Duyuru

??k?ş
Hen?z duyuru yok

Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

??k?ş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Be?ikta?'?m?z ile ?lgili Bas?ndan Haberler

  Be?ikta?'?m?z ile ilgili bas?nda yer alan haberleri bu ba?l?k alt?nda payla?abilirsiniz.
  FORUM KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  #2
  Aaron Hunt ismi baya dolan?yordu bas?nda asl? astar? nedir acaba, nas?l futbolcudur vs takip eden var m?

  Yorum Yap


   #3
   Be?ikta? Futbol Genel Direkt?r? ?nder ?zen, transfer ?al??malar?n? Almanya ve Fransa'da s?rd?r?yor. ?zen, Hamburg'tan Rafael Van der Vaart ve Lyon'un golc?s? Bafetimbi Gomis?i takibe ald?. Be?ikta? Futbol Genel Direkt?r? ?nder ?zen, transfer temaslar?na devam ediyor.

   Yeni sezonda kadrosuna yabanc? bir defans, orta saha ve h?cum oyuncusu katmay? planlayan Be?ikta?'ta tranfser hareketlili?i s?r?yor. Futbol Direkt?r? ?nder ?zen, bir ka? hafta ?nce Almanya'ya giderek transfer listesinde bulunan Aaron Hunt ile g?r??m??t?. Alman futbolcu ve ailesi ile transfer sezonu ?ncesi y?zy?ze temas kuran ?zen, geride kalan haftasonu da g?r??melerini s?rd?rd?.

   ?LK DURAK Y?NE ALMANYA


   ?nder ?zen'in hafta sonu ilk dura?? yine Almanya oldu. Siyah beyazl? tak?m?n listesinde bulunan Hollandal? orta saha oyuncucu Rafael Van der Vaart ile g?r??mek i?in Almanya'ya giden ?zen, cuma g?n? oynanan Hamburg-Bayer Leverkusen ma??n? izledi. Kar??la?ma sonras? Hollandal? futbolcu ile biraraya gelen ?zen'in, Van der Vaart ile bir s?re sohbet etti?i bildirildi.

   GOMIS ?DD?ASI


   Be?ikta?-Kayserispor ma??na gitmeyen ?nder ?zen, Almanya'dan sonra Fransa'ya ge?ti. ?zen, siyah beyazl?lar?n listesindeki bir di?er isim olan Lyon'un forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis?i izledi.

   Valencienne-Lyon ma??n? izleyen ?nder ?zen, kar??la?ma sonras? Frans?z futbolcu ile de g?r??t??? ifade edildi.
   ?nder ?zen yapt??? temsalar sonucunda olu?turaca?? raporu teknik direkt?r Slaven Bilic ve Y?netim Kurulu ?yeleri ile payla?acak.

   Yorum Yap


    #4
    "Bu sene ?? mevkide yabanc? oyuncu alaca??z"


    Fikret Orman D?zce Be?ikta?l?lar Derne?i'nin etkinli?inde a??klamalarda bulundu.


    Be?ikta? Kul?b? Ba?kan? Fikret Orman, yeni yap?lacak stad?n a??laca??na t?m camian?n inand???n? belirterek, "Bu da beni ?ok mutlu ediyor" dedi.

    1903 D?zce Be?ikta?l?lar Derne?i taraf?ndan "B?y?k Bulu?ma" ad? alt?nda D?zce K?z?lay Merkezi'nde organize edilen geceye kat?lan Orman, yapt??? konu?mada, rakiplere g?re ?ok geriden geldiklerini ifade ederek, kul?p olarak ?al??malar? gerekti?ini s?yledi.

    Rakiplerle aradaki fark? yava? yava? kapatmaya ba?lad?klar?na dikkati ?eken Orman, "Stad?n a??laca??na t?m camia inanmaya ba?lad?. Bu da beni ?ok mutlu ediyor. B?t?n rakiplerimizi yakalam?? olaca??z. Yeni sezonda yeni stad?m?zda olaca??z" diye konu?tu.

    D?zce'ye bir yat?r?m yapmak i?in ?ok u?ra? verdiklerini anlatan Orman, ?unlar? kaydetti:

    "D?zce ile alakal? esas?nda ?ok arzuluyuz. ?ok istedik, projeler ?izdirdik. Fakat bize verilen s?zler istedi?imiz verimde gelmedi?i i?in i?i sonland?ramad?k. A??k?as? biz b?yle bir yat?r?m yaparken, bir k?sm?n? sat?n alaca??m?z bir yere yapmak istiyoruz. Kendi m?lk?m?z olsun istiyoruz. Bu sa?lan?rsa seve seve de D?zce'ye yat?r?m yapaca??z. Eski valimiz de geldi bizi ziyaret etti. Sonu? alamad?k. Netice itibariyle biz bu ?ehre yat?r?m yapaca??z. Be?ikta? ?ok ?nemli bir marka onun i?in daha fazla ??z?mc?l yakla?malar istiyorum. Ba?ka yerde yapma ihtimalimiz de ?ok y?ksek."

    Transfer ?al??malar?

    Be?ikta?'?n gelecek sezon UEFA ?ampiyonlar Ligi'nde m?cadele edece?ini vurgulayan Orman, "?n eleme oynay?p, oynamayaca?? sorusu var. ?n?allah oynamadan gideriz. Ge?en sene ?ok transfer yapt?k ve tak?m? gen?le?tirip yerli oyunculara yat?r?m yapt?k. Bu sene ?? mevkide yabanc? oyuncu alaca??z. Bir mevki i?in Cenk Tosun'u alm??t?k. Belki bir yerli oyuncu daha al?r?z" diye konu?tu.
    Orman, gen? orta saha oyuncusu Muhammed Demirci'nin tak?mda ne zaman yer alaca?? sorusuna ise "Muhammed ?n?m?zdeki sezon teknik kadronun karar?na g?re kiraya da gidebilir" yan?t?n? verdi.Gece sonunda Fikret Orman'a 1903 D?zce Be?ikta?l?lar Derne?i Ba?kan? Faruk Dar?yerli ve i?adamlar? taraf?ndan ?e?itli hediyeler verildi.

    http://tr.eurosport.com/futbol/super...51/story.shtml

    Yorum Yap


     #5
     Kartal?a 1.3 milyon TL?lik ??al??m     • Be?ikta??ta 3 y?ll?k s?zle?me imzalanan fizyoterapist aral?kta i? akdi sona erdirilince mahkemeye gitti. Kul?p tazminat i?in dev bir rakam ?deyebilir


      Kul?b?n mali yap?s?n? d?zeltmek i?in u?ra?an y?netime can s?k?c? haber... Be?ikta??ta uzun s?redir fizyoterapist olarak g?rev yapan Adem ?al??n?n yakla??k 1.5 milyon TL tazminat talebiyle kul?b? mahkemeye verdi?i ortaya ??kt?. Sezon ba?lar? destek personeliyle 1 y?ll?k s?zle?me imzalanmas?na kar??n ?nder ?zen, kul?p doktoru Ertu?rul Karanl?k ve ?al??n?n da i?inde oldu?u sa?l?k ekibiyle 3 y?ll?k mukavele yaparken Adem ?al??n?n aral?kta i? akdinin sonland?r?lmas? karar? verildi.


      3 y?ll?k s?zle?mesi olmas? nedeniyle ?mraniye?ye gitmeye devam eden ancak tak?mla kampa g?t?r?lmeyen ?al? yasal haklar?n? g?vence alt?na alabilmek ad?na konuyu avukata ta??ma karar? ald?.


      ?al?'n?n avukat? da 6 y?ll?k g?rev s?resi boyunca cumartesi ve pazar mesailerini de hesaplayarak kul?b?n ?n?ne kabar?k bir fatura ??kt?. ?al??n?n 400 bin TL?si 3 senelik kontrat?ndan, 900 bin TL?si ge?mi?ten kaynaklanan mesai ve tazminat?ndan kaynaklanan toplam 1.3 milyon TL civar?nda bir rakam talep etti?i ??renildi. Be?ikta? Kul?b??n?n uzla?ma yoluna gitmemesi durumunda karar? mahkeme verecek.

     Yorum Yap


      #6
      ??te Be?ikta?'?n Mali tablosu

      • Vodafone Arena'n?n in?aat s?recinde olmas?ndan dolay? ma?lar?n? Kas?mpa?a Recep Tayyip Erdo?an ve Atatt?rk Olimpiyat Stad?'nda oynayan Be?ikta? mali anlamda da s?k?nt? i?erisinde.

       Futbol-Finans uzman? Kerem Akba?'?n sosyal medyadan yapm?? oldu?u a??klamalar dikkat ?ekerken, BE??KTA? FUTBOL YATIRIMLARI SANAY? VE T?CARET A.?. Finansal Tablo Dipnot A??klamalar?n? KAP'a bildirdi.

       Stat gelirlerinden mahrum olan ve rakipleriyle bu alandaki fark? kapatmak i?in bir an ?nce stad? bitirmek isteyen Siyah Beyazl?lar?n 9 ayl?k net zarar? 105.2 Milyon TL oldu. Bu s?re?te Be?ikta?'?n net geliri ise 109 Milyon TL'ye ula?t?. Bu konuda dikkat ?eken nokta ise Be?ikta?'?n ge?ti?imiz sene bu geliri 110 Milyon TL olmas?yd?.
       BJK A?'nin futbol gelir gider fark? ise; ge?en sezon 5 Milyon TL iken, bu sezon ise 37.7 Milyon TL'ye ??kt?.

       Dikkat ?eken bir di?er nokta ise; BJK A?'nin finansman giderleri ?ncesinde zarar? 13.7 Milyon TL iken bu giderlerle birlikte rakam 77 Milyon TL'ye ??km?? oldu. Son d?nemlerde d?viz ve faiz kurlar?n?n y?kselmesiyle birlikte de BJK A?'nin 16 Milyon TL olan finansman giderleri (faiz ve kur fark?) 25 Milyon TL'ye ??km?? durumda.

       Bankalardan ald??? kredilerle yak?n zamanda ?denmesi gereken bor?lar?n? kapatmaya ?al??an ve sponsorluk anla?malar?n? faktoring ?irketlerine k?rd?rarak s?cak para ihtiyac?n? kar??layan Be?ikta?'?n banka ve faktoring bor?lar? da 126 Milyon TL'den 167.7 TL'ye ??kt?.

       Haberin ba??nda da belirtti?imiz gibi Siyah Beyazl?lar?n bu sene g??ebe ku?lar gibi farkl? farkl? statlarda ma?lar?n? oynamas? da ekonomik anlamda ciddi bir gelir kayb?na yol a??yor. ?yle ki; Be?ikta?'?n kombine gelirleri 8.2 Milyon TL d??t?.

       Ge?en seneye k?yasla Be?ikta?'ta en fazla artan gider kalemi ise y?zde 49'luk art??la futbolcu ve teknik adam giderleri oldu. Futbolcu ve teknik adamlara ?dene tutar ge?ti?imiz sezon 64.1 Milyon TL iken bu rakam i?inde bulundu?umuz sezonda 95.6 Milyon TL'ye y?kselmi? durumda.

       Sponsorluk anla?malar?na h?z veren ve yeni anla?malarla gelir sa?lamaya ?al??an Be?ikta?'?n geride b?rakt???m?z 9 ayl?k s?re?te sponsorluk ve reklam gelirleri de 16.9 Milyon TL'den 14.7 Milyon TL'ye d??t?. Fakat Siyah Beyazl?lar?n bu sezon yapm?? oldu?u sponsporluk ve reklam anla?malar?n?n bir ?o?u gelecek sene devreye girece?i i?in 2014-15 sezonunda reklam ve sponsorluk gelirlerinin artaca?? ?ng?r?l?yor.

      Yorum Yap


       #7
       Be?ikta?'?n sezon sonunda yollar?n? ay?raca?? Manuel Fernandes'in, Ricardo Quaresma'n?n forma giydi?i Porto ile g?r??melere ba?lad??? iddia ediliyor..
       Sporx'in haberine g?re bu sezon b?y?k bir ihtimalle ?ampiyonlu?u Benfica'ya kapt?racak olan ve ?n?m?zdeki sezonun kadrosunu kurmak i?in ?imdiden ?al??malara ba?layan Porto, Manuel Fernandes ile masaya oturdu.

       Fernandes'i bonservis bedeli ?demeden kadrosuna katman?n planlar?n? yapan Porto, Portekizli oyuncunun talep etti?i 3 milyon avroluk imza paras?n? da 1.5 milyon avroya ?ekmek istiyor. Manuel Fernandes ile prensip anla?mas?na varan ve sadece imza paras?nda ya?anan p?r?z? ortadan kald?rmak isteyen Porto'nun Portekizli y?ld?z ile ?n protokol imzalama iste?i ise geri ?evrildi.

       Porto'nun yan? s?ra Sporting Lizbon, Spartak Moskova ve Malaga'n?n da transferi i?in nab?z yoklad??? Manuel Fernandes, ?ayet Porto'ya transfer olursa Ricardo Quaresma ile Be?ikta?'?n ard?ndan yine bir tak?mda beraber oynayacak.

       Yorum Yap


        #8
        Be?ikta?'ta transfer ?al??malar? giderek h?zlan?yor. Daha ?nce futbol genel direkt?r? ?nder ?zen ile birlikte Fransa ve Almanya'da oyuncu izleyen d?? ili?kiler sorumlusu Erdal Toruno?ullar?, bu kez Hollanda'y? mesken tuttu.
        Oyuncu izleme komitesi ?yesi Fikret Demirer ile birlikte Hollanda'ya giden Toruno?ullar?, ?nceki g?n ilk olarak Twente-Roda ma??n? izledi. Be?ikta?'?n kurmaylar? bu m?cadelede Twente'nin iki y?ld?z? Dusan Tadic ile Quincy Promes'i takibe ald?.
        ?10 numara' pozisyonunda g?rev alan 25 ya??ndaki Tadic, bu sezon Hollanda Ligi'nde 31 ma?ta 13 gol, 12 asistle ?ov yapt?. H?cumun kanatlar?nda da g?rev alabilen Tadic'in 1 y?ll?k daha s?zle?mesi bulunuyor. Oyuncunun bonservis bedeli 10 milyon Euro civar?nda...
        Kartal'?n takip etti?i di?er Twente'li Quinc Promes ise sa? kanatta g?rev al?yor. O da Tadic gibi sezonun fla? isimlerinden. 29 ma?ta 11 gol, 8 asistle par?ldayan Hollandal? hen?z 22 ya??nda. Kul?b?yle 2017 sezonu sonuna kadar s?zle?mesi bulunan Promes, sa? kanat d???nda forvet arkas? ve merkez orta saha olarak da kullan?labiliyor. Promes'in de bonservisi 7-8 milyon Euro civar?nda.
        ?ZLANDALI'YA H?CUM
        Erdal Toruno?ullar?-Fikret Demirer ikilisinin d?nk? dura?? ise Ajax-ADO Den Haag ma??yd?. ?kili, Ajax'?n santrforu Kolbeinn Sigthorsson'u takibe ald?. 24 ya??ndaki ?zlandal?, bu sezon 27 ma?ta 10 gol, 2 asistle parlad?. Kul?b?yle 2015 sezonu sonuna kadar s?zle?mesi bulunan ?zlandal? i?in Atletico Madrid'in de devrede olmas?, Be?ikta?'? hayli zorlayabilir.

        Yorum Yap


         #9
         Gelecek sezon ?ampiyonlar Ligi'nde olmak isteyen Be?ikta? transferde h?z kesmiyor. Siyah-beyazl? ekibin iyi kadro kuraca??n? bilen menajerler de kap?y? a??nd?r?yor. Kartal'a son teklif Cardiff City'nin ?ilili oyuncusu Gary Medel oldu. Lakab? 'Pitbull' olan orta saha oyuncusu, ?ili Milli Tak?m?'nda da forma giyiyor. Menajer Felicevic, Almanya'da ya?ayan bir T?rk menajer ile temasa ge?erek oyuncusunu Be?ikta?'a ?nerdi. ?ngiltere Premier Lig'de d??me hatt?nda bulunan Cardiff City'den ayr?lmay? d???nen Medel'in kul?b?yle 2017'ye kadar s?zle?mesi bulunuyor. Ancak Medel'in ayr?lmay? kafas?na koymas? da Be?ikta?'?n i?ini kolayla?t?racak. Be?ikta?, Gary Medel'i takibe ald?.
         LiGDE SONDAN iKiNCi SIRADA

         Menajer Felicevic'in, "Cardiff City k?me d??erse Gary'nin de bonservisi d??er. Be?ikta? iyi bir orta saha oyuncusunu iyi bir fiyata alabilir" dedi. Daha ?nce Sevilla formas? giyen Medel istikrar?yla alk??lanm??t?. Sa?lam fizi?i, tekmeye kafa uzatan yap?s?yla sava??? bir oyuncu olan Medel, Be?ikta?'?n Futbolcu ?zleme Komitesi taraf?ndan takibe al?nd?. Komite uygun g?r?rse transfer i?in giri?imde bulunulacak. Cardiff City, ?ngiltere Premier Ligde 34. haftada 29 puanla 19. s?rada (20 tak?m var) yer al?yor. Cardiff ?nceki g?n Southampton'? deplasmanda yenerek umutlar?n? son 4 haftaya ta??d?.

         Yorum Yap


          #10
          Ba?kan?m?z Fikret Orman, Fenerbah?e derbisinin ard?ndan Kerim Frei i?in soru?turma ba?latacak.

          Y?netimimiz, 3 milyon 150 bin euroya b?y?k umutlarla transfer etti?i Kerim Frei?nin oynamamas?n?n nedenleri hakk?nda soru?turma ba?latacak. Forma giyemedi?i i?in bunal?ma giren oyuncunun oynat?lmamas? i?in Slaven Bilic?e bask? yap?ld??? dedikodular? Ba?kan?m?z Fikret Orman ile payla??ld?, Orman ?ileden ??kt?.

          Bu konudaki duyumlar?n? Fikret Orman ile payla?an baz? y?neticiler, ?Be?ikta??ta, yap?lan transferlere g?re mi kadro kuruluyor? Bu tak?mda ba?kan?n, y?neticilerin, ?nder ?zen?in, Slaven Bilic?in, Samet Aybaba?n?n ve Tayfur Havut?u?nun transfer etti?i futbolcular var. Ama hepsinin ortak ?zelli?i Be?ikta? formas? giyiyor olmalar?d?r. Say?n ba?kan, kula??m?za Kerim?in oynat?lmamas? i?in birilerin teknik heyete bask? uygulad???n? duyuyoruz. Y?netici mi kim bilemiyoruz ama bu i?i soru?turmak zorunday?z? dedikleri ??renildi.

          ?ikayetleri dinleyen Ba?kan?m?z Fikret Orman ise bu sorunu bir haftal???na dondurma karar? ald?. Fenerbah?e ile oynanacak olan derbi nedeniyle kul?pte b?ylesine bir soru?turmaya izin vermeyen Orman, derbinin ard?ndan, Futbol Genel Direkt?r?m?z ?nder ?zen ve Teknik Direkt?r?m?z Slaven Bilic ile Kreim Frei hakk?nda g?r??ecek, iddialar?n ger?ek olup olmad???n? soracak.
          Soru?turma ilgin?, ucu k?t? bir kelime

          Yorum Yap


           #11
           Be?ikta? trib?nlerinden ?a??rtan tezah?rat           • Atat?rk Olimpiyat Stad??nda oynanan y?l?n son derbisinin sonunda Be?ikta? taraftar?n?n tezah?rat? herkesi ?a?k?na ?evirdi.


            Siyah beyazl? trib?nler belli bir s?re ?Aziz Y?ld?r?m? diye ba??rarak cezaevine girecek olan Fenerbah?e Ba?kan??na destek vererek, jest yapt?.


            Ger?ekle?tirilen tez?h?rat?n ard?ndan k?sa bir s?re Be?ikta? trib?nlerinden alk?? sesleri y?kseldi. Bu davran??, Fenerbah?eli y?neticilerin de y?z?n? g?ld?rd?.


           • z?rriyet.com            Not:Trib?nde b?yle bir tezah?rat olmam??t?r...


           Niyetleri belli,yanda? ar?yorlar...

           Yorum Yap


            #12
            tv em'de bi?eyler a??klancakm?? bakal?m neymi? ?ok ?nemli diyorlar ne oldu?unu bilen var m? ?

            Yorum Yap


             #13
             Tv em denen kanalda paransu yardiriyor bakal?m, in?aat i?inde ?? ka??d?n yamyamc?l?gin h?rs?zl???n ve paran?n d?nd???n? herkes biliyorda fahi? fiyat nedirlan ?yle

             Ankes?rl? telefon Tapatalk ile g?nderildi

             Yorum Yap


              #14
              Aslı Asim Serkan Erir tarafından Gönderilmiş Mesajı göster
              Tv em denen kanalda paransu yardiriyor bakal?m, in?aat i?inde ?? ka??d?n yamyamc?l?gin h?rs?zl???n ve paran?n d?nd???n? herkes biliyorda fahi? fiyat nedirlan ?yle

              Ankes?rl? telefon Tapatalk ile g?nderildi
              y?ld?r?m demir?renin donuna kadar alabilir be?ikta? diyor

              Yorum Yap


               #15
               Be?ikta? teknik direkt?r? Slaven Bilic, Fikret Orman'?n ?ngiltere'de masaya oturdu?u Kamerunlu y?ld?z Samuel Eto'o'yu istemedi.

               Be?ikta? Teknik Direkt?r? Slaven Bilic, ad? siyah beyazl?larla an?lan Samuel Eto?o?nun disiplinsiz oldu?u i?in al?nmas?na kar?? oldu?unu s?yledi.
               Ba?kan Fikret Orman ve y?netici Erdal Toruno?ullar??n?n ?ngiltere?de masaya oturup fikir al?? veri?inde bulundu?u iddia edilen Eto?o i?in Bilic?in de g?r???n?n al?nd??? ??renildi.
               H?rvat hoca ise Kamerunlu y?ld?z i?in ?Eto?o?yu Rusya?dan da tan?yorum. Eto?o konusunda fikir sizin ama benim yapt???m ara?t?rma ve duyumlar?m ilgin?. ??nk? Rusya?da Hiddink haftada ?? g?n idamana gelirdi. Anzhi?nin kadrosunu Eto?o olu?tururdu. Ya?ant?s?na da dikkat etmek gerekiyor? de?erlendirmesinde bulundu.

               Kaynak: Sporx

               Yorum Yap

               Hazırlanıyor...
               X