Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Rekabet Kurulu'ndan devrim gibi karar

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Rekabet Kurulu'ndan devrim gibi karar

  Rekabet Kurulu, ma? S?per Lig yay?n haklar? i?in devrim gibi bir karara imza att?. Bu karar sonras?nda Digit?rk'ten bir a??klama geldi.

  Kurul, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonu i?in Digit?rk'e '?halesiz olarak yay?n haklar? sat?l?rsa di?er operat?rlere de ma?lar? yay?nlama zorunlulu?u getirdi.

  Bilindi?i gibi TFF ile S?per Lig'in yay?nc?s? Digit?rk'?n s?zle?mesi 2014-2015 sezonu sonunda sona eriyordu. Ancak TFF ve Digit?rk kendi aralar?nda 2015-16 ve 2016-17 sezonlar?n? da kapsayan ihalesiz bir uzatma anla?mas? imzalad?. Ve onay i?in Rekabet kurumuna ba?vurdu.

  Rekabet Kurumu bu s?zle?meyi onaylad?. Ama bir de olmazsa olmaz ?art koydu. Digit?rk?e "2015-16 ve 2016-17 sezonlar? i?in S?per Lig?i Rakip platformlara da alt lisanslama y?ntemi ile vereceksin" dedi.

  Bu ?u anlama geliyor; Digit?rk Rekabet Kurumu?nun onaylayaca?? bir tarife ile t?m d??er platformlara art?k S?per Lig?deki ma?lar?n yay?n iznini vermek zorunda. Art?k S?per Lig ma?lar? her paral? platformdan yay?nlanabilecek.

  E?er Digit?rk bu anla?maya 'hay?r' der ve uygulamazsa Rekabet Kurumu 2 y?ll?k uzatmay? iptal edece?i gibi ana s?zle?me ?zerinden ceza verebilecek veya ihale a??lmas? i?in TFF'ye ?art ko?acak.

  Digit?rk anla?maya uydu?u takdirde D-Smart, Teled?nya, Tivibu ve Turkcell TV. ?zerinden de ma?lar izlenebilecek.


  DIGITURK YAYINLAR ???N KAPI ARALADI
  Rekabet Kurumu'nun bug?n yapt??? a??klama sonras?nda konu hakk?nda bir yaz?l? a??klamada Digit?rk'ten geldi. Kurum, "S?per Lig yay?nlar?ndan olu?an sorumluluk ve y?ksek maliyeti di?er yay?n platformlar? ile payla?may? her zaman arzu ettik" derken bunun 'uygun ticari ?artlar teklif edildi?i' takdirde ger?ekle?ece?ini de belirtti.

  Digit?rk taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada ?u ifadeler kullan?ld?: "Rekabet Kurulu'nun S?per Lig yay?n haklar?n?n uzat?lmas?yla ilgili gerek?eli karar?nda, uygun ticari ?artlar teklif edildi?i takdirde yay?n?n di?er platformlarla payla??laca?? belirtilmektedir. Bu karar Digiturk'?n tam da arzulad??? bir y?ntemi tarif etmektedir. Bu nedenledir ki ge?ti?imiz y?llarda k?smi alt lisanslama s?rekli yap?lagelmi? ancak yay?n haklar?n?n b?t?n?n?n alt lisanslamas? konusunda ne yaz?k ki hi?bir yay?n platformu e?it ve hakkaniyetli bir ticari teklifi sunamam??t?r. S?per Lig yay?nlar?ndan olu?an sorumluluk ve y?ksek maliyeti di?er yay?n platformlar? ile payla?may? her zaman arzu ettik. Ancak, spek?latif ama?larla yap?lan yakla??mlar? kabul etmemiz m?mk?n g?r?nmemektedir. 2017 y?l? Haziran ay?na kadar devam edecek yay?n s?zle?memizin son iki y?l? i?in alt lisanslama s?z konusu olmas?na ra?men ciddi tekliflere bu sezonun kalan ma?lar? ve ?n?m?zdeki sezon i?in de a??k oldu?umuzu bu vesileyle kamuoyuna ve yay?n platformlar?na duyurmak isteriz. 13 y?ld?r S?per Lig ma?lar?n? istikrarl? ve tutarl? ?ekilde yay?nlamakta olan Digiturk ?n?m?zdeki y?llarda da T?rk futboluna hizmet vermeye devam edecektir."

  #2
  ?ok sa?ma bir uygulama. Millet zaten Digit?rk i?in para veriyor. D-Smart ma?? yay?nlayaca?? zaman bi de ona m? para verecek. Yemi?im b?yle rekabet kurulunu. 13 senedir Digit?rk'?n elindeydi bu yay?n haklar?. ?imdi mi ak?llar?na geliyor

  Yorum Yap


   #3
   b?yle karar vereceklerine ma? ?zetlerini spor kanallar?na verme mecburiyeti getirsinler.
   trt den ba?ka ma? ?zeti veren kanal yok .

   Yorum Yap

   Hazırlanıyor...
   X