Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta? - Antalyaspor Ma??n Adam?

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  #46
  H?cum oynayan bir tak?mda olabilecek en iyi performanslardan birine sahip oldular. Hi? ummuyordum ama Marcelo-Tosic hatt? inan?lmaz bir seviyeye ??kt?, minimum hata ile oynuyorlar.

  Yorum Yap


   #47
   Yaz ba??ndan beri Tosic diyorum.Beni bir kez daha ?a??rtmad???n hi? te?ekk?r ederim koca y?rekli insan

   Yorum Yap


    #48
    Caner Erkin

    Yorum Yap


     #49
     Ben art?k tosice oy vermek istemiorum ge?en sene atiba neyse bu sene tosic o

     Yorum Yap


      #50
      necip..


      sanirim tek oyu ben vermisim kardesime

      Yorum Yap


       #51
       Talisca hala nerde oynuyor anlam?? de?ilim yani bir t?rl? konumland?ram?yorum.

       Kafam da tek yeri de 4 4 1 1 de forvet arkas? ama tam arka de?il yak?n olacak.Forvet gibi ama forvet de?il 10 numara gibi ama de?il

       Yorum Yap


        #52
        tolgay (:

        Yorum Yap


         #53
         Du?ko

         Yorum Yap


          #54
          Aslı Alper Aydogmus tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
          necip..


          sanirim tek oyu ben vermisim kardesime
          oyunah girdikten sonra kusursuz oynad?, ama fazla g?venmeyelim her an her ?ey yapabilir!

          Yorum Yap


           #55
           Q7 nin kusursuz oynad??? bir ka? ma? var ise biri budur..ilk defa k?zmadan izledim..sorumlu..tak?m?n lideri gibi idi..defansa yard?mlar? harika idi..asistleri muhte?emdi..?lk kez Q7 yi bu kadar ?ok be?endim..hem diri hem ?al??kan hem sorumlu hem de g?revini iyi yapt?..

           Bir tek s?k?nt?s? var ki onu da a?sa d?nyan?n say?l? oyuncular? aras?na girecek..o kusuru da ?u; topu aya??nda tutma zevki gol atma zevkinden dahi ?ok..bu da ataca?? veya att?raca?? bir ?ok gol?n say?s?n? azalt?yor..kar??s?nda bo? kale g?rse; acaba gol? m? atsam yoksa gidip bir tur daha m? ?al?m atsam diye d???n?yor..ayaklar? ve y?re?i topa a??k..b?rakam?yor..bo? kale dahi g?rse toptan ayr?lam?yor..
           Gol m? top mu se?ene?ini tercihen toptan yana kullan?yor..yoksa sorumlu ve diri oldu?unda muhte?em i?ler yap?yor..

           Benim s?ralamam;Q7 Tolgay Tosi?..bunlara ayak uydurmaya ?al??anlar Fabri Marcelo GG..Atiba bizi o kadar al??t?rd? ki birazc?k d???? ?ok gibi g?z?k?yor..gene derbi ma?a bizi Atibas?z ??karman?n tezgah?n? hissettim..ge?mi?te bunu yapt?lar..Tosi? gene kafa vururken g?zlerini kapad?..o top kale i?ine at?lmak zorunda art?k..kolay olan? de?il zor olan? yap?yorsunuz..

           Bu hafta operasyon haftas? idi..dikkat edin FB yar??tan kopacak hale geldi hakem operasyonlar? ile L?G e ayar ?ekmeler ba?lad?..Bar?? ?im?ek de iyi niyetli de?il idi..o da bizi do?rayacak idi..f?rsat?n? bulamad?..gol ?ncesi faul var m? yok mu olay?nda;gole ?ok uzak mesafede oldu?undan ve bir dk ?ncesi Talisca'ya yap?lan benzer faul? de vermedi?inden ayr?ca Tosi? topa da dokundu?undan oynatmak zorunda kald?..olacaklar? ?ng?rebilseydi kesin ?alard?..ama tertemiz pozisyonu faul yapt?lar ya helal olsun alg? operat?rlerine..

           R?dvan Dilmen gene sap saman kar??t?r?p ortaya kar???k bir a?ure yapt?..benzer bile olmayan pozisyonlar? ayn?la?t?rd?..birinde arkadan m?dahale di?erinde cepheden m?dahale var..ama ayn? zamanda cepheden ve yandan m?dahale..Konya'n?n verilmeyen penalt?s? konu?uluyor, R.Dilmen gidiyor Tosi? olay?n? konu?uyor..?stelik ne ayn? pozisyon ne de bir benzerlik var..ne de skirtel in pozisyonu ile benze? bir pozisyon..
           alakas?z pozisyonlar? kar??la?t?r?yor R?dvan Dilmen..hem de farkl? hakemlerin farkl? ma?lardaki farkl? kararlar?n? ele?tiriyor..R?dvan efendi biz senelerce ayn? hakemin ayn? ma?ta ayn? pozisyonlara verdi?i farkl? kararlar?, ?ifte standartlar? g?rd?k..uyanda bal??a ??kal?m..

           FB GS ye yap?lan hakem desteklerine bizi de bula?t?rmaya ?al???yor..biz bu i?in her zaman ma?duru olduk..R?dvan Dilmen,suyu buland?rma..sap saman kar??t?rma..bu hafta,puan olarak geride kalan FB yi kurtarma operasyonu vard?..ba?ar?l? da oldu..Konya'n?n buz gibi bir penalt?s?n? tetik?i B?lent h???p letti..bu arada derbi yakla??rken Atiba kartlar g?rmeye ba?lad?..Atibas?z derbi planl?yorlar gene..dertleri bize ?elme tak?p derbiye puan aral???n? kapatacak ?ekilde ??kmak..bu hafta g??leri yetmedi bizi engelleyemediler..emin olun GB ma??nda ayn? tezgah devam edecektir..?imdiden s?yleyeyim..FB nin i? saha ma??na gene F?rat Aydinus'u verecekler..acil durum can simidi F?rat..FB nin ?zel hakemi..n?bet?i hakemi..

           Bize gene bir tetik?i verecekler..yani b?t?n hesap derbiye puan aral???n? indirerek ??kmak..ama biz puan fark?n? 13 e ??karaca??z..onlar Bizans entrikas? pe?indeler..biz ise, daha iyi nas?l futbol oynar?z,onun derdindeyiz..???nc? y?ld?za ant i?tik..bo?una nefesinizi t?ketmeyin..bu arada Ba?ak?ehir de ?akt?rmadan kollan?yor..dikkat edin FB geriye d??t? akabinde hakem hatalar? da ba?lad?..cazg?rl?k yapmalar?n?n sebebi de durumun anla??lmamas? i?in ba?kalar?na y?klenme takti?i..hem su?lu hem g??l?ler..kimse salak de?il..operasyonlar ?ok erken ba?lad? bu sene.. Ama biz FB yi de Ba?ak?ehiri de yenece?iz..bu sezon a??k a?ara ?ampiyonuz..yar?? ikincilik i?in olur GS ve Ba?ak?ehir aras?nda..

           Necip de g?revini yapt?..Caner'in yerine ofans defans i? yapabilen Olcay da oyuna girebilirdi..Olcay Cenk Ozi ve Kerim acilen toparlanmal?lar..hem de ?ok acil..oynayacak seviyede olmamalar? d???nd?r?c?..kapris de?il sava? zaman?..m?cadele zaman?..t?rl? oyunlara kar?? uyan?k olup kimseye f?rsat vermeme zaman?..?ok ?al??mam?z laz?m ?oook..

           Oyuncular?n a??r sakatl?klar? ile ilgili en ?nemli b?lgelerinin a?il tendonlar? ve ?n ?apraz ba?lar? oldu?u biliniyor..t?ptaki teknik ile bu ba?lar?n son durumunu inceleme ve liflerde tek t?k de olsa kopma a??nma var m? diyerek,?nleyici periyodik kontrolleri olamaz m?? bu kopma mutlaka bir s?re? i?inde olmu?tur..vapur halat?n?n eskiyerek liflerinin ??er be?er kopmas? gibi bir s?re? olabilir..ve bu durum g?zlenebilir diye d???n?yorum..

           Caner karde?imize ?ok ge?mi? olsun..eskisinden daha g??l? bir ba? ile sahada olacakt?r..seneye bu zamanlar gene form tutar ve futbolunu oynar..

           Gelelim Aboubakar ve Tali?ka'ya..

           ?kisinin de art?lar? ve eksileri var..

           Aboubakar i?in ge?en hafta, inan?lmaz goller de atar, sa? ba?ta da yoldurur demi?tim..adeta do?rulad?..

           En kuvvetli ?zelli?i..futbola a??k bir oyuncu..futbol oynamak i?in can atan co?kulu bir adam..futbolu severek oynaman?n avantaj? t?m di?er avantajlardan bir ad?m daha ?ndedir..bu a?k bu oynama i?tah? bu azim Aboubakar'? vazge?ilmez yapar..bunun i?in de ilk ?art? hep g??l? hep diri olmas? gerekir..gol vuru?unu ise,hem ayak hem kafa ?ok ?al??mas? laz?m..att??? gol yan?ltmas?n..vuru?lar? iyi de?il..ama gezginci oyunu harika..s?k top kapt?rmas? iyi de?il ama gidip tekrar kazanmas? iyi..ancak efor kaybetmemek i?in ?nce gereksiz yere top kapt?rmamay? ??renmeli..

           Tali?ca ise tam tersi..vuru?lar m?kemmel..ayak kafa ?ak?yor..ama o da Aboubakar gibi hatta daha da ?ok top kaybediyor..?stelik Aboubakar gibi kaybetti?i topun pe?ine pek d??m?yor veya d??emiyor..gereksiz yere kaybetti?i topu, tekrar kazanma durumu da ?ok nadir oluyor..

           Yani bu verilere g?re asl?nda Tali?ca 1.golc? Aboubakar 2. golc? pozisyonu i?in daha uygun gibi..??nk? gol b?lgesinde Tali?ca gol i?in ?ok daha etkili..golc?n?n arkas?ndaki b?lgede ise Aboubakar Tali?kaya g?re ?ok daha etkili hareketli m?cadeleci ?al??kan..

           Q7 ?izgide de oynuyor i?eri de giriyor..kar??s?ndaki kanatta Adriano olabilir ise..pek ala 442 de oynayabiliriz..E?er Rhodolfo Marcelo ikilisi tutar ise..Tosi? sol beke ge?er..yok o tandem tutmaz ise ?u anki tandem bozulmaz..ve Beck sol beke ge?er..veya Adriano beke ge?er Aras kanat oynar..Olcay da bunu yapabilir..e?er T?re gelir ise sol kanad? gene al?r..ama her durumda da Tali?ca'n?n ?ok top kayb? yapmamas? ve orta sahaya yard?ma gitmesi sa?lanmal?..keza Aboubakar?n da top kay?plar? h?zla azalmal?..ve sabah ak?am ayak kafa gol vuru?u ?al??mal?..

           Bunlar? yaparlar ise 442 oynayabiliriz..

           ------------------Fabri
           GG------Marcelo---Tosi?-------Adriano
           Q7------Ozi-----Tolgay--------Aras
           -------Aboubakar---Talisca


           -----------------Fabri
           GG------Marcelo---Tosi?-------Beck
           Q7------Ozi-----Tolgay--------Adriano
           -------Aboubakar---Talisca

           -----------------Fabri
           GG------Rhodolfo----Marcelo---Tosi?
           Q7------Ozi-----Tolgay--------Adriano
           -------Aboubakar---Talisca


           -----------------Fabri
           GG-----Marcelo---Tosi?----Adriano
           Q7------Ozi-----Atiba------Tolgay
           -------Aboubakar---Talisca


           Aboubakar?n f?zesinden sonra renklilerin surat? kire? gibi olmu?tur..

           Durmak yok f?zelere devam..
           En son düzenleyen Mustafa Bilgi?; 25-10-2016, 05:13.

           Yorum Yap


            #56
            Bence ?ok net Tosi?...Tak?m? ?ok diri tutuyor,hameleleri hem defans? hem orta sahay? rahatlat?yor,bu da yetmiyor kapt??? toplar pozisyon oluyor...

            Yorum Yap


             #57
             abubakar topun gitti?i yere bir oy ?ok de?il diye d???n?yorum.

             Yorum Yap

             Hazırlanıyor...
             X