??m?z? ?n g?r?yoruz. Her yeni sezon ba?lang?c?nda, yeni statlar?n da devreye girmesi kart sat??lar?na ciddi ?ekilde katk? sa?l?yor? diye konu?tu.

  E-bilet say?lar?nda liderli?i Fenerbah?e?nin yapt???n? kaydeden Kazanc?, ?Fenerbah?e?nin 415 bin kart? var. Galatasaray??n 390 bin, Be?ikta???n ise 356 bin kart? bulunuyor. Galatasaray ge?en sene kart payla??m?ndan yakla??k 4 milyon TL gelir elde etti. Ayn? ?ekilde Fenerbah?e ve Be?ikta? da bu say?ya yakla??k bir gelir elde etti. Bu kartlar?n sat?lmas? ve vize yap?lmas? kul?plere daimi bir gelir kap?s? olu?turdu? dedi.


  ?K?f?r etmedi?im halde 2 ma? ceza ald?m


  Passolig sistemi hakk?nda ciddi ele?tirilerin oldu?unu anlatan Ceyhun Kazanc?, ?Bizim de toplumla ayn? ?ekilde d???nd???m?z trib?n kapatma cezalar? var. Bu sezon blok kapatma oldu. K?f?r edilen ma?? o blokta izleyen t?m taraftarlar bir sonraki m?sabakada cezal? oluyor. Ge?en sezon t?m trib?n ceza al?yordu? diye konu?tu.

  Ge?en sezon oynanan Be?ikta?-Konyaspor ma??nda kendisinin de 2 ma? ceza ald???n? itiraf eden Passolig Genel M?d?r? Ceyhun Kazanc?, ?Bu durumu 10 ya??ndaki ye?enime anlatamad?m. ?Bir sonraki ma?a da gidelim mi? dedi. Gidemeyiz ??nk? sen k?f?r ettin dedim. Ben etmedim dedi. ??te hikaye bu. K?f?r etmeyen insanlar ceza al?yor. Hepimiz ayn? noktaday?z asl?nda? dedi.  Karaborsa ele?tirileri


  Kendilerine ?Passolig var. Karaborsa neden durmad??? ?eklinde ele?tirilerin de geldi?ini a??klayan Kazanc?, ?Arz ve talebin oldu?u yerde bunu durdurmak ?ok kolay de?il. Asl?nda biz uygulay?c? firmay?z. ?Bilet transferi durdurulsun? dendi?i anda durdururuz. Yine de sistemin karaborsaya ?ok yol vermedi?ini d???n?yoruz. Bilet ve para transferini inanlar ayn? anda nas?l yap?yor biz de ?ok merak ediyoruz.

  ?nsanlar internet kafeye birlikte gidip ayn? anda transfer yap?yor olabilir. Baz? kul?plerin instagram hesaplar?nda bile bu pazarl?klar? g?r?yoruz. Bu konuda elimiz kolumuz ba?l?. Bu noktada kul?plerimizle daha i?birli?i i?erisinde olaca??z. Bu sezon 2. el bilet sat??? i?in yeni bir sistem geli?tirdik? diye konu?tu.


  Basketbol ve Voleybol'a da E-Bilet


  6222 say?l? sporda ?iddet ve d?zensizli?in ?nlenmesine dair kanunda futbolun en ?st 2 liginde elektronik bilet uygulanmas? gerekti?inin ifade edildi?ini s?yleyen Kazanc?, ?B?yle olmas? yar?n alt liglere ve di?er bran?larda elektronik bilete ge?ilmeyece?i anlam?na gelmez. Kanunda asl?nda basketbol ve voleybol da zikrediliyor. ?lerleyen y?llarda bu bran?larda da e-bilete ge?ilebilir? dedi.

  Bornova Stad?'nda son 1 hafta


  ?zmir?de yap?m? devam eden Bornova Stad??nda Passolig sisteminin kurulumunun 1 haftaya kadar bitece?ini de a??klayan Genel M?d?r Ceyhun Kazanc?, ?Statla ilgiliT?rkiye Futbol Federasyonu taraf?ndan ?ma? oynanabilir? raporu verilmesi gerekiyor. Di?er i?lemler de biterse ay?n 18?inde ma? oynanacak gibi duruyor? diye konu?tu.

  Kaynak: http://t24.com.tr/haber/passolig-bas...a-almis,358620
  ---

  Bu rezalet de?ildir de nedir acaba merak ediyorum. Bozuk i?leyen bi' sistem var ama kimsenin umrunda de?il. Kimse d?zeltmek i?in bir ?ey yapm?yor. ?st?ne basket ve voleybola eklemeyi d???n?yorlar. San?r?m el birli?iyle bu ?lkenin t?m hobilerini zevklerini bitirecekler.

  #2
  Basketbola ve voleybola zaten seyirci gitmiyor bide passolig yapin tam olsun. Sonra bu taraftar neden maca gitmiyor diye aglamasin kimse.

  Yorum Yap


   #3
   ?zetle bir bok de?i?medi diyor. cep doldurmaya devam. her alan? bat?rd?klar? gibi sporu da bat?rd?lar.

   Yorum Yap


    #4
    Kazanc? eksiklikleri gidereceklerini s?yleyerek ge?en sezon bu y?nde yap?lan ad?mlar? anlatt?.

    Eksiklik ile b?yle bir uygulamaya neden ge?ildi diye sormazlar m??Yine birileri zengin oldu. Kazan doldu.

    Yorum Yap


     #5
     Ne kadar ahmak?a bir r?portaj olmu?...

     Yorum Yap

     Hazırlanıyor...
     X